eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43399aff-d163-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046049/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa oraz montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Bytom

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,157194,cb51090e9c10cda176f81a7fa92c3dfc.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1.1. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub
ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn – pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail:
helpdesk@logintrade.net.
1.2. Poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z
Platformy.
3. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe: aktualne wersje
a) Internet Explorer
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
3.2. Opera pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment aktualna wersja
3.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
e) Certum Kwalifikowane EuroCert
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika
nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U.
2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania
formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub
dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym
treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017
poz. 1320 z poźn. zm).
6. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana
(wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNP.260.5.2024.TP2.D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2024 roku z możliwością zastosowania opcji.
2. Przedmiot zamówienia dla zakresu podstawowego oraz zakresu opcjonalnego obejmuje:
- utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego na drogach, w tym: dostawa i montaż lub demontaż znaków drogowych pionowych (tarcze oraz słupki),
- utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego na drogach, w tym: dostawa i montaż lub demontaż tablic lub drogowskazu,
- naprawa i konserwacja znaków pionowych polegająca na prostowaniu pogiętej tarczy znaku oraz prostowaniu słupka do znaku,
- dostawa i montaż lub demontaż progu zwalniającego (listwowe i wyspowe),
- dostawa i montaż lub demontaż modułu azylu dla pieszych,
- dostawa i montaż lub demontaż stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery U na podstawach metalowych,
- dostawa i montaż lub demontaż stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery U poprzez betonowanie w podłożu,
- dostawa i montaż lub demontaż wysięgnika na ścianie budynku (przykręconego na kołkach rozporowych i śrubach),
- dostawa i montaż lub demontaż słupka przeszkodowego U-5a (pylonu),
- dostawa i montaż lub demontaż słupka przeszkodowego U-5b (pylonu),
- dostawa i montaż lub demontaż lustra drogowego,
- dostawa i przeklejenie tarczy znaku lub tablicy,
- dostawa i montaż lub demontaż barierki ochronnej chodnikowej,
- dostawa i montaż lub demontaż słupka mocującego stanowiącego element modułu barierki ochronnej – chodnikowej,
- dostawa i montaż lub demontaż drogowej bariery stalowej typu SP jednostronnej (SP-04, SP-05),
- dostawa i montaż lub demontaż drogowej bariery stalowej typu SP jednostronnej (SP-06, SP-09),
- dostawa i montaż lub demontaż drogowej bariery stalowej typu SP dwustronnej (SP-10),
- dostawa i montaż lub demontaż drogowej bariery stalowej dwustronnej
z systemu H1/W4,
- dostawa i montaż lub demontaż drogowej bariery betonowej dzielącej U-14b,
- dostawa i montaż lub demontaż łącznika czołowego prowadnicy typu B,
- dostawa i montaż lub demontaż łącznika ukośnego prowadnicy typu B
(prawy lub lewy),
- dostawa i montaż lub demontaż łącznika spłaszczonego do łącznia barier stalowych z systemem barier betonowych,
- dostawa i montaż lub demontaż blachy trapezowej stalowej powlekanej
(osłony) na barierce ochronnej chodnikowej,
- dostawa i montaż lub demontaż płyty komorowej z poliwęglanu (bezbarwnej lub mlecznej) o grubości 10mm stanowiącej element barierki ochronnej,
- dostawa i montaż lub demontaż słupka blokującego (fi 60mm, 76mm, 120mm),
- dostawa i montaż lub demontaż elementu odblaskowego U-1c na barierze drogowej,
- dostawa i montaż lub demontaż słupka prowadzącego typu U-1a z elementem odblaskowym ostrzegającym dziką zwierzynę o nadjeżdżających pojazdach (odpłaszaczy) tzw. „wilcze oczy”,
- dostawa i montaż lub demontaż tablicy uchylnej U-24 z elementami odblaskowymi,
- dostawa i montaż lub demontaż elementów separatora ruchu U-25a,
- dostawa i montaż lub demontaż elementów separatora ruchu U-25b,
- dostawa i montaż lub demontaż dwustronnej wąskiej tablicy kierującej U-6c/d na barierze betonowej lub elemencie separatora U-25,
- dostawa i montaż lub demontaż łańcucha dla wygrodzeń łańcuchowych U-12b,
- dostawa i montaż lub demontaż kuli ozdobnej stanowiącej zakończenie ozdobnego słupka blokującego,
- dostawa i montaż lub demontaż ogranicznika parkingowego,
- dostawa i montaż lub demontaż poliuretanowego elastycznego słupka
w kolorze pomarańczowym z odblaskowymi pasami,
- dostawa i montaż lub demontaż betonowego słupka parkingowego osadzonego otworem montażowym na kotwie zamontowanej w jezdni.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie każdorazowo wystawianych przez Zamawiającego zleceń na poszczególne prace z określeniem ich zakresu, miejsca i terminu wykonania.
4. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w SWZ i załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928300-1 - Bariery ochronne

34928100-9 - Bariery zderzeniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie dostawy i bieżącego utrzymania oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów,
w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów.
2. Zamawiający przewiduje, że korzystanie z opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości prac związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów, w stosunku do zamówienia podstawowego.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w trakcie trwania umowy w całości lub w części.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa.
6. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.
7. Zlecanie realizacji prac w ramach zakresu opcjonalnego może, ale nie musi nastąpić,
w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz dostępnych środków finansowych.
8. Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia
w przedmiocie skorzystania z tego prawa w ramach zakresu opcjonalnego realizacji zamówienia, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ).
9. Maksymalna wartość opcji została określona w par. 8 ust. 2 Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Kryterium K1 - „CENA” w PLN:
a) znaczenie kryterium K1 – waga 60,00% (60,00 pkt);
2.2 Kryterium K2 „Okres gwarancji i rękojmi”:
a) znaczenie kryterium K2 – waga 40,00% (40,00 pkt);

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.Wykonawca spełni warunek jeśli:
4.1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje dostawę wraz z montażem na drogach publicznych znaków drogowych o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto, w tym co najmniej jedną dostawę wraz montażem na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto;
4.2. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje dostawę wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym barierek chodnikowych i/lub barierek ochronnych i/lub barierek drogowych) o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto, w tym co najmniej jedną dostawę wraz z montażem na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto;
4.3. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami w tym co najmniej:
a) jednym dźwigiem lub samochodem wyposażonym w HDS umożliwiającym ustawienie/przesunięcie betonowej bariery drogowej lub betonowego słupka parkingowego,
b) jednym urządzeniem tzw. Kafarem do montażu/demontażu słupków barier drogowych typu SP,
c) jednym podnośnikiem koszowym umożliwiającym montaż i demontaż tablic bramowych na wysokości co najmniej 5 metrów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XXI pkt 4 niniejszej SWZ:
1) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Do oferty należy dołączyć:
7.1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ, wraz z formularzami cenowymi stanowiącymi Załączniki nr 3f oraz 3g do SWZ.
7.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
7.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
7.5 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3b do SWZ
7.6.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3b do SWZ.
7.7.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3c do SWZ).
7.8. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 p.z.p., w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości:
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w VELO Bank O/Bytom nr rachunku 28 1560 0013 2010 4657 5000 0037 z dopiskiem "Wadium – Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego - DNP.260.5.2024.TP2.D”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli Wykonawcy do oferty dołączą umowę spółki, z której wynikać będzie pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający podwykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w § 11 projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.