eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłów › Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap II

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pawłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pawłów 56

1.5.2.) Miejscowość: Pawłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-225

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 272-16-14

1.5.8.) Numer faksu: 41 272-16-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@pawlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pawlow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4884b7ac-d175-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00061815/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4884b7ac-d175-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
inwestycje@pawlow.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e
Zamówienia. 2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 3.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e- Zamówienia. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o
którym mowa w Rozdziale 7 pkt 5 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 5 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w
postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w
treści „Formularza do komunikacji”). 7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji
dostępnych w zakładce "Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Z uwagi na ograniczoną ilość
znaków, pozostałe wymagania opisane zostały w Rozdziale 7 SWZ. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłów,
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, tel. 41 272-16-14, email: urzad@pawlow.pl; 2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@pawlow.pl; 3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, o wartości szacunkowej mniejszej niż próg unijny dla robót budowlanych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap II; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 71ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.–
Prawo zamówień
publicznych , dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych Osobowych Pani/Pana dotyczących; - na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana Danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; - na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w
szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio
lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem
umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na
podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą
przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie
będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jednocześnie Zamawiający przypomina o
ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKiP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 362023T Chybice – Nieczulice od km 0+690 do km 1+688. Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m oraz wykonanie lewostronnego chodnika.
Na odcinku objętym opracowaniem istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości zmiennej od 4,0m do 4,5m oraz obustronne pobocza o szer. ok. 0,75m utwardzone kruszywem. Na terenie objętym inwestycją występuje podziemna sieć wodo-ciągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzna sieć oświetleniowa (linia kablowa niskiego napięcia).
Inwestycja ma na celu poprawę standardu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu.
Szczegółowy opis robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna. Stanowią one integralną część niniejszej SWZ.
Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, warunkami zawartymi w SWZ, wzorem umowy oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej.
Uwaga!
Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych:
− Kompleksową obsługę geodezyjną, 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 1 egz. na nośniku elektronicznym).
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 48 miesięcy dla robót budowlanych licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
Przedłużenie min. okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, określony jest w pkt 13 Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi (przedłużenie)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy).
* W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
A) doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg o łącznej wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych).
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.
B) kwalifikacje zawodowe:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że dysponuje:
a) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie obowiązków kierownika budowy) w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg.
Przez 2-letnie doświadczenie należy rozumieć okres w którym wskazywana osoba pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg.
** Osoba wskazana w pkt. a) powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki udziału w postępowaniu, powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowego środka dowodowego, o którym powyżej, Wykonawca może złożyć inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) Wykazu robót budowlanych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. A) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość robót budowlanych oraz podać wartość robót budowlanych w zakresie wymaganym warunkiem.
2) Wykazu osób (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. B) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 10.16 SWZ na ofertę składają się:
1) Wypełniony formularz oferty (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym), zgodny ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SWZ. W przypadku złożenia oferty
bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z
zawartości wzoru formularza oferty.
Uwaga: niniejsze postępowanie prowadzone jest bez wykorzystania formularza interaktywnego dostępnego na Platformie.
Przy składaniu oferty wyświetlony zostanie komunikat o treści „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do
tego etapu postępowania” oraz „Plik (nazwa pliku stanowiącego formularz) nie jest poprawnym formularzem interaktywnym
wygenerowanym na Platformie”. Powyższe komunikaty są jedynie ostrzeżeniami i nie uniemożliwiają poprawnego złożenia
oferty z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Zamawiającego.
Stosownie do pkt 10.17 SWZ do oferty winny być dołączone:
1) Wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu gwarancji / poręczenia w postaci elektronicznej.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z
dokumentów rejestrowych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszczalna jest elektroniczna kopia notarialnie potwierdzona przez notariusza.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi zgodnie z pkt 6.4 ppkt 5);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów (w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Wypełnione oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczeń, według wzoru stanowiących załączniki do
SWZ.
6) Oświadczenie o którym mowa w pkt 6.4 ppkt 3) SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
7) Kosztorys ofertowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach
określonych
w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Starachowicach 06 8518 0006 2001 0000 0462 0003 z dopiskiem: Wadium na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap II". Wadium uważa się za wniesione w
terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu
gwarancji / poręczenia w postaci elektronicznej. tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
upoważnionej do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela).
Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania
ofertą, poczynając od daty składania ofert.
Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za
wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ, oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SWZ oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 6.4 ppkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 lit. A i B SWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).
4) Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1), 2) i 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty kosztorys ofertowy oraz pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy (załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający
przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy. Zakres możliwych zmian określono w §16 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. z 2023 r. poz. 1497, dalej
ustawa pwa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy pwa;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy pwa;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy pwa.
W związku z powyższym wymaga się od Wykonawcy złożenia oświadczenia znajdującego się w treści Załącznika 2 oraz 2a
(jeśli dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.