eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa kompleksowej obsługi kulinarnej polskiego stoiska narodowego podczas targów THAIFEX Anuga Asia 2024 odbywających się w terminie 28 maja - 01 czerwca 2024 r. w Bangkoku w Tajlandii

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowej obsługi kulinarnej polskiego stoiska narodowego podczas targów THAIFEX Anuga Asia 2024 odbywających się w terminie 28 maja – 01 czerwca 2024 r. w Bangkoku w Tajlandii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowej obsługi kulinarnej polskiego stoiska narodowego podczas targów THAIFEX Anuga Asia 2024 odbywających się w terminie 28 maja – 01 czerwca 2024 r. w Bangkoku w Tajlandii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f036fd83-ccb0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej SWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ.
2. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy Zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na Platformie musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu.
5. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania Zamawiający zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.
8. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania
do systemu (przesłania na Platformę).
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 95/2024/C

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi kulinarnej polskiego stoiska narodowego podczas targów THAIFEX Anuga Asia 2024 odbywających się w terminie 28 maja – 01 czerwca 2024 r. w Bangkoku w Tajlandii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punkty w kryterium „cena” (K1) zostaną obliczone według wzoru:
K1 = (najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych / cena brutto w badanej ofercie) x 60 pkt
2. Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:
- jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się;
- jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę.
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60.
4. Punkty w kryterium „Propozycja menu” będą przyznawane na podstawie informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą „Menu
pokazów kulinarnych i poczęstunków” dla poszczególnych dni targów. Przykład formularza menu, do wypełnienia przez Wykonawcę, stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1) Punkty zostaną przyznane na podstawie indywidualnej oceny „Menu pokazów kulinarnych i poczęstunków” przez poszczególnych
członków Komisji Przetargowej, z wyłączeniem sekretarza Komisji Przetargowej oraz zastępcy sekretarza Komisji Przetargowej.
2) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Propozycja menu” wynosi 40.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskaną poprzez zsumowanie punktacji w wymienionych kryteriach.
6. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich określonych wyżej kryteriach - 100.
Szczegółowy sposób oceny ofert określony jest w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Propozycja menu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej dwie usługi, polegające na kompleksowej obsłudze kulinarnej zagranicznych wydarzeń promocyjnych typu targi, konferencje itp., organizowanych poza granicami Unii Europejskiej, z których każda obejmowała swoim zakresem przeprowadzenie pokazów kulinarnych w języku angielskim, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy złotych).
Uwaga 1: Jeżeli wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przeliczy podaną wartość na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga 2: W przypadku usługi wykonywanej, której realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko zakres i wartość usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert, co do której może przedstawić dowody potwierdzające jej należyte wykonywanie.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
1) jedną osobą, która:
a) posiada wykształcenie gastronomiczne lub w zakresie żywienia człowieka,
b) posiada minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku szefa kuchni lub zastępcy szefa kuchni;
2) jedną osobą, która:
a) posiada wykształcenie gastronomiczne lub w zakresie żywienia człowieka;
b) posiada minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kucharza lub młodszego kucharza;
3) jedną osobą, która posiada doświadczenie w prowadzeniu pokazów kulinarnych w języku angielskim.
3. Warunek udziału w postępowaniu, określony w ust. 2 pkt 3 zostanie również spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 posiada doświadczenie także w prowadzeniu pokazów kulinarnych w języku angielskim. W takim przypadku Wykonawca nie musi wykazywać, że dysponuje trzecią osobą.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo w całości podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza tzw. sumowania doświadczenia;
2) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełnić łącznie lub łącznie z podmiotem lub podmiotami udostępniającymi Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ), oraz
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XX SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej wraz z ofertą „Menu pokazów kulinarnych i poczęstunków”, zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 1 do IPU – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w opisie kryteriów oceny ofert. Przykład formularza menu pokazów kulinarnych i poczęstunków, do wypełnienia przez Wykonawcę, stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga 1: Przedmiotowy środek dowodowy nie podlega procedurze uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy.
Uwaga 2: W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą „Menu pokazów kulinarnych i poczęstunków” lub gdy złożone menu będzie odbiegało od wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jego podstawie nie będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w SWZ pozacenowe kryterium oceny ofert, tj. „Propozycja menu”, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowny dokument (pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
5. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (odpowiednio - podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.