eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko這brzeg › Wymiana pod這gi w sali gimnastycznej w Zespole Szk馧 Ekonomiczno - Hotelarskich im. E. Gierczak w Ko這brzegu

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wymiana pod這gi w sali gimnastycznej w Zespole Szk馧 Ekonomiczno - Hotelarskich im. E. Gierczak w Ko這brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Szk馧 Ekonomiczno - Hotelarskich im. E. Gierczak w Ko這brzegu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331444611

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: υpuskiego 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adm@ekonom.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zsehkolobrzeg.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wymiana pod這gi w sali gimnastycznej w Zespole Szk馧 Ekonomiczno - Hotelarskich im. E. Gierczak w Ko這brzegu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d2113ae3-d174-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00215575

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00034923/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Remont sali gimnastycznej w Zespole Szk馧 Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Ko這brzegu

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

 https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzeski/public/postepowanie?postepowanie=62811713

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzeski/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania zosta造 wskazane w SWZ w rozdziale II

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.301.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wymian pod這gi w sali gimnastycznej w Zespole Szk馧 Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak w Ko這brzegu

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45432100-5 - K豉dzenie iwyk豉danie pod堯g

45432111-5 - K豉dzenie wyk豉dzin elastycznych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 9. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielania zam闚ie podobnych, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych, zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego, o warto軼i do kwoty 50.000,00 z netto. Podstaw ustalenia warunk闚 realizacji zam闚ienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawc negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mo瞠 si ubiega wykonawca, kt鏎y spe軟ia poni瞠j okre郵one warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca posiada wymagane zdolno軼i techniczne lub zawodowe zapewniaj帷e nale篡te wykonanie zam闚ienia, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
a) wykona nale篡cie w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej jedną robot budowlan polegaj帷 na wykonaniu pod這gi sportowej o powierzchni min. 130 m2
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia ww. warunek wykonawcy Ci mog spe軟ia 陰cznie. Zamawiaj帷y uwzgl璠ni tylko zadania zako鎍zone.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia:
1) osob kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 niezb璠ne do realizacji przedmiotu zam闚ienia (1 osoba);
2) osob posiadaj帷a uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 niezb璠ne do realizacji przedmiotu zam闚ienia (1 osoba).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska je za pomoc bezp豉tnych
i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego,
w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

opis rozwi您a r闚nowa積ych – je瞠li wykonawca przewiduje ich zastosowanie oraz dokumenty na potwierdzenie r闚nowa積o軼i zastosowanych rozwi您a (je瞠li s konieczne do wykazania r闚nowa積o軼i). W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia wykonawcy ci sk豉daj wsp鏊ny ww. dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pe軟omocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pe軟omocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy do豉̨czyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pe軟omocnika.
4. Wspólnicy spó趾i cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej wspó逍racę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu dzia豉nia poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczeg馧owy zakres zmian znajduje si w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: platforma smartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga z這żenia dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.