eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarszewy › Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością - Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością - Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKARSZEWACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192007817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 9

1.5.2.) Miejscowość: Skarszewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-250

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0585882436

1.5.8.) Numer faksu: 0585882436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@skarszewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsskarszewy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością - Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81bd3910-d08a-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00048273/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością -Program "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81bd3910-d08a-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://ezamowienia.gov.pl/ w przypisanym postępowaniu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://ezamowienia.gov.pl/ . Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do niezbędnych formularzy, m.in.: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Więcej informacji dotyczących zakładania konta na platformie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf .
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamowienia.pl.
4. Postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań lub ze strony głównej platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: cus@skarszewy.pl
6. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowanie dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: gops@skarszewy.pl
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
8. W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawiera - zgodnie z zapisami części XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS.PS.251.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przez opiekę wytchnieniową należy rozumieć doraźne, czasowe wsparcie o charakterze usług opiekuńczych, w związku z ustawą z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.), zgodnie ustawą dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), mające odciążyć opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wymagających opieki osoby drugiej m. in. poprzez zapewnienie im pomocy w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
1) Przedmiot zamówienia skierowany jest do:
a) członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
b) członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)
2) Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie do 240 godzin wsparcia w formie opieki wytchnieniowej na 1 osobę z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania na terenie Gminy Skarszewy lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, uzgodnionym z realizującym Program i Wykonawcą. Usługę opieki wytchnieniowej Wykonawca, w zależności od potrzeb Zamawiającego będzie świadczył w godzinach od 6:00 do 22:00.
3) Świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia, odbywać się będzie w ilości nie większej niż 4.290 godzin w okresie trwania umowy. Szacunkowa – przewidywana liczba godzin dla osób orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 2.860 godzin a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 1.430 godzin. Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych usługami oraz/lub zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin usługi opieki wytchnieniowej
w zależności od rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych.
4) Szacunkowa – przewidywana liczba osób objętych usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej: 30 osób, w tym 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
5) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie ceny brutto 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej podanej w ofercie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych usług. Dla Wykonawcy wiążąca jest cena za jedną godzinę usług opiekuńczych (1 godzina = 60 minut) i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń co do realizacji pozostałej, niezleconej przez Zamawiającego części.
6) Wymiar godzin świadczenia usług to wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług u wskazanych osób niepełnosprawnych (czas ten nie obejmuje np. czasu niezbędnego na przemieszczanie się osoby świadczącej usługi od jednej osoby niepełnosprawnej do drugiej, jeśli ta osoba świadczy usługi u kilku osób niepełnosprawnych w ciągu jednego dnia). Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług.
7) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z ogłoszeniem, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi normami europejskimi zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy i w zakresie wynikającym z potrzeb osób korzystających z pomocy, określonym indywidualnie w zależności od potrzeb, nawet jeżeli zakres ten będzie się różnił od wymienionego w ogłoszeniu czy umowie.
8) Indywidualny zakres świadczeń, liczba godzin, pora dnia oraz okres świadczenia usług opiekuńczych dla osób będzie wynikał z ustaleń dokonanych pomiędzy koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych, klientem i Wykonawcą, wskazanych w zleceniu dostarczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych, nie wymienionych w pkt 7 czynności, w zależności od specyficznych potrzeb klienta.
9) Osoby, nad którymi będzie sprawowana bezpośrednia opieka mogą być dotknięte niepełnosprawnościami sprzężonymi/złożonymi, a ich stan zdrowia może wymagać wysokiego poziomu wsparcia.
10) Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę na świadczenie usług opiekuńczych, będzie zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia ze szczególną starannością, zapewniając racjonalne wykorzystanie środków technicznych i pracowników oraz dbałość o mienie klientów.
11) Usługi opiekuńcze – Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć w miejscu, ilości i okresie wskazanym w zleceniu dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego.
12) Jeżeli Wykonawca będzie świadczył u klientów Centrum Usług Społecznych w Skarszewach usługi opiekuńcze w ilości i/lub okresie innym niż wskazany w zleceniu – nie otrzyma za te usługi opiekuńcze wynagrodzenia.
13) Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
14) Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnoscią z zastrzeżeniem limitu, który wynosi w roku kalendarzowym nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
15) Usługi opieki wytchnieniowej stanowiące przedmiot zamówienia mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepelnosprawnością, opiekunami osoby
z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej*, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
b) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie** w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
c) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Mając na względzie obowiązek stosowania klauzul społecznych wynikający z zapisów Programu zamawiający wymaga by wykonawca zapewnił udział w realizacji czynności składających się na wykonanie zamówienia co najmniej jednej zatrudnionej przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązek realizacji tego wymogu dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i stanowił będzie zapis umowy o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
UWAGA. Podstawę zatrudnienia i ilość osób o których mowa wyżej jak również rodzaj wykonywanych przez nie czynności w ramach realizacji zamówienia Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty - cena usługi (w przeliczeniu na 1 godzinę),
2) doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P - oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC - liczbę punktów za kryterium „cena” (max. 60 pkt),
PD - liczbę punktów za kryterium „doświadczenie” (max. 40 pkt)

3. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Opis kryteriów oceny ofert:
a) Kryterium "cena oferty - cena usługi (w przeliczeniu na 1 godzinę) brutto " - w zakresie kryterium cena ofertowa brutto każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana liczba punktów wg wzoru:

Cena brutto – najniższa z nieodrzuconych ofert
Pc = ------------------------------------------------------------ x 100 x 60 %.
Cena brutto ocenianej oferty

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt.

W Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 został przewidziany koszt 1 godziny realizacji usługi w ramach pobytu dziennego, który nie może przekroczyć 50 zł brutto. Przez kwotę brutto rozumie się kwotę wynagrodzenia wraz z kosztami pracy (przez koszty pracy zatrudniającego należy rozumieć sumę wynagrodzeń brutto oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poniesionych przez zatrudniającego).
W przypadku zaoferowania ceny za 1 godzinę świadczenia usług większej niż 50,00 zł brutto oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu.

b) Kryterium ,,doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym " Oceniane będą poszczególne osoby dyspozycyjne, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
Ilość punktów
Powyżej 6 m-cy do 2 lat 2
Powyżej 2 lat do 4 lat 4
Powyżej 4 lat 6

Ocena oferty zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
(W1 + W2 + …….Wn) : n
PD = ------------------------------------ X 100 pkt. x 40 %
6
gdzie:
W – liczba punktów uzyskanych przez każdą osobę dyspozycyjną do świadczenia usług opieki wytchnieniowej bezpośrednio u uczestnika Programu
n – liczba osób dyspozycyjnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej bezpośrednio u uczestnika Programu

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wg wzoru: P = PC + PD
6. Obliczenia kryteriów cena i doświadczenie koordynatora usług będą dokonywane z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV niniejszej SWZ. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta - wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, t.j. szkoda na rzecz osób trzecich oraz szkody rzeczowe na rzecz osób trzecich o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie:
• minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. świadczenie usług opiekuńczych dla jednostek samorządowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w liczbie nie mniejszej niż 12 000 godzin usług opiekuńczych łącznie. Jeżeli są w trakcie wykonywania, muszą być zrealizowane na dzień składania ofert w liczbie nie mniejszej niż 12 000 godzin usług opiekuńczych łącznie. Podana ilość godzin musi wynikać z realizowanych umów.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć Wykaz usług wykonanych – Załącznik nr 3 do SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
• Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SWZ) , że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą bezpośrednio świadczyły usługi opiekuńcze tj. minimum 6 osób, z których każda musi:
- posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (zawód wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, ze zm. pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412) /pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
- posiadać, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie* w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu itp.
*Posiadanie doświadczenia, o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.
Pozostałe wymagania wobec osób realizujących usługi:
- osoby niekarane, sprawne fizycznie i intelektualnie, zdolne do wykonania prac fizycznych, posiadające umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kadry realizującej zadanie z zakresu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 2 nastąpi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń oraz dokumentów, według formuły: spełnia – nie spełnia.
5. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionego/ych warunku/ów będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, (aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, załącznik nr 2 do SWZ).
2) Wykaz usług (załącznik nr 3 do SWZ) oraz dowody zgodnie ze wskazaniami w rozdz. VII SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 4 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).

UWAGA: Adekwatnie do warunków sformułowanych w rozdz. VII ust. 2 niniejszej SWZ wykaz, o którym mowa wyżej obejmować musi 6 osób odpowiedzialnych za bezpośrednie świadczenie usług opiekuna w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - dla mieszkańców Gminy Skarszewy. Dla każdej z tych osób Wykonawca wykazuje liczbę miesięcy doświadczenia zawodowego odpowiednio w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) albo udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, t.j. szkoda na rzecz osób trzecich oraz szkody rzeczowe na rzecz osób trzecich o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy prowadzą/świadczą takie usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.