eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Przebudowa szatni i remont klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa szatni i remont klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48227640598

1.5.8.) Numer faksu: +48227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa szatni i remont klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-336f44d8-d16b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont klatki schodowej w LO im. M. Konopnickiej w Legionowie

1.1.11 Przebudowa szatni w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/892014

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
j.polskim w formie elektronicznej za pośredn. platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedings 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pyt., zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem
jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wyk..4.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer ,4)włączona obsługa JavaScript; 5)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3;7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;2)zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7.Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty,
oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z
siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat
Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl
lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z
przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada
Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.9.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa szatni w zakresie umożliwiającym jej wyposażenie w indywidualne szafki szatniowe oraz remont klatek schodowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26 w Legionowie.
2. Przebudowa szatni w zakresie umożliwiającym jej wyposażenie w indywidualne szafki szatniowe dla 1154 uczniów, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie.”
3. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty:
1) przebudowa wybranych pomieszczeń,
2) demontaż boksów szatniowych,
3) usunięcie istniejących posadzek i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych,
4) malowanie ścian i pomieszczeń objętych opracowaniem,
5) montaż obudowy sufitowej okablowania elektrycznego w systemie sufitu podwieszanego,
6) wykonanie 2 szt. kratek wentylacyjnych,
7) montaż stolarki drzwiowej zgodnie z projektem,
8) montaż szafek szatniowych dwudzielnych w ilości 576 szt. w pomieszczeniu szatni i przy sali gimnastycznej oraz 2 szt. szafek dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Remont klatki schodowej poprzez wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, w ramach zadania pn.: „Remont klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie.”
5. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty:
1) roboty malarskie ścian farbą zmywalną i sufitów farbą emulsyjną,
2) roboty malarskie naświetli okiennych w korytarzach,
3) roboty malarskie stalowych balustrad klatek schodowych,
4) wykonanie lamperii z tynku żywicznego mozaikowego
5) wymiana oświetlenia na klatkach schodowych i korytarzach na energooszczędne w technologii LED 54 sztuki.
6. Szczegółowy zakres robót budowlanych:
Szatnia:
1) przebudowa korytarza 0.03, i pomieszczeń sklepiku z magazynkiem (pom. 0.05 i 0.06) w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia szatniowego;
2) powiększenie pomieszczenia szatni 0.01 kosztem pomieszczenia archiwum 0.02 poprzez wyburzenie istniejącej ścianki działowej i wymurowanie nowej ścianki w innym miejscu, wykonanie tynku cementowo-wapiennego na nowej ściance;
3) demontaż istniejących boksów szatniowych w pomieszczeniu 0.01;
4) usunięcie istniejących posadzek wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych;
5) malowanie ścian i sufitów pomieszczeń objętych opracowaniem;
6) montaż obudowy sufitowej okablowania elektrycznego w pom. 0.03 w systemie sufitu podwieszonego (płyty sufitowe 60x60 cm);
7) wykonanie 2 szt. wentylacyjnych kratek przewałowych z pomieszczenia 0.03 do pomieszczenia 0.01;
8) montaż stolarki drzwiowej zgodnie z projektem;
9) montaż szafek szatniowych w pomieszczeniu szatni i przy sali gimnastycznej.
7. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową:
1) przedmiar przebudowa szatni - architektura, stanowiący załącznik do SWZ;
2) przedmiar branża elektryczna, stanowiący załącznik do SWZ;
3) projekt wykonawczy przebudowa szatni - architektura, stanowiący załącznik do SWZ;
4) rysunki do projektu przebudowa szatni: A.01, A.02, A.03, A.04, szatnia klas sportowych, stanowiący załącznik do SWZ;
5) informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, stanowiący załącznik do SWZ;
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiący załącznik do SWZ;
7) projekt wykonawczy - branża elektryczna, stanowiący załącznik do SWZ;
8) rysunki do projekt branża elektryczna: E-01, E-02, E-03, stanowiący załącznik do SWZ;
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża elektryczna, stanowiący załącznik do SWZ;
W/w załączniki stanowią integralną część SWZ.
Remont klatki schodowej i korytarzy:
8. Roboty malarskie ścian i sufitów:
1) zabezpieczenie podłóg , okien i mebli folią;
2) przetarcie ścian i sufitów z zmyciem starej farby oraz z uzupełnieniem pęknięć ścian;
3) naciągnięcie ścian i sufitów szpachlą gipsową;
4) malowanie ścian farbą zmywalną lateksową dwukrotne;
5) malowanie sufitów farbą emulsyjną;
6) wykonanie lamperii z tynku strukturalnego mozaikowego żywicznego.
9. Roboty malarskie naświetli okiennych w korytarzach:
1) oczyszczenie naświetli okiennych z starej farby;
2) malowanie farbą olejną naświetli okiennych;
10. Roboty malarskie stalowych balustrad klatek schodowych:
1) oczyszczenie balustrad klatek schodowych z starej farby;
2) malowanie farbą olejną balustrad klatek schodowych.
11. Wykonanie lamperii z tynku żywicznego mozaikowego.
12. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w technologii LED na klatkach schodowych i korytarzach w ilości 51 szt opraw i 3 szt. kinkiety. Należy wymienić oprawy na remontowanej klatce schodowej oraz korytarzach. Należy zamontować oprawy LED wykonane z aluminium, temperatura barwowa 4000 K, min. IP 20, IK 04, strumień świetlny 4000 - 4800 lm, skuteczność świetlna min. 105 lm/W, moc min. 40 W. Kształt i wygląd oprawy do uzgodnienia z Zamawiającym. Oprawy muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej, spełniać wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i posiadać certyfikat zgodności CE.
13. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową:
1) przedmiar – remont klatki, stanowiący załącznik do SWZ;
2) przedmiar - wymiana opraw oświetlenia, stanowiący załącznik do SWZ;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
W/w załączniki stanowią integralną część SWZ.
14. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. W celu prawidłowego przygotowania oferty, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej. Pominięcie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej:
1) Zamawiający przyjmuje zgłoszenia w celu umówienia się na wizję lokalną do dnia 29 lutego br.
2) Zamawiający wyznacza datę wizji lokalnej w miejscu inwestycji, w terminie 1 marca br. o godz. 9.00.
3) w celu umówienia wizji lokalnej należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postepowania: platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
4) adres wizji lokalnej: ul. Piłsudskiego 26 w Legionowie.
5) w celu udokumentowania odbycia wizji lokalnej Zamawiający sporządzi protokół,
6) koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
15. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia tj.: wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
16. Realizacja w/w czynności wymienionych polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
17. Okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz na materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę wynosi minimalnie 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami Rozdziału XXIII pn. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy będzie podstawą odrzucenia oferty.
18. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy.
19. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń i materiałów, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z
poniższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj.:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlano –wykończeniową wykonaną wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto).
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlano – wykończeniową wykonaną wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto), wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, zawierający co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców,
c) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
zgodnie z Załącznikiem do SWZ;
3) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu orazspełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi
znaleźć się na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00100086/01 z dnia 2024-02-09
2024-02-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska
Spółka Akcyjna nr 77 1090 1841 0000 0001 5490 9623. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych.
Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania
wadium.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, składa wraz z ofertą każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej)
i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają
wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku do SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia zawartej umowy w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych;
2) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót;
3) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym;
4) w przypadku dokonanych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji technicznej,
5) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
6) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy;
7) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót;
8) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką;
9) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca;
10) zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian osobowych zawartej umowy:
1) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ;
2) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;
3) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
4) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.
6. Powyższe zmiany mogą być wprowadzone na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa dotyczących sposobu wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych oraz ich korekt za pośrednictwem Krajowego Systemy e-Faktur (KSeF), a także wewnętrznych procedur Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na zmianę postanowień umowy, której celem będzie dostosowanie sposobu wystawiania i korygowania faktur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do stanu zgodnego z prawem w przypadku zmiany prawa.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023, poz. 875 z późn. zm.), tj. w zakresie zobowiązania Wykonawcy do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1) zostaną wprowadzone zmiany ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie;
2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia cd:
Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2023 r. poz. 1497 ze zm.): 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.