eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wi您闚 › Modernizacja modu這wego zaplecza i boiska sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej w Wi您owie - II post瘼owanieOg這szenie z dnia 2023-05-15


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja modu這wego zaplecza i boiska sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Wi您owie - II post瘼owanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Wi您闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934970

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolno軼i 37

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wi您闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-120

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.7.) Numer telefonu: 713931136

1.5.8.) Numer faksu: 713931136 w.13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.bartosz@wiazow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wiazow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja modu這wego zaplecza i boiska sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Wi您owie - II post瘼owanie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-275d6eca-f319-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00216312

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-15

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00045524/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Modernizacja modu這wego zaplecza i boiska sportowego "ORLIK" przy SP Wi您闚

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://wiazow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wiazow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym, a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie
podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym b康 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przedmiotowym post瘼owaniu Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji: 1) elektronicznie na adres e-mail: magdalena.bartosz@wiazow.pl lub za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://wiazow.ezamawiajacy.pl/ w zak豉dce „Korespondencja”. O鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, kt鏎e wp造n do Zamawiaj帷ego, uwa瘸 si za dokumenty z這穎ne w terminie, je郵i ich czytelna tre嗆 dotrze do
Zamawiaj帷ego przed up造wem tego terminu. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiaj帷ego przyjmuje si dat dostarczenia wiadomo軼i na adres e-mail Zamawiaj帷ego. W przypadku skorzystania z Platformy za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich wp造wu na
Platform. Og鏊ne zasady korzystania z Platformy, z zastrze瞠niem pkt 12: 1)zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://wiazow.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl. 2) Wykonawca po
wybraniu opcji „Przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca zak豉da konto wykonuj帷 kroki procesu
rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”. 3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwi您ku z tym Zamawiaj帷y zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem z這瞠nia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacj, o mo磧iwo軼i przyspieszenia procedury za這瞠nia konta, w闚czas nale篡 skontaktowa si pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) po za這瞠niu konta Wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia Oferty w post瘼owaniu. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej. Za dat przekazania za鈍iadcze oraz informacji przyjmuje si dat ich wys豉nia za po鈔ednictwem zak豉dki „Korespondencja”. 6.Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ. Wniosek nale篡 przes豉 za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej przez opcj „Zadaj pytanie” lub przy u篡ciu zak豉dki „Korespondencja”. W celu
zadania pytania Zamawiaj帷emu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w kt鏎ym nale篡 uzupe軟i dane Wykonawcy, temat i tre嗆/przedmiot pytania, po wype軟ieniu wskazanych p鏊 wraz z wymaganym kodem weryfikuj帷ym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERD, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wys豉nia pytania
poprzez komunikat systemowy "Pytanie wys豉ne".

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p騧n. zm.), zwanego dalej RODO informuj, 瞠: 1. Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wi您闚 z siedzib przy Placu Wolno軼i 37, 57-120 Wi您闚. Dane kontaktowe: tel. 71-3931136, e-mail urz康@wiazow.pl 2. W przypadku jakichkolwiek pyta dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo瞠cie Pa雟two kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych: Urz康 Miasta i Gminy Wi您闚, Plac Wolno軼i 37, 57- 120 Wi您闚 e-mail iod@wiazow.pl 3. B璠ziemy przetwarza Pa雟twa dane osobowe w celu
za豉twienia indywidualnej sprawy na drodze administracyjnej w zwi您ku z realizacj obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w zwi您ku z wykonywaniem przez administratora zada realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania w豉dzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych, kt鏎ych przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach powszechnie obowi您uj帷ego prawa, a przekazanych przez Pa雟twa dobrowolnie w celu u豉twienia kontaktu ( nr. telefonu lub adres poczty elektronicznej) - podstaw przetwarzania jest Pa雟twa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4. Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 strony i uczestnicy post瘼owa lub w豉軼iwe organy publiczne, kt鏎e mog otrzymywa dane osobowe w ramach konkretnego post瘼owania zgodnie z podmioty uprawnione do obs逝gi dor璚ze oraz podmioty, kt鏎ym Administrator danych zleci czynno軼i wymagaj帷e przetwarzania danych (np. kancelarie prawne lub dostawcy us逝g serwisuj帷ych sprz皻 informatyczny). 5. B璠ziemy przechowywa Pa雟twa dane
osobowe do chwili za豉twienia sprawy, w kt鏎ej zosta造 one zebrane a nast瘼nie – w przypadkach, w kt鏎ych wymagaj tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas okre郵ony w tych przepisach. 6. Zgodnie z RODO przys逝guje Pa雟twu: 1) prawo dost瘼u do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, je郵i s b喚dne lub nieaktualne, 3) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - prawo do cofni璚ia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz 膨danie ich usuni璚ia, 4 ) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO. 7. Podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest obowi您kiem ustawowym b康 warunkiem za豉twienia indywidualnej sprawy. W przypadku danych osobowych kontaktowych (nr. telefonu lub adres poczty elektronicznej) przekazywanych dobrowolnie ich nieprzekazanie
Administratorowi pozostaje bez wp造wu na tre嗆 rozstrzygni耩 w rozpatrywanych sprawach. Pa雟twa dane nie b璠 przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany, w tym r闚nie w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest realizacja zadania pn.: Modernizacja modu這wego zaplecza i boiska sportowego „Orlik” przy szkole podstawowej w Wi您owie. Projekt dofinansowany ze 鈔odk闚 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleks闚 Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” edycja 2022.
Zam闚ienie obejmuje remont i modernizacj istniej帷ego od 2012 roku boiska do gry w pi趾 no積 i modu這wego zaplecza socjalno magazynowego. Przyj皻y zakres rob鏒 ma za zadanie wyd逝篡 okres 篡wotno軼i intensywnie eksploatowanego boiska s逝膨cego tak瞠 jako obiekt do zaj耩 szkolnych. Obiekt zlokalizowany jest na dzia販e nr 112/8-AM obr瑿 Wi您闚 przy ulicy 1 Maja 31.
Zakres prac obejmuje mi璠zy innymi:
1. remont zaplecza modu這wego:
1) wymiana pokrycia dachowego,
2) wymiana element闚 na鈍ietla,
3) docieplenie 軼ian obiektu wraz wymian ok豉dziny,
4) wymiana pod這gi,
5) modernizacja 軼ian wewn皻rznych;
6) wymiana stolarki drzwiowej,
7) wymiana zewn皻rznej drewnianej ok豉dziny,
2. remont boiska do gry w pi趾 no積:
1) wymiana o鈍ietlenia boiska na oprawy LED wraz z wykonaniem pomiar闚 i bada instalacji,
2) wymiana pi趾o豉p闚,
3) naprawa uszkodzonej nawierzchni boiska.
Zamawiaj帷y udost瘼nia przedmiar rob鏒 z kosztorysu inwestorskiego, kt鏎y stanowi jedynie funkcj pomocnicz, a nie obowi您uj帷 do wyceny oferty przez Wykonawc.
Opisuj帷 przedmiot zam闚ienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Us逝gi napraw ikonserwacji obiekt闚 sportowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 oceny ofert zosta opisany w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada:
a) informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy na kwot co najmniej 100.000,00 (s這wnie z這tych: sto tysi璚y 00/100), w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem;
b) op豉con polis, potwierdzaj帷, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwot min. 100.000,00 z (s這wnie z這tych: sto tysi璚y 00/100);
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca:
a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz
kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty. Dla cel闚 niniejszego zam闚ienia wykaz ten musi obejmowa wykonanie/wykonywanie co najmniej 2 zada (kontrakt闚) por闚nywalnych z przedmiotem zam闚ienia, o warto軼i nie mniejszej ni 100.000,00 z這tych netto ka盥e wg za陰cznika nr 5 do SWZ.
Wykonawca nie mo瞠 sumowa warto軼i kilku rob鏒 budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych warto軼i por闚nywalnych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego wykonawcy, kt鏎ego oferta ostanie najwy瞠j oceniona, zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – zgodnie z za陰cznikiem nr 9 do SWZ;
2) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odno郾ie do naruszenia obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
e) art. 109 ust. 1 pkt 5-8 i 10 Pzp.
Wz鏎 o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Za陰cznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1)wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym
dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty. Dla cel闚 niniejszego zam闚ienia wykaz ten musi obejmowa wykonanie/wykonywanie co najmniej 2 zada (kontrakt闚) por闚nywalnych z przedmiotem zam闚ienia, o warto軼i nie mniejszej ni 100.000,00 z這tych netto ka盥e wg za陰cznika nr 5 do SWZ.
W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n sk豉daj jedno wsp鏊ne w/w o鈍iadczenie.
2) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy na kwot co najmniej 100.000,00 (s這wnie z這tych: sto tysi璚y 00/100), w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem; W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej w/w dokument sk豉da ten/ci z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, kt鏎y/kt鏎zy w ramach konsorcjum b璠zie/b璠 odpowiada/odpowiadali za spe軟ienie tego warunku.
3) op豉cona polisa, potwierdzaj帷, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwot min. 100.000,00 z (s這wnie z這tych: sto tysi璚y 00/100);

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ;
b) o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania - zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
c) o鈍iadczenia Wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – zgodnie z za陰cznikiem nr 3 do SWZ;
d) pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik
e) pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(je瞠li dotyczy);
f) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby Wykonawcy zgodnie z za陰cznikiem nr 6 do SWZ (je瞠li dotyczy);
g) o鈍iadczenie, kt鏎e roboty wykonaj poszczeg鏊nie wykonawcy – zgodnie z za陰cznikiem nr 7;
h) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – zgodnie z za陰cznikiem nr 10 i 11 do SWZ (je瞠li dotyczy);
i) za陰cznik nr 4 - o鈍iadczenie o wykluczeniu art. 7;
j) za陰cznik nr 12 - wz鏎 umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Do oferty wsp鏊nej Wykonawcy do陰czaj pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiaj帷ym w toku post瘼owania i do niego Zamawiaj帷y kieruje informacje, korespondencj, itp.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wz鏎 umowy w sprawie zam闚ienia publicznego stanowi za陰cznik nr 12 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-05-30 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za po鈔ednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wi您闚 https://wiazow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.