eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › "Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 416 99 50

1.5.8.) Numer faksu: 77 416 99 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@brzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-918f56ec-d16b-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037648/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa ul. Poprzecznej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający- Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu. Adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: pisemnie na adres: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, adres e-mail: bb@brzeg.pl, telefon: 77 416 97 14;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2. Zgodnie z art. 14 RODO na wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane wykonawca przekaże zamawiającemu i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w niniejszym postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
[Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.]
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
[Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.]d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-IV.042.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I pn.: „Przebudowa ul. Poprzecznej w zakresie przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowań oraz infrastruktury technicznej”:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102216 O –
ul. Poprzecznej, wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową i drogą krajową na skrzyżowania typu rondo z wymianą nawierzchni ul. Kochanowskiego oraz przebudowa oświetlenia, odwodnienia wraz z wymianą odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja, budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu i sieci telekomunikacyjnej szerokopasmowej, a także wykonanie przebudowy i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową dróg. Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem przebudowy sieci gazowej – roboty te będą wykonywane przez właściciela tych sieci w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) przebudowę pasa drogowego drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w zakresie jezdni z wydzieleniem pasów ruchu dla rowerów, chodników, wjazdów, zatoki postojowej, drogi dla rowerów i terenów zielonych oraz skrzyżowań z drogami sąsiednimi,
2) przebudowę skrzyżowania drogi gminnej - ulicy Poprzecznej z ulicami: Księdza Makarskiego, 1 Maja, Słowackiego na skrzyżowanie typu rondo – teren działek nr 1287, 553, 72/1, 566 obręb Brzeg-Południe,
3) przebudowę skrzyżowania drogi gminnej - ulicy Poprzecznej z drogą krajową nr 39 - ulicami: Chocimską i Włościańską na skrzyżowanie typu rondo – teren działek nr 503 i 19/1 obręb Brzeg-Południe,
4) przebudowę chodnika zlokalizowanego na działce nr 656 obręb Brzeg-Południe,
5) remont nawierzchni warstwy ścieralnej) jezdni ul. Kochanowskiego (działka nr 24 obręb Brzeg-Południe) i skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. Kusocińskiego (działki nr 1282 i 313 obręb Brzeg-Południe) w oparciu o pozycje przedmiaru,
6) zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej wraz z wycinką kolidujących drzew i krzewów
7) wykonanie nasadzeń wraz z opalikowaniem sadzonych drzew (po 3 paliki z poprzecznymi ryglami w trzech rzędach - 1x górny i 2x dolny)
8) przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,
9) przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN i nN,
10) demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej,
11) przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych (kanalizacji teletechnicznej, kabli światłowodowych i miedzianych),
12) budowę kanału technologicznego dla potrzeb sieci monitoringu miejskiego i sieci internetowej,
13) przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
14) wymianę istniejącego kolektora deszczowego w ul. 1 Maja,
15) dostawę i montaż elementów małej architektury,
16) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
17) wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją,
18) wykonanie wszystkich koniecznych robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych,
19) wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem,
20) wykonanie wszystkich robót budowlanych towarzyszących koniecznych do realizacji przedmiotu umowy wraz z przebudową istniejącego ogrodzenia działki nr 982/1 oraz zakupem i montażem wiaty przystankowej.
Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będą: opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez właściwe organy administracji publicznej, obsługa geodezyjna zadania, zlecenie wszystkich wymaganych nadzorów branżowych z uwzględnieniem zapisów zawartych w uzgodnieniach w związku z realizacją robót na sieciach i przy zbliżeniu do sieci infrastruktury technicznej, wykonanie kompletu badań i sprawdzeń dla zrealizowanych robót, a także sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla realizowanego zadania (operatu kolaudacyjnego).
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentów pomocniczych do wyceny dla wskazania technologicznej kolejności wykonania robót, którymi są przedmiary robót budowlanych nie będące podstawą opisu przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przedmiaru opisującego wymianę warstwy ścieralnej ul. Kochanowskiego.
Przy wycenie kosztów nasadzenia drzew należy uwzględnić koszt zakupu i montażu opalikowania: 3 paliki z poprzecznymi ryglami w trzech rzędach (1x górny i 2x dolny), natomiast w kosztach realizacji robót branży drogowej należy wycenić koszt sprawdzenia prawidłowego zagęszczenia przekopów wykonywanych przez PSG Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o. w związku z realizacją przebudowy sieci (PSG Sp. o.o. będzie zobowiązana do zasypania przekopów w miejscach wykonywania pełnej konstrukcji jezdni i chodników do wysokości konstrukcji wykonywanych w ramach przebudowy dróg, natomiast w obrębie odcinków jezdni, na których przewidziano jedynie wykonanie nowej nawierzchni - będzie zobowiązana do zasypania przekopu wraz z wykonaniem konstrukcji jezdni).
Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przy udziale osób posiadających doświadczenie w realizacji tego typu robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje roboty podobne w zakresie: robót ziemnych i rozbiórkowych, robót branży drogowej w pełnym zakresie wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z prawidłowego wykonania robót drogowych, robót związanych z budową oświetlenia dróg, budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz sieci teletechnicznych, a także wykonania oznakowania drogowego i zagospodarowania terenów zielonych. Przedstawiony zakres robót podobnych przewidzianych do realizacji obejmować będzie roboty w obrębie działek na których realizowany jest przedmiot zamówienia oraz w obrębie działek bezpośrednio sąsiadujących z tym terenem. Wartość robót podobnych została oszacowana na poziomie 10% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Roboty podobne zgodne z opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy, która będzie poprzedzona postępowaniem przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki po negocjacjach z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielanej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II pn.: „Przebudowa ul. Poprzecznej w zakresie renowacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej”:
Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa naprawa (renowacja) istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach określonych w dokumentacji technicznej.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
a) wykonanie renowacji przy zastosowaniu długich rękawów filcowych z włókien poliestrowych, pokrytych warstwą poliuretanu PU, o grubości min. 500 mikrometrów, nasączonych na placu budowy 2-komponentową żywicą epoksydową,
b) wykonanie w miejscach stwierdzonych uszkodzeń renowacji punktowo-liniowej krótkimi rękawami – pakerami DN 1000mm (wzmocnionymi) o grubości 8mm i sztywności obwodowej 3kN/m2,
c) otwarcie czynnych przyłączy robotem frezowym wraz z montażem pakero-kapeluszy bezpośrednio na włączeniach przykanalików do kanału, w miejscach stwierdzonych ich uszkodzeń,
d) wykonanie renowacji istniejących studni kanalizacji deszczowej,
e) wykonanie wszystkich robót towarzyszących koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. hydrodynamicznego czyszczenia z osadów, frezowania kanałów przed montażem rękawa przy użyciu robota frezowego, wywozu i utylizacji osadu,
f) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. badań szczelności i inspekcji powykonawczej kamerą TV kanałów po renowacji.
Ponadto w trakcie realizacji prac konieczne będzie zapewnienie ciągłości odbioru wód opadowych, wykonywanie robót pod kontrolą kamery, opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez właściwe organy administracji publicznej, wykonanie koniecznych badań, a także sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla całego zadania.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna składająca się z projektu technicznego, przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje roboty podobne w zakresie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej. Przedstawiony zakres robót podobnych przewidzianych do realizacji obejmować będzie roboty w obrębie działek na których realizowany jest przedmiot zamówienia oraz w obrębie działek bezpośrednio sąsiadujących z tym terenem. Wartość robót podobnych została oszacowana na poziomie 10% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Roboty podobne zgodne z opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy, która będzie poprzedzona postępowaniem przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki po negocjacjach z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielanej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Część I:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w celu bieżącego finansowania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 4.000.000,00 zł.
Część II:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w celu bieżącego finansowania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 1.000.000,00 zł.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie:
Część I:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej:
- 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej wraz z wykonaniem jezdni z nawierzchni mineralno-asfaltowej SMA o pow. min. 4000m2 oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o łącznej powierzchni co najmniej 2000m2 wraz z odwodnieniem tej drogi poprzez odcinki sieci kanalizacji deszczowej oraz jej oświetleniem (dla każdego zadania osobno).
Przebudowa lub budowa drogi musi obejmować zadania, które będą dotyczyły jednego ciągu komunikacyjnego, tj. jednej drogi lub bezpośrednio powiązanego ze sobą ciągu kilku dróg tworzących powiązany ze sobą ciąg komunikacyjny wykonany w ramach jednego zadania.
- 1 zadanie dotyczące budowy lub przebudowy skrzyżowania dróg publicznych na skrzyżowanie typu rondo.
Przebudowa skrzyżowania może być elementem innego zadania niż wskazane zadania w zakresie doświadczenia dot. przebudowy dróg publicznych lub elementem wskazanej przebudowy dróg publicznych. Zamawiający uzna spełnienie warunku tylko dla rond budowanych z wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej lub o wyspie środkowej z terenem zielonym wraz z pierścieniem ronda z kostki kamiennej. Ronda mini, jako montowanie gotowego elementu z tworzywa sztucznego nie będą spełniały koniecznego warunku.
- 1 zadanie polegające na przebudowie infrastruktury teletechnicznej wraz z przełożeniem istniejących kabli światłowodowych.
Część II:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej:
-2 roboty budowlane w zakresie bezwykopowej naprawy (renowacji) sieci kanalizacyjnej o łącznej długości co najmniej 600 mb i min. średnicy DN 400, przy wykorzystaniu rękawów ciasnopasowanych epoksydowych utwardzanych termicznie wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ilości co najmniej 10 sztuk, zrealizowanych na jednym zadaniu - dla każdego zadania osobno,
-1 robotę budowlaną polegającą na montażu profili pakero-kapeluszowych w ilości co najmniej 5 sztuk na jednym zadaniu,
-1 robotę budowlaną polegającą na montażu pakerów do miejscowej naprawy sieci na kanałach o średnicy min. DN 600 w ilości co najmniej 30 sztuk na jednym zadaniu.
Zamawiający uzna spełnienie warunku zarówno dla wskazanych zadań w ramach których wykonano wszystkie wymagane elementy, jak również dla wskazanych odrębnych zadań spełniających poszczególne warunki.
2) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Część I:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) Kierownik budowy:
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia do wykonywanie tych czynności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) Kierownik robót elektrycznych:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży elektrycznej w zakresie niniejszego zamówienia,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
c) Kierownik robót branży kanalizacyjnej:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży sanitarnej w zakresie niniejszego zamówienia,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
d) Kierownik robót telekomunikacyjnych:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej w zakresie niniejszego zamówienia,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.
Osoba posiadająca uprawnienia spełniające warunek kierowania robotami budowlanymi lub budową dla różnych zakresów robót budowlanych może być wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w kilku branżach jednocześnie.
Część II:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) Kierownik robót sanitarnych:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży sanitarnej,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.
3) sprzęt techniczny do realizacji zamówienia:
Część I: nie dotyczy.
Część II:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:
a) pojazd specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji wyposażony w system recyklingu wody – min.1,
b) pojazd wyposażony w kamery do inspekcji kanalizacji i rurociągów z elektronicznym pomiarem metrów – min.1,
c) pojazd specjalistyczny do wykonywania prac frezowych w zakresie średnic od DN 300 do DN 1000mm – min.1,
d) pojazd specjalistyczny z urządzeniami do nasączania rękawów na budowie bezpośrednio przed ich montażem do kanału – min.1.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- wzór oświadczenia stanowią załączniki nr 5/1 i 5/2 do SWZ;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część I i Część II:
1. w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
2. w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
3. w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4. w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie– wzór wykazu stanowią załączniki nr 7/1 i 7/2 do SWZ;
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wzór wykazu stanowią załączniki nr 8/1 i 8/2 do SWZ;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9/2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Część I i Część II:
1) formularz oferty - załączniki nr 1/1 i 1/2 do SWZ,
2) oświadczenie wykonawcy lub wszystkich wykonawców występujących wspólnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załączniki nr 2/1 i 2/2 do SWZ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
UWAGA: wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w złożonej ofercie.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3) powyżej (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 5.2.2. SWZ– załączniki nr 3/1 i 3/2
do SWZ, (jeżeli dotyczy),
7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 4/1 i 4/2 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
8) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (współpartnerzy) – załączniki nr 6/1 i 6/2 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
9) kosztorys ofertowy w zakresie części II (nie dotyczy części I),
10) wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia),
11) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 7.5. SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) Część I - 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
b) Część II - 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w: Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty dzień uznania rachunku zamawiającego.
2) w przypadku gwarancji lub poręczeń należy przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11.5 SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zwraca poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu.
2. Współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.4. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 6/1 i 6/2 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, z zachowaniem pkt 5.3.3. SWZ, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu- stanowiące załączniki nr 2/1 i 2/2 do SWZ.
5. W przypadku wniesienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wadium i/ lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze
współpartnerów.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia kopii zawartej umowy regulującej współpracę.
7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część I: Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w przypadkach wyszczególnionych w § 21 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10/1 do SWZ.
Część II: Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w przypadkach wyszczególnionych w § 21 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10/2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-22 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (podpisaną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem: https://e-ProPublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-22 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
Część I: Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem konstrukcji drogi i układaniem nawierzchni drogowych, roboty branży elektrycznej, roboty branży sanitarnej oraz roboty związane z budową kanału technicznego dla sieci szerokopasmowej, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
Część II: Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.:
- koordynator robót - organizowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót oraz zarządzanie personelem Wykonawcy i/lub Podwykonawcy,
- pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,
- pracownicy fizyczni– bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).

2. Zamawiający- oprócz podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp- wykluczy także z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.