eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pieszyce › "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2023/2024"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2023/2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pieszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusz Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Pieszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pieszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pieszyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2023/2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4aac8b8-6816-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003051/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00438177

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WGPRiIT.271.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 518832,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu w sezonie 2023/2024 dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce
Usługa obejmuje m.in.:
• odśnieżanie jezdni i zatok autobusowych
• zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi i z użyciem środków chemicznych na drogach i ulicach I i II kolejności zimowego utrzymania
• uprzątnięcie materiałów uszorstniających z dróg i ulic po zakończeniu sezonu
• utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej
• odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości chodników. W przypadku braku śniegu do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie chodników w czystości.
• odśnieżanie przystanków, oczyszczanie dojścia do: autobusu oraz przejść dla pieszych
• uprzątnięcie materiałów uszorstniających po zakończeniu sezonu

Przedmiotowe zamówienie dotyczy realizacji dwóch stref:
Strefa 1: obejmuje obszar „górny” Rościszów/Kamionki
Strefa 2: obejmuje obszar „dolny” Pieszyce/Piskorzów/Bratoszów zgodnie z tabelą stanowiącą wykaz dróg, ulic i chodników wg kolejności i standardu odśnieżania – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
2. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym cenę realizacji przedmiotu zamówienia (zryczałtowaną cenę za jeden miesiąc świadczonej usługi uwzględniając wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 926910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 926910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 926910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. DRO-KOM Usługi Drogowo-Komunalne Mariusz Kostek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9141363689

7.3.3) Ulica: Rzeźnicza 22

7.3.4) Miejscowość: Dzierżoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 926910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.