eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic: ul. Kołaczkowskiego, ul. Szczepańskiego, ul. Skubiszewskiego oraz ul. Jawłowskiego i pełnienie nadzoru autorskiego.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic:
ul. Kołaczkowskiego, ul. Szczepańskiego, ul. Skubiszewskiego oraz ul. Jawłowskiego i pełnienie nadzoru autorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060778879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krochmalna 13j

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-401

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

gminna jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic:
ul. Kołaczkowskiego, ul. Szczepańskiego, ul. Skubiszewskiego oraz ul. Jawłowskiego i pełnienie nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-688f0678-cfc3-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002424/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont ulic: Kolaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdmlublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/427044

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu Platformy lub za pośrednictwem e-mail. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
3.Instrukcja korzystania z Platformy w przypadku posiadania konta na Platformie: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść odpowiednio do Formularza rejestracyjnego. Zamawiający dopuszcza w szczególności przesyłanie danych w formatach m.in.: .doc, .docx, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Należy podpisać każdy plik osobno.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą w Lublinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.
2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1. Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dróg i/lub chodników i/lub parkingów i/lub placów i/lub ścieżek rowerowych i/lub ciągów pieszych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda robota.
Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w sposób samodzielny przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane:
a) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej – minimum 1 osoba;
b) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej – min. 1 osoba.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
3. Dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego:
- dysponowania wytwórnią mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 60 Mg/godz., z której będzie dostarczana mieszanka, znajdującą się w takiej odległości od terenu budowy, aby czas transportu od załadunku do wbudowania mieszanki nie przekraczał 2 godzin z jednoczesnym zachowaniem warunku właściwej temperatury wbudowania mieszanki oraz wymaganych cech jakościowych mieszanki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w programie funkcjonalno-użytkowym, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania(kryteria równoważności).
2. Wszędzie tam gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 4.
3. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty– dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
4. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 17 ust. 3 umowy:
"3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 11 niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było żadnej obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomieniu Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie – niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody.
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru."
(...)
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://zdmlublin.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części
zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są mu wiadome na tym etapie).
2. Oświadczenia wymagane z pkt 9.1 SWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - oświadczenie wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – dokumenty wymagane w Rozdz.8 SWZ.
5. Ewentualne przedmiotowe środki dowodowe.
6. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu odpowiednio Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca w formularzu oferty wskaże
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
9. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
B. 1. Termin wykonania zamówienia – 120 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej – 30 dni od daty zawarcia umowy;
2) realizacja robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego – 120 dni od daty zawarcia umowy.
C. Pełna nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic:
ul. Kołaczkowskiego, ul. Szczepańskiego, ul. Skubiszewskiego
na odcinku od  ul. Jacyny-Onyszkiewicza do ul. Ślaskiego oraz
ul. Jawłowskiego na odcinku od nr 2 do nr 16 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.