eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871079932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubicka 16

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.dujsp@np.com.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nordpartner.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871079932

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Lubicka 16

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.dujsp@np.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.nordpartner.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f9d8b8a-d188-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

2. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6, 6A, 6B, do SWZ oraz załącznikach nr 1-11 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Sposób dostępu do informacji poufnych oraz wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji:
2.1. Pełnomocnik Zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp. udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących mienia i działalności Miasta Malborka zamieszczonych w załącznikach nr 6, 6A, 6B do SWZ oraz załącznikach nr 1-11 do opisu przedmiotu zamówienia – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ.
2.2. Informacje poufne, o którym mowa w ust. 2 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1130 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” .
2.4. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze poufnym będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku za pośrednictwem Platformy.
2.5. Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
2.6. Pełnomocnik Zamawiającego oraz Zamawiający zobowiązują Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2.7. Pełnomocnik Zamawiającego oraz Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Pełnomocnikiem
Zamawiającego a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
Pozostałe zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXV SWZ. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 14 - Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz ofertowy część I zamówienia oraz świadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 14 - Załącznik nr 1B do SWZ – Formularz ofertowy część II zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8.24.P.DUJSP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:
A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
D. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prace społeczne użytecznych, praz interwencyjnych z Urzędu Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych części. W przypadku skorzystania z Opcji A lub Opcji B ochrona ubezpieczeniowa (program ubezpieczenia) będzie realizowana na warunkach w wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zaakceptowanych fakultatywnych warunków ubezpieczenia.
2. Rodzaj i maksymalna wartość opcji. Przedmiotem opcji może być:
2.1. OPCJA A
A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym;
B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym;
C. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prace społeczne użytecznych, praz interwencyjnych z Urzędu Pracy maksymalnie do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego -- ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym;
Po przekroczeniu limitu wysokość dla Opcji A zastosowanie będą miały zapisy umowy generalnej ubezpieczenia w szczególności przewidywane zmiany umowy.
2.2. OPCJA B rozszerzenie zamówienia polegające na przedłużeniu umowy o kolejne
12 miesięcy na warunkach określonych w SWZ oraz w składkach określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (dla CZĘŚCI I – załącznik nr 1A, dla CZĘŚCI II – załącznik nr 1B).
2.3. Ceny/stawki świadczenia usług w ramach opcji A i B nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty – CZĘŚĆ I – załącznik 1A do SWZ, formularz oferty – CZĘŚĆ II – załącznik 1B do SWZ).
3. Okoliczności skorzystania z opcji:
3.1. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach Opcji A będą zgłaszane
w trakcie obowiązywania umowy w związku z nabyciem środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilnoprawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia.
3.2. Opcja A będzie realizowana w oparciu o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis.
3.3. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach Opcji B będą zgłaszane
będą w trakcie obowiązywania umowy i będą realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania zamówienia podstawowego a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku ubezpieczeń.
3.4. Opcja B będzie realizowana w oparciu o składki/stawki określone w formularzu ofertowym. Składki/stawki muszą być tożsame z zamówieniem podstawowym za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.
3.5. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu Opcji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte Opcją.
3.6. Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego.
3.7. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego:
3.7.1. niezłożenie zlecenia przez Zamawiającego oznacza rezygnację z Opcji. Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego objętego przedmiotem zamówienia.
3.7.2. Wykonawca składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie Opcji w umowie nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne:
A. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
B. ubezpieczenie autocasco;
C. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
D. ubezpieczenie assistance.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych części. W przypadku skorzystania z Opcji A lub Opcji B ochrona ubezpieczeniowa (program ubezpieczenia) będzie realizowana na warunkach w wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zaakceptowanych fakultatywnych warunków ubezpieczenia.
2. Rodzaj i maksymalna wartość opcji. Przedmiotem opcji może być:
2.1. OPCJA A
A. ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
B. ubezpieczenia autocasco;
C. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów;
D. ubezpieczenia assistance
maksymalnie do wysokości 20% zamówienia podstawowego w każdym roku polisowym.
Po przekroczeniu limitu wysokość dla Opcji A zastosowanie będą miały zapisy umowy generalnej ubezpieczenia w szczególności przewidywane zmiany umowy.
2.2. OPCJA B rozszerzenie zamówienia polegające na przedłużeniu umowy o kolejne
12 miesięcy na warunkach określonych w SWZ oraz w składkach określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (dla CZĘŚCI I – załącznik nr 1A, dla CZĘŚCI II – załącznik nr 1B).
2.3. Ceny/stawki świadczenia usług w ramach opcji A i B nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty – CZĘŚĆ I – załącznik 1A do SWZ, formularz oferty – CZĘŚĆ II – załącznik 1B do SWZ).
3. Okoliczności skorzystania z opcji:
3.1. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach Opcji A będą zgłaszane
w trakcie obowiązywania umowy w związku z nabyciem środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilnoprawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia.
3.2. Opcja A będzie realizowana w oparciu o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis.
3.3. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach Opcji B będą zgłaszane
będą w trakcie obowiązywania umowy i będą realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania zamówienia podstawowego a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku ubezpieczeń.
3.4. Opcja B będzie realizowana w oparciu o składki/stawki określone w formularzu ofertowym. Składki/stawki muszą być tożsame z zamówieniem podstawowym za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.
3.5. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu Opcji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte Opcją.
3.6. Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego.
3.7. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego:
3.7.1. niezłożenie zlecenia przez Zamawiającego oznacza rezygnację z Opcji. Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego objętego przedmiotem zamówienia.
3.7.2. Wykonawca składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie Opcji w umowie nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów)
posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2023, poz. 656 ze zm.) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszym SWZ warunku udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to
uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne tzn. w odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale XI ust. 2.1. SWZ warunki te musi spełniać każdy z wykonawców
działających wspólnie.
6. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w załączniku nr 4A do SWZ - Wzór umowy część I zamówienia oraz w załączniku nr 4B do SWZ - Wzór umowy część II zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W celu ograniczenia liczby Wykonawców, Pełnomocnik Zamawiającego zastosuje kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XXI SWZ zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty (na daną część zamówienia) złoży więcej niż 3 Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu to do negocjacji zostaną zaproszeni 3 Wykonawcy, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie zostały najwyżej ocenione zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XXI SWZ.
2. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie oferty (na daną część zamówienia) złoży 3 lub mniej Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do negocjacji zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie zostały najwyżej ocenione zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Miasto Malbork pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

ZMIANA SEKCJI I ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Miasto Malbork
Adres: Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork
Numer telefonu: (55) 629 04 00
Godziny pracy/ urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30; środa: 7:30 - 16:30; piątek:7.30 - 14.30.
REGON: 170747827
NIP: 579-22-30-763
PKD: 84.11Z
Adres poczty elektronicznej (e-mail): magistrat@um.malbork.pl
Adres strony internetowej: http://www.urzad.malbork.pl/; http://bip.malbork.pl/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.