eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilchowice › Przebudowa dróg na terenie gminy PilchowiceOgłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PILCHOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Damrota 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 327227903

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pilchowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pilchowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0edd3133-d180-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028191/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pilchowice.ezamawiajacy.pl/pn/pilchowice/demand/148806/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://pilchowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania, złożenie oferty wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu poprzez link: https://pilchowice.ezamawiajacy.pl, lub bezpośrednio na https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl w celu zalogowania lub utworzenia bezpłatnego konta – UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej;
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się z przedstawicielem Platformy pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
3) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z z przedstawicielem Platformy pod numerem tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl;
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ poprzez zakładkę „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, przeznaczona do konkretnego Wykonawcy, będzie przekazywana w formie elektronicznej na pośrednictwem Platformy bezpośrednio do tego Wykonawcy.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy tj:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub nowsza, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub nowsze;
3) dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html; xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMlenc.
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, e-mail: ug@pilchowice.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pilchowice jest Pan Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach inwestycji planuje się przebudowę 12 odcinków dróg na terenie Gminy Pilchowice:
1) przebudowa drogi gminnej ul. Olchowej w Żernicy w nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi, remont elementów odwodnienia i budowa kanałów technologicznych. Długość odcinka: 140 m;
2) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jesionowej w Pilchowicach w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi. Długość odcinka: 389 m;
3) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Górniczej w Żernicy w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi. Długość odcinka: 115 m;
4) przebudowa drogi bocznej od ul. Wielopole na działce nr 567/190 w Pilchowicach w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi. Długość odcinka: 81 m;
5) przebudowa drogi bocznej od ul. Wielopole na działkach nr 191 i 194 w Pilchowicach w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi. Długość odcinka: 202 m;
6) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach - II etap w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi, budowa elementów odwodnienia. Długość odcinka: 245 m;
7) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wesołej w Kuźni Nieborowskiej w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi, budowa elementów odwodnienia, budowa ściany oporowej z elementów prefabrykowanych. Długość odcinka: 218 m;
8) przebudowa drogi wewnętrznej: łącznika między ul. Nieborowską a ul. Górniczą w Żernicy w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi, budowa palisady. Długość odcinka: 108 m;
9) przebudowa drogi bocznej od ul. Bierawka na działce nr 414/182 w Pilchowicach w nawierzchni z płyt betonowych i betonu cementowego, wyk. poboczy w ciągu drogi. Długość odcinka: 110 m;
10) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Gliwickiej w Pilchowicach w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi, budowa elementów odwodnienia, budowa ściany oporowej z elementów prefabrykowanych. Długość odcinka: 300 m;
11) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Żernicy w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi. Długość odcinka: 61 m;
12) przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Nieborowickiej w Wilczy w nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy w ciągu drogi, budowa elementów odwodnienia. Długość odcinka: 492 m.
2. Zamówienie składa się z dwóch etapów. W ramach ETAPU I Wykonawca wykona następujące Zadania:
Nr Zadania. Nazwa
1. Przebudowa drogi gminnej ul. Olchowej w Żernicy
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jesionowej w Pilchowicach
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Górniczej w Żernicy
4. Przebudowa drogi bocznej od ul. Wielopole na działce 567/190 w Pilchowicach
5. Przebudowa drogi bocznej od ul Wielopole na działkach 191 i 194 w Pilchowicach
6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach – II etap
8. Przebudowa drogi wewnętrznej: łącznika między ul. Nieborowską a ul. Górniczą w Żernicy
9. Przebudowa drogi bocznej od ul. Bierawka na działce nr 414/182 w Pilchowicach
11. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Żernicy


W ramach ETAPU II Wykonawca wykona następujące Zadania:
Nr Zadania. Nazwa
7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wesołej w Kuźni Nieborowskiej
10. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Gliwickiej w Pilchowicach
12. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Górniczej w Żernicy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów 40%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt.1. powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1. Cena:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––– x 60
Cbad

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2. Okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych
i zastosowanych materiałów:
OG1bad
Wartość punktowa okresu gwarancji i rękojmi = –––––––––– x 40
OG1max
gdzie: OG1bad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
OG1max - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert

W zakresie kryterium "okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma punkty odpowiednio dla gwarancji i rękojmi obliczone dla 60 m-cy.
Okres gwarancji jakości i rękojmi wskazany w pkt. 2 Formularza oferty (Załącznika nr 3 do SWZ) przez Wykonawcę będzie wiążący dla Stron umowy podpisanej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
W przypadku niepodania w Formularzu oferty (Załączniku nr 3 do SWZ) okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na minimalny określony w SWZ okres wynoszący 36 miesiące licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania w Formularzu oferty (Załączniku nr 3 do SWZ) okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż minimalny Zamawiający uzna ofertę jako niezgodną z SWZ, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.
3. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 1. powyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ustawą sankcyjną;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców biorących udział w postępowaniu spełniania warunków określonych w art. 112 ustawy Pzp, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, parkingów, placów, ścieżek i chodników o nawierzchni z kostki o wartości co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto każda
lub
co najmniej jedno (1) zamówienie polegające budowie, przebudowie lub remoncie dróg, parkingów, placów, ścieżek i chodników o nawierzchni z kostki o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę, (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia,
Wskazane w lit. b) powyżej uprawnienia budowlane wymagane prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w lit. b) powyżej może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3. Zamawiający dopuszcza, na potwierdzenie warunku określonego w ppkt 4) lit. b), wykazanie tej samej osoby do projektowania lub kierowania robotami, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
6. W przypadku zmiany wskazanej/ych przez Wykonawcę osoby/ób w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ w trakcie realizacji zamówienia, zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wskazanej/ych osoby/ób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika budowy musi być potwierdzona pisemnie.
W przypadku zmiany osób wskazanych w Wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Okres 5 lat, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) wypełniony Formularz oferty - wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) wypełniony Formularz cenowy – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w Rozdziale X pkt 4 SWZ;
5) oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 SWZ;
6) pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Załączniku nr 6 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pilchowice.ezamawiajacy.pl/pn/pilchowice/demand/148806/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:
1) ETAP I: do 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy;
2) ETAP II: do 7 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy po dokonaniu odbioru końcowego robót ujętych w zakresie ETAPU I.
2. Terminy wykonania poszczególnych etapów oraz ich elementów składowych stanowiących całość przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni w harmonogramie.
3. Za termin wykonania danej części jak i całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się termin zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę kompletnego i pozbawionego wad przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Wzoru umowy. Termin na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.