eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Dostawa legitymacji służbowych dla Straży LeśnejOgłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa legitymacji służbowych dla Straży Leśnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470597100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Bedoń, Sienkiewicza 19

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (42) 677 25 00

1.5.8.) Numer faksu: (42) 677 25 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bedon.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bedon.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa legitymacji służbowych dla Straży Leśnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-456d7197-9806-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-456d7197-9806-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Postanowienia dotyczące środków mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji wraz ze wskazaniem sposobu uzyskania informacji poufnych przez potencjalnych Wykonawców w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający zastrzega, że szczegółowa treść opisu przedmiotu zamówienia blankietów legitymacji strażnika leśnego zawarta w Załączniku 5 do SWZ wraz z opisem zabezpieczeń stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 280 ust. 3 ustawy PZP. W związku z powyższym ww. informacje poufne nie mogą zostać udostępnione publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2) Zamawiający udostępni załącznik Nr 5 do SWZ przedstawicielowi Wykonawcy na jego wniosek podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego potencjalnego Wykonawcy zawierający oświadczenie o treści wskazanej w Załączniku nr 6 do SWZ wysłany do zamawiającego za pośrednictwem formularza do komunikacji poprzez stronę: ezamowienia.gov.pl .
3) Oświadczenie złożone przez potencjalnego Wykonawcę dotyczące ochrony informacji poufnych wiąże w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że oferta może zostać przekazana
wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo –
Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PZ.270.1.5.2020
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp.
str. 11
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami archiwizacyjnymi
i dochodzeniem roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby: ich
sprostowania1, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO2
8. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
10. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
13. Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora pod adresem email:
iod@bedon.lasy.gov.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.270.1.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa 1500 szt. blankietów legitymacji służbowej strażnika Straży Leśnej, zabezpieczonej przed fałszowaniem wraz z personalizacją. Wykonawca wykona i dostarczy legitymacje na podstawie wizualizacji legitymacji w postaci nieedytowalnych plików .tif udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy i opisu
zabezpieczeń będących własnością Zamawiającego. Zamawiający może udostępnić na wniosek Wykonawcy proofy, w celu prawidłowego odwzorowania blankietu legitymacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22458000-5 - Pozostałe druki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – łączna cena brutto oferty
C =cena najniższa/cena badana · 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy możliwe będą na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
2) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych,
3) terminów realizacji Umowy w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie umowy,
3. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Zmiany numerów telefonów, adresów (w tym poczty elektronicznej), nr rachunku bankowego Wykonawcy nie wymagają zachowania formy określonej w zdaniu 1, a jedynie przekazania informacji w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: 1000 szt. w terminie 100 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz 500 szt. spersonalizowanych blankietów legitymacji zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego. Dostawa jednostkowych zamówień do siedziby Zamawiającego następować będzie raz w miesiącu, i będzie przypadała w pierwszym tygodniu miesiąca dla Zamówień złożonych do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dostawę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.