eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos. nr 51B, 51AB i sąsiednieOgłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos. nr 51B, 51AB i sąsiednie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 92

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 29 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos. nr 51B, 51AB i sąsiednie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba01c824-d17d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059607/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Wólka Panieńska pos. nr 51B, 51AB i sąsiednie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
7. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Pozostałe informacje w Rozdziale VIII, XII, XIII i XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZAMOŚĆ.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Panią Aleksandrę Tokarz, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: atokarz@zamosc.org.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos. nr 51B, 51AB i sąsiednie.

Zakres do realizacji 2023 r.
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni S ist. do studni S 11 wraz ze studnią rozprężną SR na działkach nr 225 i 131/21.
Długość sieci 121,5 m w tym:
- z rur PCV kl. S SN8 SDR34 Ø200x5,9mm LITA o długości L = 101,00 m
- z rur PCV kl. S SN8 SDR34 Ø160x4,7mm LITA o długości L = 20,50 m

Uzbrojenie sieci stanowić będą:
- studnia rozprężna betonowa 1200 mm
- studzienki tworzywowe 600 mm
Lokalizacja infrastruktury sieciowej zgodnie z częścią graficzną opracowania (PZT - Zakres ETAP I (zaznaczony)) od S ist. do studni rozprężnej SR.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).
Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury.

Szczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzą mi.in.:
 projekt budowlany
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 przedmiar robót

Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorys ofertowy UPROSZCZONY (na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiaru robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny, ich waga i sposób punktacji dla każdej z ofert nie podlegających odrzuceniu:
Lp. KRYTERIUM Max. ilość punktów/Waga/Max. ocena w kryterium
1. Cena oferty 100 pkt/60%/60 pkt
2. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 100 pkt/40%/40 pkt

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą na podstawie powyższych kryteriów. Zamawiający zastosuje w ocenie zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:

1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru:
C = (Cmin/Co * 100 pkt) x W
gdzie:
C – ocena w kryterium „cena oferty”
Cmin - najniższa proponowana spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu „cena oferty”
Co - cena oferty ocenianej
W - waga w kryterium „cena oferty”

2) DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOSTARCZONE I WBUDOWANE MATERIAŁY - to okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 36 miesięcy od ostatecznego, bezusterkowego odbioru robót budowlanych.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres tj. 60 miesięcy – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:

Deklarowana długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały Ocena ofert
36 miesięcy 10,00 pkt
48 miesięcy 20,00 pkt
60 miesięcy 40,00 pkt


UWAGA:
1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje niższy niż minimalny wskazany powyżej okres gwarancji (36 miesięcy) lub nie zadeklaruje żadnego okresu, to zostanie mu przyznane 0 pkt.
2. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji w przypadku wyboru tej oferty, ale do oceny oferty przyjęty będzie okres najdłuższy podany w SWZ tj. 60 m-cy.

4. Ocena każdej z ofert, jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 i 3 wg wzoru: P=C+G
gdzie:
P – suma punktów
C – ocena w kryterium „cena oferty”
G - ocena w kryterium „długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały”
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 Zamawiający wybierze Wykonawcę zamówienia, którego oferta:
1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ;
3) wiąże Wykonawcę zgodnie z rozdz. XI SWZ (lub Wykonawca zgodził się na przedłużenie związania ofertą lub nastąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 8);
4) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co najmniej dwie złożone oferty uzyskały taką samą łączną ocenę wybierze ofertę o cenie niższej.
Gdy zaś również ceny ofert będą takie same - wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach – pod rygorem odrzucenia takiej oferty.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- Wykonawca spełni warunek jeśli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 80 000,00 zł (OC firmy).
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:
2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o wartości co najmniej 80 000,00 zł KAŻDA
oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.

b) dysponowanie osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA DYSPONOWAŁ:
• STANOWISKO: min. 1 osoba – która będzie pełnić funkcję kierownika budowy
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
c) SPRZĘT:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,

UWAGA:
1) W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
2) Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości zadań z różnych okresów, różnych inwestycji.
3) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący odpowiednio sytuacji finansowej i/lub kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez podmiot udostępniający zasoby;
3) a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – łącznie przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 3 do SWZ.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub na sytuacji finansowej podmiotów o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołączając do oferty dokument, o którym mowa w ust. 5.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w/g zał. nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
1) są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;
2) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy;
3) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w/g zał. nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie zł: dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO Bank Polski SA
Nr: 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320
z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: RI.271.2.2024
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, oraz stosownych przepisów;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) konieczność wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania - należy przez to rozumieć roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jednakże są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym – w zakresie zmiany wartości umowy i terminu realizacji.
2) konieczność zaniechania części robót budowlanych - należy przez to rozumieć część robót (elementów) wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, od których realizacji Zamawiający odstąpił, w sytuacji, gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - w zakresie zmiany wartości umowy.
3) W zakresie terminu wykonania umowy:
- przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia zależnego od Zamawiającego,
- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru - zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
- poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzór autorski mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,
- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót
- wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub zwiększenie zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych,
- wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie,
- konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień lub opinii,
- zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp),
- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy (udzielenie robót zaniechanych),

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zmiany opisano w § 14 Zał. nr 8 do SWZ- projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.