eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Wykonanie zadania pn. "Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii - etap I - Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.5.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f3d57f4-d0a9-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00039823/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-11/24.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.
8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie określono w pkt.16.12. SWZ.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
12. Informację na temat kodowania i czasu odbioru danych określono w pkt.16.14. SWZ.
13. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych oraz Rozporządzeniu o dokumentach elektronicznych.
14. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AE/ZP-27-11/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
b) roboty demontażowe,
c) roboty montażowe.
Pełny zakres robót określony jest w przedmiarze robót oraz lokalizacji robót będących przedmiotem zamówienia, stanowiących Załączniki Nr 9-10 do SWZ.
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami. Przekazanie placu budowy nastąpi do 7 dni od przesłania przez Zamawiającego pisemnego wezwania faxem lub mailem. Pisemne wezwanie faxem lub mailem nastąpi w terminie 20-31 maja 2024r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały oraz zamontowane drzwi (skrzydła i ościeżnice)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 2a do SWZ),
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 25 000 PLN.
1.2 ) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 2a do SWZ),
b) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem stolarki wewnętrznej drzwiowej o wartości co najmniej 30 000 PLN brutto. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.
c) dysponuje, co najmniej :
- 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (według Załącznika Nr 7 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w pkt.9.1.3.b) SWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.1.1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego
w pkt.9.1.4. b) SWZ. Dowodami, o których mowa w pkt.2.1. są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt.2.1., dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ z
uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.4. c) SWZ.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt.1 i 2 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1. Aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt.1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według Załączników Nr 2a i 3a do SWZ).
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy.
6. Podpisany kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt.8.2.2. SWZ. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy.
7. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, z uwzględnieniem postanowień pkt.24. SWZ.
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
8.1. odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.8, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
10.Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.8, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby.
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa w pkt.10.3. SWZ (jeżeli dotyczy).
12. W przypadku, o którym mowa w pkt.14.6. SWZ (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
13. Oświadczenia, Wykonawcy określone w pkt. 13.13 i 13.14 SWZ (złożone w pkt.V.1, V.2, V.3 i V.4 Formularza Ofertowego).
14. Dokumenty, o których mowa w pkt.6, 11 i 12 sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
580,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27-11/24”.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.4.2) – 4.4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art.98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt.13.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.12.1.1. i pkt.12.1.2. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.9.1.3.b), pkt.9.1.4.b) i pkt.9.1.4.c) SWZ.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt.5., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonania przedmiotu umowy w szczególności w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy,
3) zmiany wynagrodzenia,
4) obniżenia wynagrodzenia,
5) zmiany nazwy zadania,
6) zmiany stawek podatku od towarów i usług,
7) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
8) zmian organizacyjno-technicznych, prawnych,
9) zmiany adresu,
10) zmiany materiałów i wyrobów zaoferowanych w ofercie, na zasadach określonych w pkt.26.33 SWZ,
11) konieczności zastosowania robót zamiennych, przy czym strona inicjująca zmianę przedstawi propozycję zawierającą opis proponowanych zmian i kosztorys zamienny. Jeżeli stroną inicjującą jest Wykonawca propozycja taka wymaga zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego,
12) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane) do wysokości określonej w art.455 ust.2 ustawy w zakresie robót budowlanych,
13) zmiany materiałów i wyrobów innych niż wymienione w pkt.1 ppkt.10),
14) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
15) zmiany Kierownika robót, innych osób,
16) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych, dostaw i usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcom, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,
17) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,
18) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa,
19) zmiany Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,
20) zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy, w postępowaniu,
21) zmiany osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.26.20 SWZ zatrudnionych na umowę o prace,
22) zmiany zakresu przedmiotu umowy,
23) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy,
24) zmiany sposobu rozliczania umowy w szczególności w zakresie ilości części płatności oraz w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wartości poszczególnych faktur.
2. Zmiany, o których mowa w pkt.1 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są okoliczności wymienione w pkt.26.146 ppkt.1) - 35) SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz.1497).
2. Zamawiający informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415 z póź.zm.) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o podmiotowych środkach
dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach, zaś
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.