eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzeszowice › Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażeniaOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową
wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzeszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Krzeszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-065

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.krzeszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrzeszowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63398072-c8b2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową
wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63398072-c8b2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051452/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo - sportową

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIT.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Szkoły
Podstawowej w miejscowości Sanka o halę sportową, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o
halę widowiskowo- sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia”. Przedmiotowa inwestycja objęta jest decyzją
pozwolenia na budowę nr AB.V.1.180.2019 z dnia 14.02.2019 r.
Przedmiotem zamówienia obejmuje rozbudowę budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Sanka o halę
widowiskowo- sportową (o kubaturze 11 616 m3)wraz z układem komunikacyjnym, węzłami sanitarnymi, kotłownią i
zagospodarowaniem terenu na działce nr 611, obręb 0014 Sanka.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach:
a. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
b. Dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.180.2019 z dnia 14.02.2019 r
stanowiącej załącznik nr 8 A do SWZ.
c. Dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 8 B do SWZ.
d. Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
e. Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 10 do SWZ
f. Wzorze umowy - załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9275076,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13920562,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9275076,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Etna Piotr Job Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442279096

7.3.3) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 48A

7.3.4) Miejscowość: Skawina

7.3.5) Kod pocztowy: 32-050

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9275076,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.