eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Dostawa i montaż wyposażenia przystanków komunikacyjnych w system obejmujący dynamiczną informację pasażerską (...) w ramach projektu pn.: "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia przystanków komunikacyjnych w system obejmujący dynamiczną informację pasażerską (...) w ramach projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia przystanków komunikacyjnych w system obejmujący dynamiczną informację pasażerską (...) w ramach projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10f4c0bb-d148-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036049/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie przystanków komunikacyjnych w system dynamicznej informacji pasażerskiej i gabloty City Light w ramach projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/891729

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH jest: Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 2) w sprawie ochrony
swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail:
erzad@ umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza: plac
Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych 2; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚ.271.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie 5 przystanków komunikacyjnych w Zgierzu w system obejmujący informację pasażerską oraz w urządzenie multimedialne samoobsługowe (tzw. totem informacyjny), które zapewni użytkownikom dostęp do różnorodnych treści cyfrowych, informacyjnych, wraz z funkcją City Light. Zamawiający zaleca połączenie wskazanych wyżej funkcjonalności i dostarczenie urządzenia multimedialnego, które posiadałoby możliwość wyświetlania zarówno informacji pasażerskich i innych treści cyfrowych.
Przedsięwzięcie ma na celu dostarczenie podróżującym komunikacją miejską informacji
nt. działań odbywających się w mieście, ale przede wszystkim informacji o rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy

48813000-0 - System informacji ruchu pasażerskiego

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie jedyne kryterium oceny ofert: cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jedną dostawę urządzeń typu info-kiosk/totem informacyjny na łączną kwotę min. 300 000,00 zł oraz dostarczył co najmniej jeden system wyświetlania informacji z aplikacji mobilnej na zewnętrznych wyświetlaczach z ekranami dotykowymi, zlokalizowanych w różnych miejscach publicznych, z zastrzeżeniem, iż na tych ekranach możliwe było wyświetlanie wyłącznie wybranych informacji z aplikacji mobilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie zamierza
wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie zamierza
wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania
oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. ZOBOWIĄZANIE
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach. OŚWIADCZENIE: Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1,
powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także
zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 3. Spółka cywilna ubiegająca
się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników -
każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba
że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek w wysokości do 40% wartości przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia łącznie poniższych przesłanek:
- zaistnieje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania poza termin 30 kwietnia 2024 roku,
- wyrażona zostanie zgoda przez Instytucję udzielającą dofinansowania na wydłużenie terminu realizacji poza termin 30 kwietnia 2024 roku,
- kwalifikowalność środków wydatkowanych po dniu 30 kwietnia 2024 roku uzależniona będzie od ich wypłaty w formie zaliczki przed 30 kwietnia 2024 r.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej (aneks do Umowy).
2. Strony przewidują możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu i zakresu wykonania Umowy, zmiany terminu jej rozpoczęcia lub zakończenia w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a) siła wyższa, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, przy czym zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, przy czym zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający zrezygnuje,
d) zmiana uzasadniona okolicznościami, o których mowa w art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego,
e) inne okoliczności prawne, ekonomiczne lub techniczne, skutkujące niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy.
- termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nastąpiła w toku realizacji Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a Strony w drodze aneksu do Umowy, zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wprowadzą do Umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto Umowy.
4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych Stron, zmiana danych osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/891729

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja finansowana jest w ramach Przedsięwzięcia z projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.