eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie na cele lokalizacji punktu usług socjalnych- magazyn żywności.Ogłoszenie z dnia 2024-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie na cele lokalizacji punktu usług socjalnych- magazyn żywności.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811192960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 29

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbs.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy- Miasta Stargard

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie na cele lokalizacji punktu usług socjalnych- magazyn żywności.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f4456e7-d221-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w Rozdziale VI SWZ
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (OpenNexus), zwanej dalej: „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard
2. Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę zapisania ich na serwerach. Aktualna data
i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
3. Wykonawca w celu złożenia oferty rejestruje się na Platformie. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO"), Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa Danych jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Stargardzie (dalej TBS lub Administrator) z siedzibą w Stargardzie (73-110)
przy ul. A. Struga 29.
2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas Inspektor Ochrony Danych –
dr Marlena Płonka, która dostępna jest pod adresem: iod@tbs.stargard.pl i w siedzibie Administratora.
3) Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonym w trybie konkursu, na podstawie art. 325 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
a) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (podstawa prawna z art. 10 RODO)
c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6) Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż wynika to z obowiązku archiwizacji dokumentacji przez Zamawiającego.
7) Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia z art. 15-21 RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa.
Prawa te można realizować bezpośrednio w TBS.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochroni danych osobowych, w tym RODO.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) art. 19 ust. 2 i 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:
 skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania;
 w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT/ZP/-04/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie na cele lokalizacji punktu usług socjalnych- magazyn żywności w skład których wchodzą m.in.:
a) roboty przygotowawcze,
b) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,
c) inne roboty ujęte w załączniku nr 7 do SWZ i wszelkich dokumentów składających się na przywołany Załącznik,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa
w art. 305 ustawy w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryterium cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność techniczna (doświadczenie).
O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu przebudowy, remontu lub modernizacji budynku lub pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, obejmującej roboty z branży ogólnobudowlanej, branży elektrycznej i branży sanitarnej.
Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
2) Zdolność techniczna – doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum.
Jeżeli Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiający wymaga, aby doświadczenie miało charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego doświadczenia w wykonywaniu konkretnych robót zdefiniowanych przy warunku udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania rzeczywistego udziału wykonawcy w realizacji wykazywanego zamówienia. Za realny charakter doświadczenia uznaje się np. wykonywanie osobiście przez Wykonawcę w ramach konsorcjum tych branżowych robót, które swym zakresem odpowiadają robotom wskazanym w warunku zdolności technicznej niniejszego postępowania. Podobnie, za doświadczenie o realnym charakterze uznane zostanie przez Zamawiającego doświadczenie, jeżeli wykonawca był liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum i odpowiadał za koordynację całości zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca
w ramach konsorcjum wykonał poboczne, jedynie towarzyszące głównemu przedmiotowi zamówienia roboty – Zamawiający nie będzie mógł uznać, że Wykonawca, jako członek konsorcjum, posiada wymagane doświadczenie w realizacji głównego przedmiotu zamówienia. Wszelkie istotne, w opinii Wykonawcy, argumenty i okoliczności przemawiające za uznaniem jego doświadczenia nabytego w ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia
w przedkładanym wykazie wykonanych robót;
3) Zdolność zawodowa – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 3 osobami spełniającymi poniższe wymagania:
a) jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz legitymującą się min. 3-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej i teletechnicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz legitymującą się min. 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży elektrycznej i teletechnicznej;
c) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz legitymującą się min. 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży sanitarnej.
d) Poleganie na zdolności technicznej innego podmiotu – Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystanie przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł;
b) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uzna warunek za spełniony, gdy zostanie spełniony przez jednego z Wykonawców tj. jeden z Wykonawców jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł;
2. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp). [Art. 108. 1. a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: g) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:
 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ.
 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5) Wadium.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł w terminie do 12.03.2024 r. do godz.12.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art. 97 ust.7 ustawy:
a) gwarancje i poręczenia – należy załączyć do oferty w formie oryginału w postaci elektronicznej sporządzonego przez Gwaranta. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie Zamawiającemu pliku, który Wykonawca otrzymał od gwaranta (poręczyciela); nie należy podpisywać pliku otrzymanego od Gwaranta;
b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. O/Stargard nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466. Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 12.03.2024 r. do godz. 12:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu. Dokument przelewu winien być opisany adnotacją ("Wadium- Śniadeckiego 13");
c) gwarancje i poręczenia powinny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia, w którym upływa 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. co najmniej do 10.04.2024 r. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); w przypadku zmiany terminu składania ofert odpowiedniej zmianie podlega również termin związania ofertą. W przypadku gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy bez potwierdzania tych okoliczności; w treści gwarancji lub poręczenia winien być wskazany adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający przesyłać będzie oświadczenia o zwrocie wadium;
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym należy podać informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium;
f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika lub
w przypadku składania oferty wspólnej, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wg wzoru załącznika 2a do SWZ
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony wyłącznie wówczas, gdy przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się wymaganym doświadczeniem, tj. samodzielną realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej ww. wymaganiom.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania następujących zmian w umowie:
1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez okres … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony o czas jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo:
a) klęski żywiołowe,
b) wystąpienie znalezisk archeologicznych,
c) wystąpienie na terenie budowy niewybuchów i niewypałów,
d) wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne,
e) istotne zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień (jeżeli dotyczy),
f) wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia przez Wykonawcę,
g) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.
Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania robót występowały nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty były wykonywane przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych robót budowlanych.
2) zmiana umowy wynikająca z konieczności:
a) wykonania robót nieprzewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze);
b) wykonania robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze;
c) wprowadzenia robót zamiennych;
d) niewykonania robót zaniechanych,
3) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia,
4) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

d) W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprosi do negocjacji nie więcej niż 3 najwyżej ocenionych według przyjętych kryteriów oceny ofert (tylko cena) Wykonawców

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.