eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęki Szlacheckie › Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęki Szlacheckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łęki Szlahceckie 13D

1.5.2.) Miejscowość: Łęki Szlacheckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-352

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 787-53-25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lekiszlacheckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lekiszlacheckie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6944e8f3-aa0b-11ee-a06e-7a3efa199397

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6944e8f3-aa0b-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00001291/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00004157

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3877389,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 812/3 obręb Łęki Szlacheckie
2) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa:
• Przedmiar robót,
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
• Projekt budowlany

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3790000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6703500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3790000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WarBud Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712914409

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 156

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3790000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.