eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszewo-Borki › "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olszewo - Borki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Broniewskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Olszewo-Borki

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-415

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olszewo-borki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszewo-borki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e04752bf-d185-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056147/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo – Borki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/olszewo_borki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olszewo_borki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/olszewo_borki, dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@olszewo-borki.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platforma Zakupowa.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
d) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
e) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/olszewo_borki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY OLSZEWO-BORKI,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@olszewo-borki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiD.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostówek
Zakres zamówienia dla części I obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą:
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostówek” – polegającej na przebudowie drogi zarządzanej przez Wójta Gminy Olszewo-Borki wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń w tym pozwolenia na przebudowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę pozwalających na realizację przebudowy drogi w ramach istniejącego pasa drogowego.
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę jest uzyskanie akceptacji zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w niżej wymienionym zakresie:
• Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
• Odhumusowanie,
• Wycinka drzew i karczowanie pni,
• Oczyszczenie terenu z krzewów i zarośli,
• Wykonanie koryta w gruncie,
• Formowanie korpusu drogi,
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
• Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 i kruszywa łamanego 0/31,5,
• Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
• Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego i zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,
• Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5,
• Ustawienie oznakowania pionowego,
• Budowa kanału technologicznego ze studniami SKR-1
• Roboty rozbiórkowe przy przepustach z rur betonowych,
• Budowa przepustów z rur PEHD wraz ze ściankami prefabrykowanymi.
3) Zamówienie obejmuje w szczególności:
• opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych - jeżeli zajdzie taka konieczność,
• opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej - jeżeli zajdzie taka konieczność,
• wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,
• uzyskanie pozwolenia na budowę/bądź zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację inwestycji drogowej.
• opracowanie skutecznych materiałów oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej – jeśli będzie wymagana,
• opracowanie mapy do celów projektowych,
• opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót,
• opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• opracowanie projektów wykonawczych,
• opracowanie przedmiarów robót,
• opracowanie kosztorysów inwestorskich,
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
• opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• opracowanie innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujętych powyżej,
• wykonanie robót budowlanych,
• prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
• prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,
• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
• opracowanie dokumentacji powykonawczej,
• uzyskanie zezwoleń na użytkowanie i/lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy jeśli zajdzie taka konieczność.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci szerokopasmowej w związku z przebudową drogi.
5) Budowa sieci szerokopasmowej - sieć światłowodowa wraz z materiałem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II- Przebudowa drogi gminnej nr 250903W w msc. Żebry-Żabin

Zakres zamówienia dla części II obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250903W w msc. Żebry-Żabin” – polegającej na przebudowie drogi zarządzanej przez Wójta Gminy Olszewo-Borki wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń w tym pozwolenia na przebudowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę pozwalających na realizację przebudowy drogi w ramach istniejącego pasa drogowego.
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę jest uzyskanie akceptacji zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.

2) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w niżej wymienionym zakresie:
• Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
• Odhumusowanie,
• Wycinka drzew i karczowanie pni,
• Oczyszczenie terenu z krzewów i zarośli,
• Wykopy i formowanie skarpy,
• Wykonanie koryta w gruncie,
• Formowanie korpusu drogi,
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
• Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 i kruszywa łamanego 0/31,5,
• Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
• Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego i zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,
• Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5,
• Ustawienie oznakowania pionowego,
• Budowa kanału technologicznego ze studniami SKR-1
• Roboty rozbiórkowe przy przepustach z rur betonowych,
• Budowa przepustów z rur PEHD wraz ze ściankami prefabrykowanymi.
3) Zamówienie obejmuje w szczególności:
• opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
• opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej - jeżeli zajdzie taka konieczność,
• wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,
• uzyskanie pozwolenia na budowę/bądź zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o o braku sprzeciwu,
• opracowanie skutecznych materiałów oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej – jeśli będzie wymagana,
• opracowanie mapy do celów projektowych,
• opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót,
• opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• opracowanie projektów wykonawczych,
• opracowanie przedmiarów robót,
• opracowanie kosztorysów inwestorskich,
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
• opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• opracowanie innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujętych powyżej,
• wykonanie robót budowlanych,
• prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
• prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,
• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
• opracowanie dokumentacji powykonawczej,
• uzyskanie zezwoleń na użytkowanie i/lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy jeśli zajdzie taka konieczność.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci szerokopasmowej w związku z przebudową drogi.
5) Budowa sieci szerokopasmowej - sieć światłowodowa wraz z materiałem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Przebudowa drogi gminnej w msc. Żebry-Wierzchlas
Zakres zamówienia dla części III obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą:
- „Przebudowa drogi w msc. Żebry-Wierzchlas” – polegającej na przebudowie drogi zarządzanej przez Wójta Olszewo-Borki wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń w tym pozwolenia na przebudowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę pozwalających na realizację przebudowy drogi w ramach istniejącego pasa drogowego.
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę jest uzyskanie akceptacji zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.

2) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w niżej wymienionym zakresie:
• Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
• Odhumusowanie,
• Wycinka drzew i karczowanie pni,
• Oczyszczenie terenu z krzewów i zarośli,
• Wykonanie koryta w gruncie,
• Formowanie korpusu drogi,
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
• Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 i kruszywa łamanego 0/31,5,
• Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
• Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego i zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,
• Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5,
• Ustawienie oznakowania pionowego,
• Budowa kanału technologicznego ze studniami SKR-1
• Roboty rozbiórkowe przy przepustach z rur betonowych,
• Budowa przepustów z rur PEHD wraz ze ściankami prefabrykowanymi.
3) Zamówienie obejmuje w szczególności:
• opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
• opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej - jeżeli zajdzie taka konieczność,
• wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,
• uzyskanie pozwolenia na budowę/bądź zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację inwestycji drogowej.
• opracowanie skutecznych materiałów oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej – jeśli będzie wymagana,
• opracowanie mapy do celów projektowych,
• opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót,
• opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• opracowanie projektów wykonawczych,
• opracowanie przedmiarów robót,
• opracowanie kosztorysów inwestorskich,
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
• opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• opracowanie innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujętych powyżej,
• wykonanie robót budowlanych,
• prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
• prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,
• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
• opracowanie dokumentacji powykonawczej,
• uzyskanie zezwoleń na użytkowanie i/lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy jeśli zajdzie taka konieczność.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci szerokopasmowej w związku z przebudową drogi.
5) Budowa sieci szerokopasmowej - sieć światłowodowa wraz z materiałem.

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym będącym załącznikiem do niniejszego postępowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wersji dokumentacji projektowej
Na potwierdzenie spełniania warunku, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
1. dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności pełniące funkcje:
 przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie;
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności;
2. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę/przebudowę/remont nawierzchni drogowej, parkingów, placów manewrowych, zatok postojowych. o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty .
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
- dla części I: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- dla części II: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
- dla części III: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
oddzielnie dla każdej części Zamówienia.
2. Wadium może być wniesione w formie, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego na następujący rachunek bankowy: 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 z dopiskiem z dopiskiem na przelewie: „Wadium –„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki - część I/II/III”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/olszewo_borki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.