eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › Usługa prania bielizny szpitalnej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa prania bielizny szpitalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 96

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzozczarnkow.x.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzozczarnkow.x.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/czarnkow/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa prania bielizny szpitalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eab4766c-c9b6-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00018572/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa prania bielizny szpitalnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00102314

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/2/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa prania bielizny szpitalnej wszystkich oddziałów,
w tym także pozostałych komórek zakładu. Zakres usługi będzie obejmować :
Pranie i dezynfekowanie oraz suszenie, maglowanie lub prasowanie i drobne naprawy krawieckie bielizny szpitalnej ( w tym wszywanie zamków) w następujących rodzajach:
a) bielizna pościelowa z oddziałów szpitalnych (np. kołdry, poszewki, itp.);
b) bielizna i odzież operacyjna;
c) odzież ochronna personelu medycznego;
d) ręczniki, ścierki, bielizna stołowa;
e) pidżamy, podomki oraz w miarę potrzeb bielizna osobista pacjentów;
f) koce, (wymaga się w ostatnim cyklu prania zastosowania środków zmiękczających i antystatycznych);
g) odzież robocza, ochronna pracowników;
h) poduszki, firany, zasłony;
i) materace;
j) pokrowce na podpórki, udogodnienia ( np. wałki, krążki).

Szacunkowo przewiduje się , że do prania oddawane będzie ok. 2 000 kg bielizny miesięcznie, tj. 24 000 kg rocznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. Nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Wymagania dotyczące płatności: min. 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98315000-4 - Usługi prasowania

98311000-6 - Usługi odbierania prania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 262137,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 262137,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262137,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hygea sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7632148901

7.3.4) Miejscowość: Czarnków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262137,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.