eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełżyce › Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr1 w Bełżycach

1.3.) Oddział zamawiającego: ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432710721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Bełżyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz1belzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1belzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34916db5-d187-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035440/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz SP ZOZ NR 1 w Belżycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz1belzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz1belzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyforwych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywania przy ich
użyciu zostały opisane w SWZ oraz Instrukcji Platformy Zakupowej m .in. : Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz1belzyce. 6)
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, SPZOZ Nr 1 w Bełżycach informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ul.
Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce , tel. 81 – 516 – 29 – 26 , e-mail: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl ;
inspektorem ochrony danych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach jest P. Mariola Węgiel. Dane kontaktowe: SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach,
24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 90. Tel. 81 – 516 – 26 – 49, e-mail: m.wegiel@spzoz1belzyce.pl ;Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• c.d. w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TS/10/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach przez 12 miesięcy. 1) Specjalistycznego transportu sanitarnego - przewóz pacjentów
pojazdami (ambulans typu C) z personelem medycznym, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych
czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny - Zespół spełniający
standardy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego,
2) Podstawowego transportu sanitarnego - przewóz pacjentów pojazdami (ambulans typu B) z personelem medycznym co
najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub
ratownik medyczny - Zespół spełniający standardy Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego,
3) Transport sanitarny z kierowcą – przewóz pacjenta (ambulans typu A2) z sanitariuszem lub ratownikiem posiadającym
kurs pierwszej pomocy,
4) Przewóz materiału biologicznego - transport krwi, próbek bez personelu medycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający ocenia oferty na podstawie kryteriów: Cena za utrzymanie gotowości (ryczałt) - 60 % i
pozostałych kryteriów odpowiednio po 20% i dwa razy po 10%, co daje 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1h pracy specjalistycznego transportu sanitarnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1h pracy transportu sanitarnego z kierowcą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas stawienia się w siedzibie Zamawiającego liczony od momentu zgłoszenia (dotyczy transportu sanitarnego z kierowcą)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania usługi, tj.:
- zapewni pojazd do transportu pacjentów typu A2, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 ze zm.). W przypadku awarii wymienionego pojazdu, Wykonawca zapewni rezerwowy środek transportu.

- zapewni pojazd do transportu pacjentów Zespołem spełniającym standardy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego i pojazd do transportu pacjentów Zespołem spełniającym standardy Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 ze zm.). W przypadku awarii wyżej wymienionych pojazdów, Wykonawca zapewni rezerwowy środek transportu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia to:
1) warunek określony w pkt 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (partnerów) składających ofertę wspólną.
2) warunek określony w pkt 2 muszą spełniać łącznie Wykonawcy (partnerzy) składający ofertę wspólną.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia n/w podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).
3. Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz pojazdów należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

• zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania usługi, tj.:
- zapewni pojazd do transportu pacjentów typu A2, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 ze zm.). W przypadku awarii wymienionego pojazdu, Wykonawca zapewni rezerwowy środek transportu.

- zapewni pojazd do transportu pacjentów Zespołem spełniającym standardy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego i pojazd do transportu pacjentów Zespołem spełniającym standardy Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 ze zm.). W przypadku awarii wyżej wymienionych pojazdów, Wykonawca zapewni rezerwowy środek transportu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia to:
1) warunek określony w pkt 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (partnerów) składających ofertę wspólną.
2) warunek określony w pkt 2 muszą spełniać łącznie Wykonawcy (partnerzy) składający ofertę wspólną.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia
8. Do oferty należy dołączyć:
8.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
8.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 8.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka
zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także
umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji
spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.8.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby –
wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
8.5. Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
8.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy Wykonawcy, który polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby (wzór stanowi zał. nr 7do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został wskazany w Projektowanych postanowieniach umowy:
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony przewidują możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach:
1) następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy,
2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne postanowienia dotyczące określenia stron.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie dotyczącym zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy, zmiany te mogą być wprowadzane w takim zakresie w jakim wynika to ze zmienionych przepisów. Zmiany w umowie dokonywane są od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, na pierwotnie określonych warunkach, jednakże na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zamawiający zgłosi Wykonawcy wniosek o przedłużenie umowy przed upływem terminu jej obowiązywania. Przekazanie wniosku do Wykonawcy jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu obowiązywania umowy o czas wskazany we wniosku. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego termin, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. Brak podpisania aneksu przez Wykonawcę nie ma wpływu na przedłużenie obowiązywania umowy, a aneks ma wyłącznie informacyjny charakter.
3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek.
4. Zmiany w umowie będą wprowadzane od momentu zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność wprowadzenia zmiany, w zakresie odpowiadającym przyczynie wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz1belzyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.