eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawy warzyw i owoców mrożonych, świeżych produktów mącznych i produktów mącznych mrożonych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw i owoców mrożonych, świeżych produktów mącznych i produktów mącznych mrożonych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA POLICJI W PILE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570290663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica 7

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 774 21 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sppila.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Szkolenie Policji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw i owoców mrożonych, świeżych produktów mącznych i produktów mącznych mrożonych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89090d9c-d173-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane na stronie operatora w Regulaminie Internetowej platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o., zwany dalej „Regulaminem”. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Szkoły Policji w Pile z siedzibą w Pile przy Pl. Staszica 7, 64-920 Piła.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
tel. (47) 774 2310, e-mail: iod.sppila@sppila.policja.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z:
1) przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) realizacją umowy, w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z przepisów ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora Pani/Pana danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 51/JZ-29/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych do Szkoły Policji w Pile.
2. Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów zostały podane w Specyfikacji asortymentowo-ilościowej, która stanowi załącznik nr 2A do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. W nawiązaniu do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50 % wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu towaru w tych ilościach.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
6. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) i/ lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 872). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
10. Dostawy towaru w odniesieniu do wszystkich części zamówienia odbywać się będą do 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 10:00. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać dostawy towaru również w soboty w godzinach od 6:00 do 10:00. W wyjątkowych sytuacjach mogą być zmienione godziny dostaw wynikające ze zmiany planu zajęć słuchaczy. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru w siedzibie Szkoły Policji w Pile przy magazynie żywnościowym Sekcji Żywnościowej.
11. Miejsce wykonania zamówienia: magazyn żywnościowy Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 3, 64-920 Piła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych produktów mącznych do Szkoły Policji w Pile.
2. Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów zostały podane w Specyfikacji asortymentowo-ilościowej, która stanowi załącznik nr 2B do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. W nawiązaniu do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50 % wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu towaru w tych ilościach.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
6. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) i/ lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 872). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
10. Dostawy towaru w odniesieniu do wszystkich części zamówienia odbywać się będą do 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 10:00. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać dostawy towaru również w soboty w godzinach od 6:00 do 10:00. W wyjątkowych sytuacjach mogą być zmienione godziny dostaw wynikające ze zmiany planu zajęć słuchaczy. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru w siedzibie Szkoły Policji w Pile przy magazynie żywnościowym Sekcji Żywnościowej.
11. Miejsce wykonania zamówienia: magazyn żywnościowy Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 3, 64-920 Piła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15851000-8 - Produkty mączne

15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mącznych mrożonych do Szkoły Policji w Pile.
2. Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów zostały podane w Specyfikacji asortymentowo-ilościowej, która stanowi załącznik nr 2C do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. W nawiązaniu do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50 % wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu towaru w tych ilościach.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
6. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) i/ lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 872). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
10. Dostawy towaru w odniesieniu do wszystkich części zamówienia odbywać się będą do 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 10:00. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać dostawy towaru również w soboty w godzinach od 6:00 do 10:00. W wyjątkowych sytuacjach mogą być zmienione godziny dostaw wynikające ze zmiany planu zajęć słuchaczy. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru w siedzibie Szkoły Policji w Pile przy magazynie żywnościowym Sekcji Żywnościowej.
11. Miejsce wykonania zamówienia: magazyn żywnościowy Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 3, 64-920 Piła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15851000-8 - Produkty mączne

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r., poz. 1448). W tym przypadku Wykonawcy muszą posiadać i dołączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy lub posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r., poz. 872), a w szczególności posiadać i dołączyć do postępowania decyzję administracyjną o wpisie do rejestru zakładów albo zatwierdzenia zakładu wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) - wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2007 r. nr 106 poz. 730) lub aktualna decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 872).

2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi wykazać w załączniku nr 5 do SWZ dysponowanie, co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia.
2) Dokument (np. decyzja, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, opinia sanitarna) wydany przez organ urzędowej kontroli żywności, zgodnie z właściwością określoną w art. 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dotyczący spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego dla środka/środków transportu przystosowanego do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart produktów lub innych dokumentów, z których będzie wynikał ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowej, stanowiącej załącznik nr 2A, 2B i 2C do SWZ (w zależności od części zamówienia). Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla każdej pozycji asortymentowej wymienionej w ww. załączniku. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe środki dowodowe były opisane w sposób niebudzący wątpliwości do których pozycji Specyfikacji asortymentowo-ilościowej, stanowiącej załącznik nr 2A, 2B i 2C do SWZ (w zależności od części zamówienia) są dedykowane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do którejkolwiek pozycji wymienionej w Specyfikacji asortymentowo-ilościowej, stanowiącej załącznik nr 2A, 2B lub 2C do SWZ (w zależności od części zamówienia) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ ZAŁĄCZA:
1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2. Specyfikację asortymentowo-ilościową, której wzór stanowi załącznik nr 2A, 2B lub 2C do SWZ (w zależności od części zamówienia);
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
4. Przedmiotowe środki dowodowe; karty charakterystyki do wszystkich pozycji wymienionych w Specyfikacji asortymentowo- ilościowej, której wzór stanowi załącznik nr 2A, 2B lub 2C do SWZ (w zależności od części zamówienia);
5. Dokument KRS lub CEIDG, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli;
6. Ewentualne pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w rozdziale VIII.A ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila/proceedings w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia:
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 18 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania wcześniej kwoty łącznego wynagrodzenia brutto wynikającej z umowy.
2. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia datą, ze względu na fakt, że są to dostawy powtarzające się okresowo. Wskazanie konkretnej daty wykonania zamówienia pozwoli zachować ciągłość dostaw.
3. W nawiązaniu do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 2 miesięcy po terminie określonym w umowie, w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostaną wyczerpane środki wynikające z zawartej umowy oraz nie zostanie podpisana umowa będąca wynikiem kolejnego postępowania. W celu wprowadzenia powyższej zmiany zostanie zawarty aneks do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.