eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e9034f6-d17b-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00568541/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie prac projektowych dla zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach - Ligocie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sum.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sum.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa jej Regulamin (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
lubhttps://tt.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UEL 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych pod numerem tel. 32 2083600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp;
5) Dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
bezpośrednio ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/TP/2/1/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji łącznie z pozwoleniem na budowę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
PERSONEL:
Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń lub posiadającą uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp uzupełnione o przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca (wzór stanowi załącznik nr 5).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile umocowanie do występowania w jej imieniu wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie(przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XII SWZ ust.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku postawienia przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z któregomusi wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z dyspozycją art. 117 Pzp.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII SWZ ust. 2.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących przypadków:
1) Strony dopuszczają zmianę Umowy polegającą na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia ze względu na wystąpienie przyczyn niezawinionych przez Strony, w tym przyczyn o charakterze siły wyższej, np. pandemii, wojny, zamieszek, strajków, pożaru, powodzi, etc. W takim przypadku Strona, której dotyczy przeszkoda, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zaistniałej sytuacji i jej wpływie na należyte wykonanie Umowy oraz przedstawić propozycję zmiany Umowy. W przypadku uzgodnienia przez Strony, że zaistniały przesłanki uzasadniające zmianę terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przygotuje aneks do Umowy;
2) Strony dopuszczają zmianę Umowy polegającą na zmianie wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi w odniesieniu do całości lub części zamówienia, której dotyczy zmieniona stawka podatku VAT z zastrzeżeniem, że wartość netto określona w Umowie nie podlega zmianie. W przypadku uzgodnienia przez Strony, że zaistniały przesłanki uzasadniające zmianę wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z powodu wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający przygotuje aneks do Umowy;
3) Strony dopuszczają zmiany Umowy wynikające z konieczności uwzględnienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim przypadku Strona, która zwróci uwagę na konieczność zmiany Umowy, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie przepisów mających wpływ na realizację Umowy oraz przedstawić propozycję zmiany Umowy. W przypadku uzgodnienia przez Strony, że zaistniały przesłanki uzasadniające zmianę Umowy, Zamawiający przygotuje aneks do Umowy.
2. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy w przypadku wprowadzenia zmian:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz.U. z 2020 poz. 2207 ze zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj.: Dz.U. z 2020 poz. 1342, z 2022r. poz. 1079)
3. Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem reguł określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sum.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.