eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022966

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632892406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.turek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wsparcie systemu pieczy zastępczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22cbb0a1-d17f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062168/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Powiatem Tureckim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22cbb0a1-d17f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającymi a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy online e-Zamówienia działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zawarte są w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
15. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W SWZ opisane zostały wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz sposób przygotowania i składania oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@pcpr.turek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z podmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 33 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana (y) do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR.OP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia (np. edukacyjne, społeczne) dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej dla 15 osób w wymiarze 160 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa, konsultacji i wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej – Psycholog spełniający minimalne wymagania: ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia oraz posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną jako psycholog przez okres co najmniej 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia (np. edukacyjne, społeczne) dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej dla 10 osób w wymiarze 140 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa, konsultacji i wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej – Logopeda spełniający minimalne wymagania: ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu logopedii albo studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika / psychologia uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie logopedii / neurologopedii oraz posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako logopeda przez okres co najmniej 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczone zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia (np. edukacyjne, społeczne) dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej dla 5 osób w wymiarze 120 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa, konsultacji i wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej – Terapeuta Integracji Sensorycznej minimalne wymagania: ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki lub psychologii lub logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej lub ukończony kurs (szkolenie) I i II stopnia (dwustopniowego kursu / szkolenia) potwierdzony certyfikatem do diagnozy oraz posiada udokumentowanie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako terapeuta przez okres co najmniej 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej dla 5 osób w wymiarze 15 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów dla wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania – Doradca finansowy spełniający minimalne wymagania: wykształcenie wyższe na kierunkach ekonomicznych oraz posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą jako doradca finansowy przez okres co najmniej 5 lat.
Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 5 usamodzielnianych wychowanków
w wymiarze 15 godzin – 3 warsztaty po 5 godzin każdy.
Tematyka warsztatów powinna dotyczyć takich kwestii jak: poprawne planowanie i zarządzanie swoim budżetem; kontrolowanie wydatków; oszczędzanie; przykładowy budżet domowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej dla 5 osób w wymiarze 15 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów dla wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania – Doradca zawodowy spełniający minimalne wymagania: ma wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika
o specjalizacji doradztwo zawodowe oraz posiada udokumentowane doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą jako doradca zawodowy przez okres co najmniej 5 lat.
Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 5 usamodzielnianych wychowanków
w wymiarze 15 godzin – 3 warsztaty po 5 godzin każdy.
Tematyka warsztatów powinna dotyczyć takich kwestii jak: przekazanie wiedzy o zawodach i branżach; predyspozycje zawodowe; mechanizmy rządzące rynkiem pracy; elementy CV, rozmowa kwalifikacyjna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312310-5 - Usługi dozoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze dla
30 osób w wymiarze 36 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i kandydatów na rodziny zastępcze celem nabycia i / lub podnoszenia kompetencji wychowawczych dla 30 osób w wymiarze 36 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi wsparcia przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj.: ma ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia / socjologia oraz posiada udokumentowane doświadczenie jako trener w przedmiocie szkolenia przez okres co najmniej 5 lat.
Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 30 osób wymiarze 36 godzin w 3 grupach po 10 osób po 12 godzin dla każdej grupy w formie dwóch dni szkoleniowych, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
• I półrocze 2024r. – pn. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci
i młodzieży?” (przyczyny zachowań opozycyjno – buntowniczych u dzieci
w wieku szkolnym; znaczenie środowiska domowego dla kształtowania
się umiejętności społecznych dziecka; znaczenie jasnego systemu kar i nagród
w wychowaniu; nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami i rozładowywania ich w społecznie akceptowany sposób) – 3 grupy x 10 osób x 6 godzin dnia szkoleniowego;
• II półrocze 2024r. pn. „Słowa mają moc – jak rozmawiać by zadbać
o relacje z dzieckiem” (Każdego dnia wypowiadamy i słuchamy tysięcy słów. Ile słów wypowiadanych do dzieci jest przez nie słyszanych? A ile słów wypowiadanych przez dzieci, tak naprawdę słuchają rodzice? Co tak naprawdę dzieci chcą przekazać, co kryje się pod wypowiadanymi słowami. Właściwa komunikacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem buduje dobrą relacje pomiędzy nimi. Kształtuje również umiejętności komunikacyjne dziecka. Będzie je ono wykorzystywało przez resztę swojego życia) – 3 grupy x 10 osób x 6 godzin dnia szkoleniowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze dla
10 osób w wymiarze 18 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia superwizji dla rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze dla 10 osób w wymiarze 18 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi wsparcia – Superwizor spełniający minimalne wymagania: ma ukończone szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej oraz posiada udokumentowane doświadczenie jako superwizor przez okres
co najmniej 5 lat.
Superwizja zostanie przeprowadzona dla 10 osób wymiarze 18 godzin w 2 grupach po 5 osób – 9 godzin dla każdej grupy w formie trzech dni szkoleniowych, gdzie jeden dzień szkoleniowy trwa 3 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze dla
15 osób w wymiarze 100 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa, konsultacji i wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze – Psycholog spełniający minimalne wymagania: ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia oraz posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, rodziną jako psycholog przez okres co najmniej 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych znajduje się w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), gdy Wykonawca działania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo należy złożyć w takiej samej formie jak oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź tez poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
2) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) – w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający pełnomocnika, lub upoważnienie pełnomocnika w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego od rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków – załącznik nr 2 do SWZ.
4) Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 3 do SWZ.
5) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (jeśli dotyczy), w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków udziału wskazanych w SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy (projekt umowy) stanowiącymi załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego opisane w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.