eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002333177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malmeda Icchoka 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-440

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 879 79 50

1.5.8.) Numer faksu: 85 879 79 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipmopr.um.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94b5f6c5-d186-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045629/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych poprzez wydanie pracownikom MOPR w Białymstoku imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem, b) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.,
c) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
d) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
e) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę złożenia/wysłania na Platformie.
3. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mopr.bialystok.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok (nr tel. 85 879 79 50, email:
sekretariat@mopr.bialystok.pl).
2. W sprawach związanych z danymi Wykonawcy można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt pod nr
telefonu: 85 879 79 84 lub pod adresem mail:iod@mopr.bialystok.pl.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą także upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w warszawie (02 -672) przy ul. Domalewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000041441, REGON 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata.
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku , Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
2. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych o zróznicowanym charakterze, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w postaci pakietu sportowego w ramach miesięcznego abonamentu, poprzez wydanie ok. 120 pracownikom Zamawiającego, nieodpłatnych, imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.

2. Karta dostępu powinna uprawniać użytkownika do nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem dostępu do obiektów i zajęć wskazanych przez Wykonawcę jako płatne lub częściowo płatne..3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kart w formie:
a) plastikowych imiennych kart upoważniających do wstępu na teren danego obiektu rekreacyjnego i sportowego wraz z okazaniem dowodu tożsamości lub
b) kart magnetycznych lub
c) kart chipowych lub
d) kart zbliżeniowych stanowiących imienne karty umożliwiające wejście do poszczególnych obiektów sportowo-rekreacyjnych dla każdej z uprawnionych osób.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił pracownikom Zamawiającego dostęp do obiektów zlokalizowanych na terenie kraju, w tym do minimum 50 obiektów łącznie na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego, oraz dostęp do minimum 3 basenów pływackich na terenie miasta Białystok.

5. W zakresie 50 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego, Wykonawca powinien zapewnić łącznie minimum 40 obiektów oferujących co najmniej jedne zajęcia sportowo-rekreacyjne nieodpłatnie (tzn. bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez użytkownika).

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w swojej ofercie zróżnicowanie obiektów i usług, co najmniej na baseny, siłownie, sauny, zajęcia fitness, sztuki walki, taniec, aqua aerobik, lodowisko, grota solna.

7. Dostępność do obiektów nie może być ograniczona porą dnia w zakresie godzin otwarcia obiektu oraz dniem tygodnia, za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt sportowo-rekreacyjny, wynikających z obowiązujących w nim godzin pracy, regulaminów i grafików.

8. Aktualna lista wszystkich dostępnych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych powinna być dostępna na stronie internetowej Wykonawcy.

9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług w ramach pakietu sportowo-rekreacyjnego, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę. Użytkownicy będą mogli korzystać z tych usług. Zamawiający będzie o nowych usługach informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostęp do nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie.

10. Zamawiający planuje w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnić pracownikom Zamawiającego, rozliczanego w okresach miesięcznych, dostępu do korzystania z zajęć i obiektów sportowo-rekreacyjnych, w ilości 1680 usług.

11. Zamawiajacy informuje, że ilość usług wynika z szacunku ustalonego na podstawie aktualnego zainteresowania pracowników tą formą rekreacji i może ulec zmianie ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia, tj. ilości usług wskazanych w pkt 4.10., w granicach 20% wartości umowy, z prawem proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości usług, Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację usług w ilościach wskazanych w pkt. 4.10., rozliczenie zaś nastąpi w odniesieniu do aktualnej liczby osób korzystających z dostępu do obiektów i zajęć.

12. Maksymalnie na trzy dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego ( w pierwszym okresie rozliczeniowym maksymalnie na dwa dni robocze), w którym będzie świadczona usługa, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego określoną liczbę kart uprawniających do korzystania przez użytkowników, z usług objętych pakietem sportowo-rekreacyjnym. W przypadku zmiany listy użytkowników, nowe karty zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty przekazania zaaktualizowanej listy. O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

13. Liczba kart, uprawniających użytkowników do nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, ustalona zostanie na podstawie imiennej listy użytkowników sporządzonej przez Zamawiającego, którą przekaże Wykonawcy na 8 dni roboczych (w pierwszym okresie rozliczeniowym na 4 dni robocze) przed rozpoczęciem każdego miesiąca rozliczeniowego, w którym świadczona będzie usługa.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany listy użytkowników (włączenia nowe/wyłączenia) w trakcie trwania umowy i uaktualniania jej co miesiąc bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, z zastrzeżeniem że zmiany użytkowników kart nastąpią po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia umownego.

15. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1. będą usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zwiększenia liczby pracowników Zamawiajacego zainteresowanych pracowników tą formą rekreacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany został w pkt 19 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość obiektów na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP (zgodnie z wzorem, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ), oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 13 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykazu obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego, do których, w ramach świadczonych usług, zapewniony zostanie dostęp pracownikom Zamawiającego, o kórym mowa w pkt 19.2. ppkt 2 SWZ, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 17.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ),

b) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „ilość obiektów na terenie miasta Białegostok w wojewodztwa podlaskiego” - na Formularzu oferty,

c) wykaz obiektów do oceny ofert w kryterium „ilość obiektów na terenie miasta Białegostok i wojewodztwa podlaskiego” (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ),

d) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy:
- umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: - Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

e) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 [a i b] do SWZ) jako własne oświadczenie Wykonawcy, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

f) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy czy usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ),

h) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

i) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 13.2 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

j) oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia przy uwzględnieniu poniższych warunków:

a) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,

b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

c) w przypadku, o którym mowa w pkt 12.4 lit. b SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

2. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):
a) w Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) dokument, o których mowa w pkt 13.1.3 lit. b SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w §
11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma pod adresem: https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.