eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158643110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65d8980e-d17b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067110/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: agajda@staszowski.eu.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania, zmiany i wycofania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, sesji otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski do konkretnego wykonawcy.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
8. Więcej informacji dotyczących komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– PZP(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia...
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozp.;
- na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozp., są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Adm.
11. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DM2.261.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice -Wiśniówka w miejscowości Smerdyna od km 4+850 do km 5+845.
a) Zakres robót obejmuje, m.in.:
- likwidację przełomów, w tym:
- rozebranie warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem koryta gł. 45 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV,
- warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca),
- nawierzchnia, w tym:
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie (frezowanie),
- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
- warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca),
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
- ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych i węglowych na nawierzchni skropionej asfaltem,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR 3,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3
- plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0 32mm gr. 8cm,
- odwodnienie, w tym:
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełniniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,
- przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm w gruncie kat. I-II wraz z wykonaniem włazu żeliwnego,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (na zjazdach),
- przepusty pod drogą, w tym:
- rozebranie istniejących przepustów fi 80 L -15m i fi 60 L=15m,
- przepusty rurowe pod drogą - rury vipro o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem robót konstrukcyjnych i montażowych z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 35 cm,
- ścianki czołowe z betonu C-20/25 dla rur o średnicy 80 cm - wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym,
- przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm,
- przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm,
- oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
- pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
- bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2.
b) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.1 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.1 do SWZ.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T0) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebrzusz od km 5+860 do km 6+855.
1) Zakres robót obejmuje, m.in.:
 nawierzchnia, w tym;
a) rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie (frezowanie),
b) koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
c) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
d) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na poszerzeniu,
f) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
g) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,
h) plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32 mm gr. 8 cm,
 odwodnienie, w tym:
i) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami, samowyładowczymi ( renowacja rowu)
j) przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm,
k) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
 oznakowanie, w tym:
l) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
m) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
n) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
 chodnik, w tym:
o) rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
p) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
q) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
r) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
s) koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
t) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
u) podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm,
v) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu z rusztem żeliwnym krawężnikowym wraz z wykonaniem przykanaliki z rur PCV fi 200 L=9m z wykonaniem robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych oraz odtworzeniem konstrukcji nawierzchni,
w) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
x) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
y) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
z) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.2 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.2 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
4. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 3: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Oleśnica, ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364.
1) Zakres robót obejmuje wykonanie, m.in.:
 przebudowę chodnika, w tym:
a) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej,
b) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
c) rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
d) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
e) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm,
f) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
h) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be tonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
i) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
j) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 odwodnienie, w tym:
k) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
l) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełniniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,
m) przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
n) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
 nawierzchnia, w tym:
o) rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie),
p) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
q) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
r) koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
s) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
t) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
u) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca),
 oznakowanie, w tym:
v) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
w) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
x) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
y) formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami,
z) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
aa) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
bb) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
cc) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
dd) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be tonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
ee) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
ff) chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
gg) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.3 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
4. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 4: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Kotuszów od km 7+135 do km 8+130.
1) Zakres robót obejmuje, m.in.:
 roboty przygotowawcze, w tym:
a) koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 40 cm w gruncie kat. II-IV po poszerzenie korony drogi,
b) koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV (chodnik),
c) koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 40 cm w gruncie kat. II-IV (chodnik),
d) mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej (frezowanie) o grubości 4 cm,
e) usuwanie drzew liściastych z pasa drogowego wraz z utylizacją o średnicy 60 cm do 80 cm wraz z usunięciem karpiny i uzupełnieniem ubytku gruntem,
f) usuwanie pni liściastych z pasa drogowego wraz z utylizacją o średnicy 60 cm do 80 cm wraz z usunięciem karpiny i uzupełnieniem ubytku gruntem,
g) usuwanie gałęzi drzew z pasa drogowego wraz z utylizacją,
 nawierzchnia, w tym;
h) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 25 cm,
i) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 10 cm,
j) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 10 cm - umocnienie zjazdów,
k) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych w ilości 100 kg/m2 (warstwa wiążąca),
l) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 w ilości 100kg/m2 (warstwa wyrównawcza),
m) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
 chodnik, w tym:
n) wykonanie krawężników betonowych wystających 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych,
o) wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych,
p) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 20 cm,
q) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 35 cm - umocnienie zjazdów,
r) nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych w ilości 75 kg/m2 (warstwa wiążąca),
s) nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
 roboty wykończeniowe, w tym:
t) plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr. min. 15cm,
u) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3/m2,
v) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3/m2,
w) wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi betonowymi gr. 8 cm na betonie z uzupełnieniem otworów betonem,
 oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:
x) znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji. znaki z grupy znaków s (średnie),
y) znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji - słupki do znaków drogowych 3500x60x2mm wraz z montażem znaków,
z) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie,
 kanał technologiczny, w tym:
aa) wykopy liniowe wykonywane w gruncie kat. II-IV o głębokości do 1,00m,
bb) ułożenie kanału technologicznego KTu2 na podsypce z piasku gr 10 cm złożonego z modułu dwóch rur osłonowych RO125/108, czterech rur RS40/3,7 mm i czterech prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zew. 40mm ± 5,
cc) montaż studni kablowej SKR2,
dd) zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznymi ubijakami grunt kat I – II.
2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.4 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.4 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 5: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710.
1) Zakres robót obejmuje, m.in.:
 nawierzchnia, w tym;
a) koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
b) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
c) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na poszerzeniu,
e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
f) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR3,
g) plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32mm gr 8cm,
 chodnik, w tym:
h) formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami,
i) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
j) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
k) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be tonowych na podsypce cementowo-piaskowe,
l) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
m) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
n) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
o) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
p) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 odwodnienie, w tym;
q) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
r) przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm,
s) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
t) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm (utwardzenie zjazdów),
 oznakowanie, w tym;
u) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
v) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
w) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.
2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.5 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.5 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 6: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w miejscowości Suchowola od km 3+605 do km 4+600.
1) Zakres robót obejmuje, m.in.:
 chodnik, w tym;
a) formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami,
b) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
c) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
d) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
e) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
f) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementów,
h) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
i) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 odwodnienie, w tym:
j) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu),
k) przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
l) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
m) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (utwardzenie na zjazdach do pól),
n) przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 100cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr. 25 cm wraz z montażem barierek U-12a,
o) ścianki czołowe dla rur o średnicy fi 100 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym,
p) przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 80cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr. 25cm wraz z montażem barierek u-12a,
q) ścianki czołowe dla rur o średnicy fi 80 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym,
r) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu - z kratą żeliwną krawężnikową oraz przy kanalikiem fi 200 L=8 m wykonanym pod jezdnią wraz z odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr. 30cm,
s) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełniniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,
 nawierzchnia, w tym:
t) koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
u) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
v) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
w) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
x) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
y) plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0 -32mm gr 8cm,
 oznakowanie, w tym:
z) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
aa) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
bb) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.
2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.6 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.6 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 7: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 – I etap.
1) Zakres robót obejmuje:
 chodnik, w tym:
a) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowe,
b) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
c) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
d) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
e) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
f) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
h) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wymiana uszkodzonych krawężników),
i) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
j) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 odwodnienie, w tym:
k) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu) wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów pod zjazdami,
l) ścieki z elementów betonowych koryta głębokie (kolejowe) 50x70x59 na ławie betonowej,
m) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,
n) rozbiórka przepustów rurowych pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm z odwiezieniem rur z rozbiórki na plac OD w Staszowie,
o) przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o średnicy 40 cm układane na ławie z piaskowca naturalnego gr. 25cm,
p) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
q) przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 2x80 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwą wiążąca gr. 6cm i warstwa ścieralna gr. 4cm gr. 25cm wraz z montażem barierek U-12a,
r) ścianki czołowe dla rur o średnicy 2x80 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym
s) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie wraz z uzupełnieniem kruszywem 0-32mm gr. 8cm.
2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.7 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.7 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt), dla wszystkich zadań:
C – cena – 60%
G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 40%
2. Sposób oceny ofert.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
C – cena
(Cn / Cb ) x 60 = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
Cb – cena oferty badanej,

G – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
(Gb / Gn) x 40 = ilość punktów
gdzie:
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
spośród ofert ważnych
Gb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1. pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = C + G
gdzie:
X - łączna liczba uzyskanych punktów
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na
przedmiot umowy”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj.: ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uwagi:
 Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
 W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
 Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i – jeżeli jest to wymagane– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia) polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum
1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100),
Uwagi:
 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
 Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
 Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
5. Dodatkowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawcy obejmują:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 4 do SWZ;
5. Dodatkowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale X SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice-Wiśniówka w miejscowości Smerdyna od km 4+850 do km 5+845: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100);
2) Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebrzusz od km 5+860 do km 6+855:
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
3) Część 3: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876 (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Oleśnica, ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364:
23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100);
4) Część 4: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Kotuszów od km 7+135 do km 8+130:
22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100);
5) Część 5: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
6) Część 6: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w miejscowości Suchowola od km 3+605 do km 4+600: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
7) Część 7: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 – I etap: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Dodatkowe informacje na temat wadium określono w rozdziale XVI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust.1ustawy p.z.p.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy p.z.p., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy p.z.p. - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 60 ustawy p.z.p

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.