eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa artykułów laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Patomorfologii.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Patomorfologii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 16

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-081

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dgasiorowska@spsk1.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsk1.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Patomorfologii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0434001e-d22a-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
zwany dalej Platformą.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://spsk1.ezamawiajacy.pl/ w sekcji „Korespondencja”.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”),
adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@usk1.pl
2) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub
uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie
danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail: iod@usk1.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EO/EZ-2732/14/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Żyletki mikrotomowe zalecane do skrawania wstążeczkowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, tj. do skrawania tkanki twardej i materiału miękkiego. Długość 80 mm, wysokość 8mm, kąt żyletki 34⁰, wszystkie cztery narożniki zaoblone. Opakowanie max 50 szt.-120 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Kasetki do wycinków histopatologicznych (standardowych wymiarów), bez przykrywek, kolor biały, z 35 okrągłymi otworami o śr. 2 mm. Powierzchnia przedniej ściany chropowata, umożliwiająca zapisywanie danych ołówkiem. Kasetki wykonane z polioxymetylenu. Op. max 500 szt. -100 op.
2 Kasetki do wycinków histopatologicznych (standardowych wymiarów), bez przykrywek, kolor zielony, z 35 okrągłymi otworami o śr. 2 mm. Powierzchnia przedniej ściany chropowata, umożliwiająca zapisywanie danych ołówkiem. Op. max 500 szt. -12 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Szkiełka podstawowe, standardowe, krwędzie szlifowane, dwustronnie matowane na jednej krawędzi szkiełka (po obu stronach szkiełka), wymiary 76x26x1 mm. Op. max 50 szt. -100000 szt.
2 Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm. Op. max 100 szt. -40000 szt.
3 "Szkiełka nakrywkowe 24X50mm
o grubości 0,13-0,17 mm, możliwość użycia w automatycznej nagrywarce. Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M (bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719 lub równoważna
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła 20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116 lub równoważna
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695 lub równoważna
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2" -40000 szt.
4 Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm. Op. max 100 szt. -20000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Pipety Pasteura poj. 3 ml z podziałką co 0,5 ml, bezbarwne, dł. 13-15 cm, wykonane z PE. Op. max 1000 szt.
2 Probówki stożkowe plastikowe do wirówki, poj. 10 ml.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192500-7 - Probówki

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437100-8 - Pipety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Pisaki laboratoryjne, standardowe, umozliwające pisanie po szkle i tworzywach sztucznych, szybkoschnące, wodoodporne, kolor czarny. Op. max 12 szt. -60 szt.
2 Pisaki laboratoryjne, cienkopisy, umożliwające pisanie po szkle i tworzywach sztucznych, szybkoschnące, wodoodporne, kolor zielony. Op. max 12 szt. -60 szt.
3 Pisaki laboratoryjne, cienkopisy, umozliwające pisanie po szkle i tworzywach sztucznych, szybkoschnące, wodoodporne, kolor czerwony. Op. max 12 szt. -60 szt.
4 Pisaki laboratoryjne, cienkopisy, umozliwające pisanie po szkle i tworzywach sztucznych, szybkoschnące, wodoodporne, kolor czarny. Op. max 12 szt. -60 szt.
5 Pisaki laboratoryjne, cienkopisy, umozliwające pisanie po szkle i tworzywach sztucznych, szybkoschnące, wodoodporne, kolor niebieski. Op. max 12 szt. -60 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) katalogi (oryginalne ulotki, zdjęcia od producenta zawierających opisy oferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem, którego zadania i pozycji opisy dotyczą, jeżeli katalog /ulotka jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski), w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert - do wszystkich pozycji;
b) oryginalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające spełnianie parametrów oraz zgodność ze wskazanymi normami (jeżeli dokument jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski- dot. Zadanie nr 3 poz. 3.
c) Próbki do zadań wymienionych poniżej w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert,
 dla Zadania Nr 1 – poz. 1 - próbki asortymentu dla potrzeb weryfikacji spełnienia cech - 3 sztuki
 dla Zadania Nr 2 – poz. 1 i 2 - próbki asortymentu dla potrzeb weryfikacji spełnienia cech – po 3 sztuki dla każdej pozycji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) katalogi (oryginalne ulotki, zdjęcia od producenta zawierających opisy oferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem, którego zadania i pozycji opisy dotyczą, jeżeli katalog /ulotka jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski), w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert - do wszystkich pozycji;
b) oryginalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające spełnianie parametrów oraz zgodność ze wskazanymi normami (jeżeli dokument jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski- dot. Zadanie nr 3 poz. 3.
c) Próbki do zadań wymienionych poniżej w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert,
 dla Zadania Nr 1 – poz. 1 - próbki asortymentu dla potrzeb weryfikacji spełnienia cech - 3 sztuki
 dla Zadania Nr 2 – poz. 1 i 2 - próbki asortymentu dla potrzeb weryfikacji spełnienia cech – po 3 sztuki dla każdej pozycji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:
a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za
cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem
zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z
zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym
przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy,
e) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji lub wycofanie z obrotu lub wstrzymanie w obrocie
asortymentu objętego niniejszą umową (Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie wyłącznie produktem równoważnym lub
o wyższych parametrach jakościowych, przy zastrzeżeniu braku możliwości podwyższenia ceny),
f) wystąpienia ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego dotyczącego przedmiotu objętego umową
(Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt „zamienny” będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w
cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie),
g) zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,
h) zmiany wielkości opakowania (Wykonawca przeliczy pozostałą ilość niezrealizowanego asortymentu - w zaokrągleniu w
górę - aby możliwa była realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia),
i) zmiany cen urzędowych w trakcie obowiązywania umowy (zmianie ulegnie zaproponowana w ofercie cena o procent
zmiany cen urzędowych),
j) zmian danych identyfikujących strony - zgodnie z zapisami w aktualnym odpisie z właściwego rejestru,
k) objęcia lub usunięcia produktu z wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
ł) zmiany decyzji refundacyjnej wydanej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej:
− poziomu refundacji,
− zmiany zawartości opakowania,
− zmiany ceny będącego podstawą limitu określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
2. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie artykułu 455 ust. 1 pkt. 2 i 3

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.