eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lesko › Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Z OZ w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Z OZ w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lesku

1.3.) Oddział zamawiającego: SP ZOZ Lesko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370445072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozlesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozlesko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Z OZ w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac8ef609-d22f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045503/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Z O Z w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym ”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzozlesko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl, która dostępna jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzozlesko lub poczty elektronicznej: zamowienia@spzozlesko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://platformazakupowa.pl
Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: //spzozlesko/SkrytkaESP
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na
https://platformazakupowa.pl oraz jest zapisany na stronie tytułowej postępowania
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w części XI SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem : https://platformazakupowa.pl
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia@spzozlesko.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza
Wielkiego 4, 38-600 Lesko;
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzozlesko.pl
lub telefonicznie 13 460 80 79
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00048940/01 z dnia 2024-01-18
2024-01-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1a/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie przygotowania i
dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym szczegółowo określonych w załączniku nr 2A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez
Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
Cena (C) - 60% Kwota wsadu do kotła (W) – 30%
Odległości miejsca przygotowania posiłków przez Wykonawcę lub podwykonawcę do siedziby Zamawiającego (O) – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwota wsadu do kotła

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległości miejsca przygotowania posiłków przez Wykonawcę lub podwykonawcę do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej zgodnie z przepisami o których
mowa w art.61, w związku z art.62 z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(teks jednolity
Dz.U.2020.poz 2021 z poz. zm.)
- Wykonawca winien posiadać pozytywną opinię SANEPID-u do wykonywania przedmiotu zamówienia legitymując się
aktualnym wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie
przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy, zgodnie z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t. jedn. Dz. U. z 2023 r.,poz.1448 z póz. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do
oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postepowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczenia, o których mowa powyżej w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w ust. 4 pkt 1) lit a) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy
Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postepowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczenia, o których mowa powyżej w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w ust. 4 pkt 1) lit a) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie
zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywani
posiłków od surowca do gotowej potrawy
- Wykonawca winien posiadać opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotny żywności oraz
zapewni jakość posiłków i ich transport
zgodnie z obowiązującym systemem analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli
zw. „system HACCP”(System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
programem GMP/GHP oraz zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r. (t. jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz.1448 z późn. zm.)
- Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla środka
transportu do transportu żywności z
kierowcą posiadającym aktualne badania sanitarno epidemiologiczne.
- Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu do
transportu żywności.
- Wykonawca winien zatrudniać : 2 pracowników legitymującymi się co najmniej 3 letnim stażem Pracy na stanowiskach
związanych ze zbiorowym żywieniem, kucharza
i Dietetyka na umowę o pracę zapewniając ciągły kontakt telefoniczny
z Dietetykiem w celu wyjaśnienia/ zgłoszenia kwestii spornych.
Zatrudniony dietetyk odpowiedzialny będzie za planowanie jadłospisów
dekadowych, przeliczanie wartości odżywczych i kalorycznych, nadzór w trakcie
przygotowywania posiłków (z wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3
letnim stażem na stanowisku dietetyka/ technologa żywności związanym ze
zbiorowym żywieniem).
- Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie
opisem zał. 2 D do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie
zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywani
posiłków od surowca do gotowej potrawy
- Wykonawca winien posiadać opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotny żywności oraz
zapewni jakość posiłków i ich transport
zgodnie z obowiązującym systemem analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli
zw. „system HACCP”(System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
programem GMP/GHP oraz zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r. (t. jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz.1448 z późn. zm.)
- Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla środka
transportu do transportu żywności z
kierowcą posiadającym aktualne badania sanitarno epidemiologiczne.
- Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu do
transportu żywności.
- Wykonawca winien zatrudniać : 2 pracowników legitymującymi się co najmniej 3 letnim stażem Pracy na stanowiskach
związanych ze zbiorowym żywieniem, kucharza
i Dietetyka na umowę o pracę zapewniając ciągły kontakt telefoniczny
z Dietetykiem w celu wyjaśnienia/ zgłoszenia kwestii spornych.
Zatrudniony dietetyk odpowiedzialny będzie za planowanie jadłospisów
dekadowych, przeliczanie wartości odżywczych i kalorycznych, nadzór w trakcie
przygotowywania posiłków (z wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3
letnim stażem na stanowisku dietetyka/ technologa żywności związanym ze
zbiorowym żywieniem).
- Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie
opisem zał. 2 D do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie
zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywani
posiłków od surowca do gotowej potrawy
- Wykonawca winien posiadać opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotny żywności oraz
zapewni jakość posiłków i ich transport
zgodnie z obowiązującym systemem analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli
zw. „system HACCP”(System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
programem GMP/GHP oraz zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r. (t. jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz.1448 z późn. zm.)
- Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla środka
transportu do transportu żywności z
kierowcą posiadającym aktualne badania sanitarno epidemiologiczne.
- Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu do
transportu żywności.
- Wykonawca winien zatrudniać : 2 pracowników legitymującymi się co najmniej 3 letnim stażem Pracy na stanowiskach
związanych ze zbiorowym żywieniem, kucharza
i Dietetyka na umowę o pracę zapewniając ciągły kontakt telefoniczny
z Dietetykiem w celu wyjaśnienia/ zgłoszenia kwestii spornych.
Zatrudniony dietetyk odpowiedzialny będzie za planowanie jadłospisów
dekadowych, przeliczanie wartości odżywczych i kalorycznych, nadzór w trakcie
przygotowywania posiłków (z wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3
letnim stażem na stanowisku dietetyka/ technologa żywności związanym ze
zbiorowym żywieniem).
- Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie
opisem zał. 2 D do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 15.
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej
zmiany, zgodnie z uPzp. Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany formy prawnej, zmiany nazwy, firmy, zmiany adresu Zamawiającego lub Wykonawcy - spisanie aneksu do Umowy
uwzględniającego dokonane zmiany;
b) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego - pisemna informacja z podaniem nowych danych, zmiana
nie wymaga spisania aneksu do Umowy;
c) obniżenie ceny netto przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy, dostawa asortymentu po
cenach netto, niższych niż ustalone w Umowie, z zastrzeżeniem warunków dotyczących ich jakości określonych w SIWZ i
niniejszej Umowie, podpisanie aneksu do Umowy;
d) zmiana ilości wydawanych racji żywnościowych z powodu zmiennej ilości pacjentów;
e) zmiany przepisów prawa;
f) zmiany stawki podatku VAT;
g) zmiany miejsca świadczenia usługi;
h) zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku gdy nastąpi zmiana
adresu, siedziby bądź konieczności dodatkowego świadczenia usług w innej lokalizacji Zamawiającego lub ograniczenia
świadczenia usług w jednej lub kilku lokalizacjach, zmiany organizacyjnej powodującej konieczność zmiany sposobu
świadczenia usług w tym korzystania z innych pojemników GN, wózków, termosów, zastawy, sprzętu lub innych
pomieszczeń, zmiany godzin świadczenia usług, sposobu przygotowywania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów,
planu higieny kuchenek oddziałowych;
i) zmiany diet lub produktów, wymaganych minimalnych norm gramowych wyżywienia;
j) zmiany szacunkowej ilości łóżek na poszczególnych oddziałach.
3. Opisane w ust. 2 /powyżej/ zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w Ofercie,
która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/Zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany Umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca zapewni stałość ceny netto- brutto przez okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena netto
ulegnie obniżeniu, wówczas Wykonawca będzie świadczył usługi Zamawiającemu w takiej niższej cenie, stosowanej wobec
innych odbiorców. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, zmiana cen brutto następuje z mocy prawa.
Nowe ceny brutto obowiązują od chwili ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania ilości podanych posiłków, a Wykonawca wyraża zgodę na
zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości o 10% liczby żywionych pacjentów przy zachowaniu ceny
jednostkowej do kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy /powyżej/, przy uwzględnieniu zmiany
wartości Umowy związanej ze zmianą podatku VAT. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy
wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozlesko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.