eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Dostawa artykułów spożywczych, napojów i alkoholi do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych, napojów i alkoholi do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130855637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka, 5

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oferty@pckisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pckisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych, napojów i alkoholi do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34d1dcb3-d17d-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00004615/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych, napojów i alkoholi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34d1dcb3-d17d-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@pckisz.pl (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
A. Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
- MS Windows 7 lub nowszy
- OSX/Mac OS 10.10,
- Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
- Chrome 66.0 lub nowsza
- Firefox 59.0 lub nowszy
- Safari 11.1 lub nowsza
- Edge 14.0 i nowsze
B. Tablet/Telefon
d) parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0
Marshmallow, iOS10.3,
e) przeglądarka Chrome 61 lub nowa.

2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie
w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.

3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML
z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

4.Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - Rozdział I ust. 16 SWZ oraz Załacznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCKiSz.A.26.1.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 281456,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wędlin
Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załączniki nr 3a

4.2.5.) Wartość części: 6773,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa różnych artykułów spożywczych. Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3b

4.2.5.) Wartość części: 67892,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa słodyczy, kawy, herbaty.
Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3c.

4.2.5.) Wartość części: 39459,09 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15861000-1 - Kawa

15863000-5 - Herbata

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa owoców i warzyw.
Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3d

4.2.5.) Wartość części: 12439,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa napojów bezalkoholowych.
Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3e

4.2.5.) Wartość części: 86029,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa alkoholi.Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3f

4.2.5.) Wartość części: 64369,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15910000-0 - Destylowane napoje alkoholowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w godzinach 12.00 –15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3g

4.2.5.) Wartość części: 4492,77 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 8 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku:
- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego
wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany określone w art.455 ust.1 ustawy Pzp oraz zmiany wskazane we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty Wykonawca załącza obligatoryjnie Formularz cenowy dla poszczególnych części zamówienia stanowiący Załączniki nr 3a, 3b, 3c,3d, 3e, 3f, 3g. Brak załączenia do oferty Formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.