eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego" polegająca na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” polegająca na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wołowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piastowski 2

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” polegająca na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5f13e62-9b22-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065197/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” polegająca na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00554624

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.272.24.2023.RD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6499187,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i polegająca na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni dróg powiatowych o łącznej długości 10,81 km, z podziałem na 6 odcinków (dróg) na terenie trzech gmin:
1) Gmina Wołów
droga powiatowa relacji Prawików - Brzeg Dolny - Stary Dwór (dawna DW 341) na następujących odcinkach (odcinek 1):
a) m. Prawików, dł. 0,99 km
b) Grodzanów – Stopień Wodny, dł. 0,99 km
2) Gmina Brzeg Dolny
droga powiatowa relacji Prawików - Brzeg Dolny - Stary Dwór (dawna DW 341) na następujących odcinkach (odcinek 1):
a) m. Grodzanów, dł. 0,99 km
b) Brzeg Dolny (Krańsko) – Wały, dł. 0,99 km
c) Stary Dwór – granica powiatu wołowskiego i trzebnickiego, dł. 0,99 km
3) Gmina Wińsko
a) 1271D Wrzeszów – skrzyż. z DP 1099D, dł. 0,99km (odcinek 2)
b) 1114D Czaplice – Białawy Wielkie, dł. 0,99 km (odcinek 3)
c) 1324D granica powiatu wołowskiego i trzebnickiego (Barkowo) – Aleksandrowice – dł. 1,9 km (odcinek 4)
d) 1275D Kozowo – Gryżyce, dł. 099 km (odcinek 5)
e) 1113D Brzózka – skrzyż. z DP 1274D (Morzyna), dł. 0,99 km (odcinek 6)
3. Zakres zamówienia podzielony został na etapy:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami administracyjnymi, zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych oraz projektem organizacji ruchu.
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi na czas robót zgodnie z projektem.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych itp., oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych i uzyskanie zaświadczenie o braku sprzeciwu organu.
2) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) jak również opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie zarządzającym ruchem.
3) Zamawiający nie posiada stanowiska Konserwatora Zabytków, jeżeli zaistnieje taka konieczność Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na etapie projektowania stanowiska/opinii Konserwatora Zabytków. W przypadku wskazania obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego Wykonawca w zakresie robót taki nadzór zapewni.
4) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta i zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji.
5) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
6) Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
6. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentach zamówienia , tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami i ewentualnymi odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6839589,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7332260,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6839589,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631014321

7.3.3) Ulica: ul. Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Palędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie części zamówienia z wyłączeniem wykonania robót bitumicznych


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6839589,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.