eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikstat › Przebudowa drogi gminnej numer G832549 Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej numer G832549 Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mikstat

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 17

1.5.2.) Miejscowość: Mikstat

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikstat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikstat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej numer G832549 Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02ca65b9-d188-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057309/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej G 832549 Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat.Szczegóły dotyczące komunikacji w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale III ust.1.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem II ust. 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I ust. 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej G832549 Mikstat – Kaliszkowice Kaliskie (dz. ew. 1157/2) obręb 0003 Kaliszkowice Kaliskie zlokalizowanej w gminie Mikstat, Powiat Ostrzeszowski.
Początek przebudowywanej drogi gminnej znajduje się na końcu nawierzchni wykonanej w 2022r. Droga przebiega w kierunku zachodnim. Początek planowanej inwestycji znajduje się w km 0+390, a koniec w km 1+025. Długość projektowanego odcinka wynosi 635 mb., zrealizowany zostanie na obszarze istniejącego pasa drogowego (działka nr 1157/2). w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie,

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji stanowi ciąg komunikacyjny w postaci drogi gminnej, natomiast tereny przyległe stanowią grunty orne i obszar leśny oraz dojazd do kilku posesji. Istniejąca droga posiada na odcinku projektowanym jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 4,8 m z poszerzeniem do 5,6 m na łukach poziomych z licznymi miejscami remontowanymi i występującymi ubytkami w pokrowcu bitumicznym. Wzdłuż trasy występują rowy przydrożne w stanie zarośniętym wysokimi trawami i krzewami rocznymi, drzewa przydrożne rosnące w koronie drogi wymagają podcięcia korony w celu zachowania skrajni.

Życzeniem Inwestora jest wzmocnienie konstrukcji jezdni i wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,0 m z istniejącym pochyleniem poprzecznym.

W projekcie przebudowy drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg w granicach istniejącego pasa drogowego. Na planie zagospodarowania terenu, rys. nr 2 PZT pokazano zakres przebudowy oraz rozwiązania geometryczne w planie.

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni:
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S gr. 5 cm;
- warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W gr. 4 cm;
- pobocza gruntowe przewidziane do ścinki do poziomu projektowanej nawierzchni;
- rowy przydrożne do pozostawienia w istniejącym stanie przewiduje się jedynie do wykoszenia traw
i krzewów.

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
− powierzchnia nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) 3342,5 m2;
− szerokość jezdni 5,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm z AC 11S;
−pochylenie poprzeczne jezdni ze spadkiem jednostronnym istniejącym;
−klasa techniczna drogi- D (dojazdowa);
−kategoria ruchu KR -1-2;
−prędkość projektowa Vp 40 km/h.

Na potrzeby przebudowy drogi nie przewiduje się wycinki drzew porastających pobocze i przydrożne rowy jedynie obcięcie odrostów i gałęzi wchodzących w skrajnię jezdni, obecnie przeszkadzających w ruchu pojazdów.

Projektowana droga gminna nie będzie służyć celom przeciwpożarowym, nie będzie stanowić drogi dojazdowej do obiektów budowlanych wymienionych w §12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji, przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie.

Projekt przewiduje prowadzenie prac w granicach pasa drogowego. W pasie drogowym występuje sieć
telefoniczna, wodociągowa i energetyczna napowietrzna, należy zwrócić uwagę z zachować szczególna
ostrożność w obrębie tych urządzeń .


Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp t.j. udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz zamówień na dodatkowe dostawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:
a) doświadczenia,
- jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi w tym jedną robotę o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto,
b) kwalifikacji zawodowych,
- jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi (Kierownik robót) bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; wymieniona osoba winna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu 2 (dwiema) robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda
lub
– jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowe (Kierownik budowy) oraz posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). Osoba wskazana powyżej winna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu 2 (dwiema) robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Oleśnicy/O Mikstat, nr rachunku: 72 9584 1063 2009 0900 0680 0003.

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto i Gmina Mikstat,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.