eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowal › Przebudowa budynku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej filia w Więsławicach 17, na potrzeby realizacji programu MALUCH+

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej filia
w Więsławicach 17, na potrzeby realizacji programu MALUCH+

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowal

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA KOWAL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piwna 33

1.5.2.) Miejscowość: Kowal

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-820

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542842252

1.5.8.) Numer faksu: 542842363

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-kowal.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkowal.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df3baf11-be91-11ee-9897-f6855eb846c0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej filia
w Więsławicach 17, na potrzeby realizacji programu MALUCH+

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df3baf11-be91-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00073427/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku zlokalizowanego przy szkole podstawowej filia w Więsławicach 17, na potrzeby realizacji programu ,,MALUCH +"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany z krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1.pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ 2022-2029

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00089258

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 351018,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa budynku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej filia w Więsławicach 17, na potrzeby realizacji programu MALUCH+”
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia – przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty demontażowe i rozbiórkowe m.in.:
a) demontaż istniejących okien i drzwi,
b) wykonanie wyburzeń i z częściowych zamurowań,
c) demontaż paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku i ponowny montaż po pokryciu dachu;
2) wykonanie przebudowy ściany działowych;
3) wykonanie pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - pokrycie z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej, modyfikowanej SBS;
4) montaż daszku systemowego;
5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
6) montaż tarasu zadaszonego – konstrukcja drewniana, ściany ażurowe z lameli drewnianych, posadowiony na stopach żelbetowych; nawierzchnia tarasu z kostki betonowej gr.6 cm;
7) wykonanie placu zabaw i montaż wyposażenia oraz ogrodzenia panelowego o wys. 1,1 m;
8) wykonanie terenów utwardzonych oraz schodów terenowych z kostki betonowej gr.6cm ;
9) wykonanie docieplenia ścian styropianem;
10) roboty instalacyjne;
11) roboty elektryczne.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej jako OPZ, zawiera dokumentacja (stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ), na która składają się:
2) Projekt techniczny;
3) Projekt architektoniczno-budowlany;
4) Projekt zagospodarowania terenu;
5) Projekt techniczny – branża elektryczna;
6) Projekt techniczny – branża sanitarna;
7) Kosztorysy nakładcze: sanitarka, plac zabaw, taras, roboty budowlane wewnętrzne, elektryka;
8) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
9) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych;
10) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty (w kryterium: cena oraz okres gwarancji jakości) w wysokości 525 010,03 zł brutto, przekracza kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 431 753,29 złotych brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 525010,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 883000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.