eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi przygotowywania i wydawania w lokalu gastronomicznym Wykonawcy gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych




Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi przygotowywania i wydawania w lokalu gastronomicznym Wykonawcy gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010822042

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włókiennicza 54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-974

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opswawer.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi przygotowywania i wydawania w lokalu gastronomicznym Wykonawcy gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67b39311-ce3e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031579/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym Wykonawcy gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67b39311-ce3e-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl i/lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl (nie dotyczy składania ofert).
Preferowanym i zalecanym przez Zamawiającego kanałem do komunikacji jest Platforma e-Zamówienia.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych ujawnionych celem przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa, tel. 222 773 600, e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl, zwane w dalszej części obowiązku informacyjnego „OPS lub Ośrodkiem”;
2) OPS powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email, pisząc na adres e-mail: iod.opswawer@um.warszawa.pl;
3) dane osobowe, podane Ośrodkowi przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu przeprowadzenia postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp; Po zakończeniu postępowania, dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z zastrzeżeniem protokołu z postępowania, którego okres przechowywania przez Zamawiającego określa art. 78 ust. 1 ustawy Pzp (4 lata po zakończeniu postępowania);
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 72 ust. 1 ustawy Pzp, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej;
5) obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości wybrania oferty;
6) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoba, której dane podano w postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
jej dotyczących, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Centrum może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu:
• sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art.18 ust. 6 ustawy Pzp);
• sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że:
• skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 18 ust. 6 ustawy Pzp);
• skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) osobie, której dane podano w postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą;
10) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
2. Zamawiający informuje ponadto, że:
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4);
2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
3) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w treści oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia wiązać się będzie z udostępnieniem danych osobowych Wykonawcy osób korzystających z gorących posiłków w punkcie żywieniowym (...)
Szczegóły w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowywaniu oraz wydawaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w punkcie żywieniowym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4 do SWZ.
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.).
Łączna liczba gorących posiłków do zrealizowania w skali zamówienia będzie wynosić 10 950.
Liczba gorących posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej. Przewiduje się, iż zamówienie zostanie zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 70% całkowitej wartości zamówienia.
Wykonawca będzie wydawał posiłki 7 dni w tygodniu.
Wykonawca może przygotowywać posiłki w kuchni w punkcie żywieniowym lub w kuchni zlokalizowanej w odrębnej lokalizacji. Wykonawca, który nie posiada kuchni w miejscu wydawania gorących posiłków, zobowiązany jest do dowozu posiłków środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie do tego celu.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730), Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia – co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje usługi o podobnym charakterze (przygotowanie i wydawanie posiłków we własnym lokalu) na łączną kwotę 150.000,00 zł., przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być niższa niż 50.000,00 zł.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu usług (stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, zdolnymi do jego wykonania, tj.:
• minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą aktualną książeczkę Sanepidu, posiadającą dobry stan zdrowia, przewidzianą do wykonywania usług – wydawania gorących posiłków w punkcie żywieniowym;
• minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą aktualną książeczkę Sanepidu, posiadającą dobry stan zdrowia, przewidzianą do wykonywania usług – kucharka/kucharz.
Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu osób (stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ), w którym Wykonawca wpisze osoby, o których mowa powyżej;
c) dysponuje co najmniej jednym samochodem służbowym, służącym do realizacji zamówienia, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu środków transportu (stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ) wraz z odpowiednim zaświadczeniem / decyzją stwierdzającą spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydanym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Uwaga! Obowiązek dysponowania co najmniej jednym samochodem służbowym dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy dowożą z kuchni zewnętrznej posiłki do punktu żywieniowego. Wykonawca, który przygotowuje posiłki bezpośrednio w kuchni w punkcie żywieniowym, nie musi spełniać tego warunku udziału w postępowaniu;
d) dysponuje lokalem gastronomicznym usytuowanym na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w odległości do 500 m od najbliższego przystanku autobusowego lub stacji kolejowej, który posiada odpowiednie warunki, w szczególności miejsca siedzące przy stolikach równocześnie dla minimum 20 osób, miejsce do wieszania wierzchnich okryć, z dostępem do wody bieżącej i toalet, ogrzewany, z zapleczem kuchennym. Lokal powinien odpowiadać wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełniać wymogi ppoż. i BHP dla tego rodzaju placówek.
Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie zezwolenia / opinii stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzającego, że pomieszczenia, o których mowa powyżej, Wykonawcy spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem;
e) dysponuje lokalem gastronomicznym, w którym będą przygotowywane posiłki spełniającym wymogi do świadczenia usług objętych zamówieniem.
Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie zezwolenia / opinii stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzającego, że pomieszczenia, o których mowa powyżej, Wykonawcy spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem.
Uwaga! Obowiązek ten nie dotyczy Wykonawcy, który przygotowuje posiłki bezpośrednio w kuchni w punkcie żywieniowym.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 6 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
4) Wykaz środków transportu, służących do realizacji zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia – co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej;
6) Zezwolenie / opinia stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzająca, że pomieszczenia Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki (kuchnia), spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem (jeżeli dotyczy);
7) Zezwolenie / opinia stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzającego, że pomieszczenia Wykonawcy, w których gorące posiłki będą wydawane spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udział w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegóły w Rozdziale XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanki zawartej w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), tj.:
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 4. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Załącznik nr 5. Wzór umowy;
Załącznik nr 6. Wykaz usług;
Załącznik nr 7. Wykazu osób;
Załącznik nr 8. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Załącznik nr 9. Wykazu środków transportu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.