eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prabuty › Świadczenie usług prania i dezynfekcji termicznej prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej (...) przez okres 36 miesięcy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług prania i dezynfekcji termicznej prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej (...) przez okres 36 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170746756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuracyjna 30

1.5.2.) Miejscowość: Prabuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-550

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalprabuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.prabuty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług prania i dezynfekcji termicznej prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej (...) przez okres 36 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df6f2099-d168-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df6f2099-d168-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie zapytań, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się: 1) za pomocą poczty elektronicznej zamowienia@szpitalprabuty.pl lub 2) przy użyciu platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zasady korzystania z platformy e-Zamówienia: 1) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z platformy e-Zamówienia określa regulamin platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, 2) komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”), 3) możliwość
korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie oraz możliwość złożenia oferty wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl, 4) za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-Zamówienia 5) wszelkie instrukcje związane z
korzystaniem z platformy, w tym dotyczące logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu, znajdują się w zakładce „Centrum pomocy” dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/, 6) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępny na https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunki. 7) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego https://ezamowienia.gov.pl pod nr tel. +48 (22) 458 7799 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 2.Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym (inna niż składanie ofert i załączników składanych z ofertą), w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający podaje w niniejszym postępowaniu adres email do komunikacji z Wykonawcami:
zamowienia@szpitalprabuty.pl. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz instrukcjach interaktywnych dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (zwany dalej Szpitalem) z siedzibą w Prabutach
82-550, ul. Kuracyjna 30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000432908, posiadająca numer NIP5811956717 oraz numer REGON 170746756; Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@szpitalprabuty.pl, Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora ; Dane osobowe wykonawcę zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia. Z uwagi na ograniczenia
techniczne ( możliwość wprowadzenia tylko 4000 znaków) – nie ma możliwości wprowadzenia całej treści klauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale XIX SWZ. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan :- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art.18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków ,o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art.20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zostawania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług prania i dezynfekcji termicznej prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, odbiór i dowóz z/do punktu wydawania bielizny w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania, przez okres 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

98393000-4 - Usługi krawieckie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Oznacza to, iż podane w załączniku nr 3 do SWZ (będącego jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy) ilości asortymentu są maksymalnym szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega, że zamówieniem podstawowym objęte jest 60% zamówienia określonego w załączniku nr 1 do umowy, a pozostałe 40% objęte jest prawem opcji. Zamawiający wykorzysta 60% przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie. Pozostałe 40 % Zamawiający wykorzysta w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem zaistnienia potrzeby zwiększenia przez Szpital ilości zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną odpowiednią do składania zamówień. Z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamówienia nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Przewiduje się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie wykorzystana wartość przedmiotu zamówienia. Uzależnia się czas, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 36 miesięcy, od wyrażenia zgody przez Wykonawcę.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta oceniana będzie pod względem:
a) formalnym, tj. warunki udziału w postepowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana
przez Wykonawcę,
b) merytorycznym, poprzez:
 sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (usługi) z przedmiotem zamówienia,
 wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami : Cena waga 100%
Kryterium cena - zostanie ocenione zgodnie ze wzorem :
najniższa cena oferty
C(x) Liczba punktów w kryterium = ---------------------- x 100%
cena oferty badanej
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pozytywną opinię właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzającą, iż pralnia, w której wykonane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz pranie bielizny skażonej.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pozytywną opinię właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego świadczącą o tym, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej, spełniającymi wymagania sanitarne.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wdrożonego i certyfikowanego systemu RABC zgodnego z normą PN-EN 14065 oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001, a także certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 i ISO/PAS 45005 COVID -19
- Świadczenie oferowanych usług odbywać się będzie w warunkach gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi. Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której będzie realizowane zamówienie posiadała:
• minimum 1 pralnicę tunelową do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),
• minimum 1 pralnicę tunelową do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
• agregat do czyszczenia chemicznego dla bielizny i odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie,
• minimum 1 komorę ozonową do dezynfekcji fartuchów rentgenowskich, i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie,
• automatyczne urządzenie do sortowania odzieży operacyjnej,
• urządzenia do automatycznego składania odzieży operacyjnej,
• tunel typu finischer do obróbki ubrań operacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) a) Pozytywna opinia właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzająca, iż pralnia, w której wykonane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz pranie bielizny skażonej.
2) b) Pozytywna opinia właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego świadczące o tym, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej, spełniającymi wymagania sanitarne.
3) c) Certyfikaty jakościowe ISO i RABC: certyfikowanego systemu RABC zgodnego z normą PN-EN 14065 oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001, a także certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 i ISO/PAS 45005 COVID -19 lub równoważne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
a) Karty charakterystyki produktu wystawione przez producenta tagów, potwierdzające, że tagi spełniają wymagania opisane w załączniku nr 3 do SWZ
b) Dla środków dezynfekcyjnych - wpis do Rejestru Produktów Biobójczych
c) Karta techniczna tkanin asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy, potwierdzająca gramaturę i skład
d) Próbki w ilości po 1 sztuk dla każdego z asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy w tym postępowaniu, które zawiera Tabela nr 1 pozycje 1-9
e) Dodatkowo dla pozycji 4,5,6 w Tabela nr 1- dzierżawa bielizny:
• Deklaracja zgodności CE
• Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
• Wyniki badań tkanin asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 lub równoważną, nie starsze niż dwa lata
• Instrukcja używania w języku polskim
Próbki należy złożyć przed upływem terminu składania ofert na adres Zamawiającego: Sekretariat Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, z dopiskiem „Próbki do postępowania ZP/4/24”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Karty charakterystyki produktu wystawione przez producenta tagów, potwierdzające, że tagi spełniają wymagania opisane w załączniku nr 3 do SWZ
b) Dla środków dezynfekcyjnych - wpis do Rejestru Produktów Biobójczych
c) Karta techniczna tkanin asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy, potwierdzająca gramaturę i skład
d) Próbki w ilości po 1 sztuk dla każdego z asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy w tym postępowaniu, które zawiera Tabela nr 1 pozycje 1-9
e) Dodatkowo dla pozycji 4,5,6 w Tabela nr 1- dzierżawa bielizny:
• Deklaracja zgodności CE
• Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
• Wyniki badań tkanin asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 lub równoważną, nie starsze niż dwa lata
• Instrukcja używania w języku polskim

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp:
1) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)
5) Pełnomocnictwo:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców
6) Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
a) Karty charakterystyki produktu wystawione przez producenta tagów, potwierdzające, że tagi spełniają wymagania opisane w załączniku nr 3 do SWZ
b) Dla środków dezynfekcyjnych - wpis do Rejestru Produktów Biobójczych
c) Karta techniczna tkanin asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy, potwierdzająca gramaturę i skład
d) Próbki w ilości po 1 sztuk dla każdego z asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy w tym postępowaniu, które zawiera Tabela nr 1 pozycje 1-9
e) Dodatkowo dla pozycji 4,5,6 w Tabela nr 1- dzierżawa bielizny:
• Deklaracja zgodności CE
• Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
• Wyniki badań tkanin asortymentu będącego przedmiotem dzierżawy wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 lub równoważną, nie starsze niż dwa lata
• Instrukcja używania w języku polskim

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Zamawiający nie
przewiduje obowiązku o którym mowa w art. 60 Pzp osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian zawiera projekt umowy. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/ i zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz.835). Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane powyżej Wykonawca złoży prawidłowo wypełnione oświadczenie wstępne stanowiące załącznik do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.