eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego przy ul. Żyznej w Płocku wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego przy ul. Żyznej w Płocku wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610260915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13A

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dmacion@mzgm-plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm-plock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Płock

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego przy ul. Żyznej w Płocku wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87f9bd1e-d194-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87f9bd1e-d194-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Dariusz Macion e-mail: dmacion@mzgm-plock.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl. www.mzgm-plock.pl Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział XVII Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6779 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych) (Dz.U. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZ GM - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A.
2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest: MZGM – TBS Sp. z o.o.z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A.
3. Inspektor ochrony danych osobowych w MZGM - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, nr tel: (+48) 539-738-531, e-mail: iod@mzgm-plock.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadnione interesy Spółki, w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenie roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ew. 3690/19 przy ul. Żyznej w Płocku wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją budowy budynku” - Znak NO 1/DTI/2024.
5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze. zm) Prawo Zamówień publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO 1/DTI/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym gruntów 3690/19 przy ul. Żyznej w Płocku,
b) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,
Zakres podstawowy obejmuje pkt a )i pkt b)
c) pełnienie nadzoru autorskiego osobiście na budowie budynku (prawo opcji) - 2 razy miesięcznie przez każdego projektanta poszczególnej branży.
Dokumentację projektowo – kosztorysową należy opracować w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumenty:
1) projekt koncepcyjny, pn. „Budynek mieszkalny, wielorodzinny, komunalny z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu: dojścia, dojazdy, chodniki, elementy małej architektury i zielenią towarzyszącą”,
2) pismo znak WSU-V.670.250.2023.Ami Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w sprawie zaopiniowania zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Armii Krajowej w Płocku na dz. o nr ew. gruntów 3690/10 (wcześniejszy nr działki),
3) warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wydane w dniu 12.02.2024 r. przez Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Płocka,
4) warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane w dniu 15.02.2024 r. przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.,
5) warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane w dniu 08.11.2023 r. przez „Energa Operator” S.A.,
6) warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego wydane w dniu 10.11.2023 r. przez „Fortum Power and Heat Polska” Sp. z o.o.
oraz
w oparciu o zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku zatwierdzonego Uchwałą nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

OKRES GWARANCJI
Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

DANE OGÓLNE BUDYNKU wg opracowanej koncepcji

Ilość budynków: 1 szt.
Wysokość budynku: 13 m
Ilość kondygnacji: 5 (garaż podziemny + parter + 3 piętra)
Ilość lokali mieszkalnych: 58 szt.
Ilość miejsc parkingowych: 58 szt. (1 szt. / 1 mieszkanie)
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 2 648,93 m2,
Powierzchnia działki: 3 171,00 m2.


B. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ OBEJMUJE (w szczególności):

1. Wykonanie opinii geotechnicznej w sprawie ustalenia geotechnicznych właściwości gruntu, na którym posadowiony będzie budynek, w tym zbadanie poziomu wód gruntowych.
2. Wykonanie projektu budowlanego (PB):
a) projekt zagospodarowania terenu (PZT),
b) projekt architektoniczno - budowlany (PAB).
3. Wykonanie projektów wykonawczych (PW) wszystkich branż, w tym projektów przyłączy budynku do sieci:
a) wodociągowej,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacji deszczowej,
d) ciepłowniczej.
4. Dokonanie wszelkich uzgodnień w zakresie planowanych robót.
5. Uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i zezwoleń oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej (w wersji szczegółowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454).
7. Wykonanie Przedmiarów robót wszystkich branż i Kosztorysu inwestorskiego (w wersji szczegółowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458).
8. Wykonanie Zbiorczego zestawienia kosztów.
9. Wykonanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
10. Wykonanie Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679) i Ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2024, poz. 101).
11. Wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
12. Wykonanie innych projektów i opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
13. Dokumentacja musi spełniać wymagania wynikające także z Rozporządzeń:
- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21.12.2022r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. 2022, poz. 2854),
- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 04.03.2019r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. 2019, poz. 457).
14. Wykonanie wersji elektronicznej wszystkich projektów w formatach *.dwg i *.pdf.
15. Zamawiający udostępni koncepcję w wersji elektronicznej w formacie *.dwg wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowy.
16. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2024 r., w tym:
a) w zakresie opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno - budowlanego (PAB) oraz złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2024 r., który zdeterminowany jest wejściem od dnia 1 kwietnia 2024 r. nowych przepisów Prawa budowlanego na podstawie, których posiadana przez Zamawiającego koncepcja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu utracą ważność z dniem 31 marca 2024 r. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno - budowlanego (PAB) oraz nie złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do dnia 29 marca 2024 r. umowa ulega rozwiązaniu a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego, w tym o wynagrodzenie.
b) do 65 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego projektów zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego, w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,
c) w zakresie opracowania kompletnych projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż - do 30 sierpnia 2024 r.
d) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego. Maksymalna wartość opcji to pełnienia nadzoru autorskiego osobiście na budowie budynku 2 razy miesięcznie przez każdego projektanta poszczególnej branży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w terminie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji budowy budynku. O skorzystaniu z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej i będzie to równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego. Maksymalna wartość opcji to pełnienia nadzoru autorskiego osobiście na budowie budynku 2 razy miesięcznie przez każdego projektanta poszczególnej branży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w terminie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji budowy budynku. O skorzystaniu z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej i będzie to równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budynku lub zespołu budynków o powierzchni użytkowej mieszkań nie mniejszej niż 2 500,00 m2 w ramach każdej z usług

b) aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego:
1. co najmniej 2 osoby (projektant i sprawdzający) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej,
2. co najmniej 2 osoby (projektant i sprawdzający) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
3. co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
4. co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
5. co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności teletechnicznej,
6. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi min. kategorii VII,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 4 - (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 1 składa:
 każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
 pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2 składa:
 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
 pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń woli) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy wskazany w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona na formularzu oferty wraz z załącznikami zamawiającego znajdującymi się w SWZ i udostępnionymi przez Zamawiającego na platformie. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski, Po wybraniu przycisku „złóż ofertę” system wygeneruje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział X SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.