eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice, dz. nr 158 - w formule zaprojektuj i wybuduj

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice, dz. nr 158 - w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367238600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębowa 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.pucek@sport-kobierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sport-kobierzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sportowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice, dz. nr 158 - w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e18a0bf0-d185-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025332/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice dz. nr 158

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e18a0bf0-d185-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail a.pucekr@sport-kobierzyce.pl (nie
dotyczy składania ofert w postępowaniu). W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub-cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej
(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji i dokumentów przyjmuje się datę ich
zarejestrowania przez urządzenie odbiorcze po stronie Zamawiającego lub zapisania na stosownym serwerze poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-
Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający
dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl (nie dotyczy
składania ofert w postępowaniu). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju
podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Szczegółowy opis zawarty jest w Rozdz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w załączniku nr 6 do umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZPU/2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice, dz nr 158 wraz z elementami towarzyszącymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów, podkładów mapowych, badań, opracowań, wniosków, odstępstw, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zgłoszeń itp.) oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana na podstawie PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje jak również na podstawie obowiązujących przepisów, norm prawnych jak również wytycznych Zamawiającego.
3. Dla przedmiotowej inwestycji została w 2018r opracowana dokumentacja projektowa tj. zarówno projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jak również przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę objęte decyzja nr 440/2019 z dnia 11.lutego 2019r dla przedmiotowej inwestycji – inwestorem wówczas była Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce. Dla przedmiotowej inwestycji został również zarejestrowany dziennik budowy jak również rozpoczęto roboty przygotowawcze. Niemniej jednak ze względu na zmianę założeń zdecydowano o konieczności przeprojektowania układu boiska jak również elementów towarzyszących, a co za tym idzie konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę projektu zamiennego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zmiany pozwolenia na budowę w tym przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na inwestora - Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce oraz przepisania dziennika budowy wraz z aktualizacją kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z wykonaniem prac projektowych dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz budowy boiska sportowego lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: bilans punktów w kryteriach: cena oferty i doświadczenie personelu i okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kardy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie żąda spełnienia tego warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek ten Wykonawcy muszą spełniać łącznie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- dwie dokumentacje projektowe lub min. 1 aktualizację dokumentacji i 1 dokumentację projektową budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni bezpiecznej.
oraz
- jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni minimum 600 m2

wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

d) dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.:
Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:

- projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności architektoniczno -konstrukcyjno – budowlane, do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, który w przeciągu ostatnich 5 lat zaprojektował lub aktualizował budowę boiska sportowego.

- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2020 r. poz l-333 ze zm ) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w nieograniczonym zakresie, w specjalności ogólno budowlanej oraz który w przeciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie boiska wielofunkcyjnego. Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- jedną osobą, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży wodno-kanalizacyjnej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych; Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- jedną osobą, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży elektrycznej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek ten Wykonawcy muszą spełniać łącznie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem opłacenia.
3) Wykaz doświadczenia zrealizowanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ
4) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Do oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca załącza:
8.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a oraz Załącznik nr 2a’ (dotyczy wspólników spółek cywilnych) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
8.2 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2c)
8.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
8.4 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8.5 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostepniającego zasoby, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 3). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 2b).
8.6 W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy, usługi, wykonują poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 2d do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 2d do SWZ – Oświadczenie o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił rodzaj i zakres zmian w §15 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, ze zmianami:
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian
w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia;
c) przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
e) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
5) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
6) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
7) Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia określonych w § 3 ust. 4, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia;
8) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
10) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia robót zaniechanych; zaś zmiana zakresu robót budowlanych oraz zakresu dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 30% ich wartości określonej w § 7 ust. 1 umowy;
11) wprowadzenie robót zamiennych, które są konieczne ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego;
12) odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia (zwiększenie/zmniejszenie) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, na zasadach określonych w umowie, z tym, że ewentualna zmiana zakresu robót budowlanych nie może przekroczyć 30% ich wartości zawartych w § 7 ust. 1;
13) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;
14) zmiana kwot budżetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
15) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.....

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.