eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Władysławowo › Sukcesywne dostawy pieczywa cz. I oraz ciast i ciastek -cz. II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy pieczywa cz. I oraz ciast i ciastek -cz. II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14273335600035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 52

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy pieczywa cz. I oraz ciast i ciastek -cz. II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef2e4fb5-d220-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019710/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Sukcesywne dostawy pieczywa cz. I oraz ciast i ciastek -cz. II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef2e4fb5-d220-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postepowania
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl, tel. 513790306 ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ”Sukcesywne dostawy pieczywa cz. I oraz ciast i ciastek -cz. II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Sukcesywne dostawy pieczywa do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu
Lp. Nazwa oraz opis wymaganych cech danego asortymentu - kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeżeli dotyczy) jm ilość
1. Bułka tarta - produkt otrzymany przez rozdrobnienie wysuszonego pieczywa
pszennego zwykłego i wyborowego, bez dodatku nasion, nadzień , barwa od
szarokremowej do złocistej, o konsystencji sypkiej bez grudek, opakowanie 0,5 kg. kg 340
2. Chleb zwykły - pieczywo mieszane pszenno-żytnie, produkowane metodą tradycyjną
na naturalnym kwasie, z dodatkiem wody, soli, drożdży i ewentualnie innych
składników uwzględnionych w recepturze, masa netto: 0,5 kg, /niekrojony, krojony paczkowany/ , kształt
podłużny szt 2900
3. Chleb wieloziarnisty o niskim indeksie glikemicznym – pieczywo pszenno-żytnie, z dodatkiem wielu ziaren np. słonecznika,
siemienia lnianego, dyni, oraz innych składników przewidzianych recepturą , chleb o niskim wskaźniku glikemicznym nie większym niż 56, kształt podłużny, /niekrojony/, masa netto:0,30 kg szt 850
4. Pieczywo pszenne - produkowane metodą tradycyjną na naturalnym zakwasie pszennym z dodatkiem wody, mieszanki wieloziarnistej, twarogu, drożdży, słodu jęczmiennego, soli, masa netto: 350g, kształt: prostokątny,typu alpejski szt 860
5. Chleb razowy ze słonecznikiem- chleb wypiekany z żytniej mąki razowej powstałej w
wyniku rozdrobnienia oczyszczonego pełnego ziarna żyta, z dodatkiem mąki
pszennej, żytniej, słonecznika i innych dodatków przewidzianych recepturą , masa
netto: 0,5 kg, /niekrojony, krojony paczkowany/, kształt nadany formą, szt 1350
6 Chleb razowy zwykły – chleb wypiekany z żytniej mąki razowej powstałej w wyniku
rozdrobnienia oczyszczonego pełnego ziarna żyta, z dodatkiem mąki pszennej, żytniej
i innych dodatków przewidzianych recepturą , masa netto: 0,5 kg, /niekrojony, krojony paczkowany/, kształt
nadany formą, szt 140
7 Chleb wieloziarnisty - pieczywo mieszane pszenno-żytnie, produkowane metodą
tradycyjną na naturalnym kwasie, zawiera mąkę pszenną, żytnią wodę, sól, drożdże z
dodatkiem ziaren (len/słonecznik/ soja/sezam/żyto/pszenica/owies/jęczmień/) i
ewentualnie inne składniki uwzględnione w recepturze, masa netto: 0,5 kg,
/niekrojony, krojony paczkowany/ szt 630
8 Pieczywo o niskiej zawartości węglowodanów i podwyższonej zawartości białka, - z dodatkiem słonecznika, siemia lnianego, sezamu i otrębów pszennych. Minimalna zawartość białka 20g /100 g rpoduktu, Maksymalna zawartość węglowodanów 7 g/100g produktu
netto: 0,35 kg,/niekrojony, krojony paczkowany/,typu Pro-Body szt 1000
9 Pieczywo pszenno-żytnie z pszenicą orkiszową-typu chleb orkiszowy,skład-mieszanka na bazie pszenicy Orkisz co najmniej 31%,zakwas na bazie pszenicy Orkisz,regulator kwasowości,,mąka pszenna orkiszowa pełnoziarnista nie mniej niż 7,5%-waga min 400 gr szt 1000
10 Chleb do żurku – chleb o kształcie wazy , podstawie okrągłej z charakterystycznym
uchwytem zrobionym z ciasta, chleb wypiekany z grubo mielonej (razowej ) mąki pszennej (graham), z dodatkiem mąki pszennej, drożdży, wody, soli i innych
składników przewidzianych recepturą, masa netto: 0,450kg-0.50 kg szt 20
11 Chleb żytni z dynią-pieczywo żytnie z dodatkiem dyni,posypane pestkami dyni,składniki:zakwas żytni,woda,maka żytnia,pestki dyni,sół.drożdże,mąka pszenna,gluten pszenicy,ekstrakt ze słodu jęczmiennego, -waga min.400 g,niekrojony szt 1000
12 Pieczywo tostowe-pieczywo pszenne,/krojone/składniki:mąka pszenna,woda, drożdże,olej rzepakowy,cukier,sól,-waga max.1 kg kg 80
13 Chleb pszenno-żytni – pieczywo mieszane żytnio-pszenne,z dodatkiem płatków
ziemniaczanych, wody, drożdży, soli i ewentualnie innych składników
uwzględnionych w recepturze, masa netto: 0.55 kg /niekrojony, krojony paczkowany/, kształt nadany formą,typu chleb Gbursczi szt 150
14 Bułka koktajlowa np. kajzerka,- pieczywo pszenne z dodatkiem wody, drożdży, soli,
cukru, tłuszczu i ewentualnie innych składników przewidzianych recepturą, kształt
kopulasty o podstawie okrągłej z charakterystycznymi nacięciami na powierzchni
górnej, masa netto: min 30 gr szt 18000
15 Bułka koktajlowa grahamka – bułka wypiekana z grubo mielonej (razowej ) mąki
pszennej (graham), z dodatkiem mąki pszennej, drożdży, wody, tłuszczu, soli, cukru i
ewentualnie innych składników przewidzianych recepturą, bułka o kształcie okrągłym,
masa netto: 0,035kg szt 4000
16 Bułka kajzerka – pieczywo pszenne z dodatkiem wody, drożdży, soli ,cukru, tłuszczu i
ewentualnie innych składników przewidzianych recepturą, kształt kopulasty o
podstawie okrągłej z charakterystycznymi nacięciami na powierzchni górnej, masa
netto: 0,050kg szt 1000
17 Bułki koktailowe różne/kajzerka,grahamka,z ziarnami/ do odpieku- pakowane po max 25 szt-waga 1 szt min. 30 g szt 2400
18 Bułka koktajlowa wieloziarnista – pieczywo pszenne z dodatkiem wody, drożdży,
cukru, soli, tłuszczu, ziaren oraz ewentualnie innych składników określonych w
recepturze, kształt okrągły, masa netto: 0,035 kg szt 3500

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811100-7 - Chleb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Sukcesywne dostawy ciast i ciastek do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu
Lp. Nazwa oraz opis wymaganych cech danego asortymentu jm ilość
1. Jabłecznik - o kształcie prostokątnym, ciasto biszkoptowo - tłuszczowe, przekładane jabłkami prażonymi z cynamonem, wykończone pomadą, o wysokości mininum 4 cm, kg 20
2. Sernik typu wiedeński na bazie kruchego spodu, z masą serową z dodatkiem rodzynek i skórką pomarańczową, wykończone polewą czekoladową, o wysokości minimum 4 cm kg 20
3. Sernik typu królewski na bazie kruchego spodu, z masą serową z dodatkiem rodzynek i skórką pomarańczową, wykończone tartym kruchym ciastem z kakao, o wysokości minimum 5 cm kg 20
4. Babki piaskowa,cytrynowa, kakao - babki biszkoptowo-tłuszczowe wypiekane w foremkach,babki piaskowe wykończone pomadą,cytrynowe wykończone pomadą i skórką cytrynową,babki z kakao polewą czekoladową waga 1 szt 300-350 gr kg 20
5. Drożdżówka z owocami - ciasto drożdżowe do wyboru z jagodą lub śliwką, wykończone kruszonką i pomadą-wysokość min 5 cm kg 45
6. rogaliki małe z nadzieniem owocowym, waga jednostkowa 1 szt min. 25 gr kg 45
7. pączki małe drożdżowe -kształt owalny z nadzieniem owocowym, adwokatem /wykończone pomadą-waga jednostkowa 1 szt 25-40 gr kg 50
8. Sakiewka-ciastka w kształcie sakiewek z owocami / np.z jabłkiem, czarną porzeczką/wykończone lukrową polewą. waga jednostkowa 1 szt 30-45 gr kg 40
9. Ciasteczka omleciki małe kg 20
10. Marczello /placki biszkoptowe kakaowe prekładane masą czekoladową z bakaliami/kostka lub trójkąt o wadze min 150 gr szt 220
11. Sernik wiedeński //kruche ciasto,masa serowa,kostka lub trójkąt o wadze min 150 gr szt 180
12. Sernik z brzoskwiną kruche ciasto,masa serowa z brzoskwiniami,ubite białko /kostka lub trójkąt o wadze min.150 gr szt 180
13. Sernik królewski /kruche ciasto kakaowe,masa serowa ,tarte cisto kruche/ kostka lub trójkąt o wadze min 150 gr szt 80
14. KOSTKA MOCCA-czekoladowy biszkopt przełóżony kremem cappucino,całóść opruszona kawą .waga 1 szt min.150 g szt 220
15. Ciastko owocowe z galaretką na biszkopcie z truskawką, jagodą lub brzoskwinią ,waga 1 szt min.150 g szt 120
16. ciasto wiśniowa uczta-ciasto na spodzie o smaku orzechowym,z warstwą masy serowej,wykończone wiśniami zalane galaretką-kostka lub trójkąt o wadze min.150 gr szt 40
17. Ciasto biszkoptowe z kremem kokosowym udekorowane żurawiną-kostka lub trójkąt o wadze min 150 gr szt 50
18. Jabłecznik z bezą -jabłecznik z bezą 16% posypany maślaną kruszonką 5%-kostka lub trójkąt o wadze min 150 gr szt 180
19. ciastka bankietówki- różne gatunki/sernik na zimno z galaretką i owocami, tiramisu-ciasto biszkoptowe nasączone kawą rozpuszczalną i winiakiem z kremem o smaku toramisu-waga 1 szt min.80 g szt 35
20. Ciastka typu tartaletki różne smaki-ciastka deserowe na bazie ciasta kruchego dekorowane w zależności od smaku /kremem budyniowym z malinami,kremem budyniowym z borówką amerykańską i malinami,kremem budyniowym i truskawkami/ waga 1 szt min.100 g szt 40
21. Ciastko typu Leśny mech biszkoptowo-tłuszczowe z dodatkiem szpinaku,przełożone kremem o smaku waniliowym oraz galaretką o smaku wiśniowym,waga 1 szt min.150 g szt 40
22. Sernik typu zielona łączka -ciasto na biszkopcie z puszystą masą serowo-śmietanową z dodatkiem galaretek o różnych smakach,waga 1 szt min.150 g szt 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w polskich normach przenoszących normy europejskie oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia, a wykonawca powinien posiadać atesty i/lub pozwolenia potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają wskazanym normom. wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia o treści wskazanej w pkt. 8 uzupełniającego formularza oferty, a zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności i jakość produktów przy danej dostawie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oświadczenia o treści wskazanej w pkt. 8 uzupełniającego formularza oferty

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANA UMOWY
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w trakcie jej wykonywania w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, od dnia dokonania zmian przepisów w tym zakresie, proporcjonalnie do wprowadzonych zmian przepisów,
2. Wniosek o dokonanie zmiany Umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności stanowiące podstawę zmiany Umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
3. Zmiany Umowy, za wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), o której mowa w ust. 1, nie mogą skutkować wzrostem cen jednostkowych brutto w ramach przedmiotu umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.