eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, technicznych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu w likwidacji,

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, technicznych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu w likwidacji,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Telewizja Polska S. A.

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Poznań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01041897300143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Serafitek 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-144

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aleksandra.melcer@tvp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan.tvp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, technicznych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu w likwidacji,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6909d5c-d17c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tvp.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
4. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/
5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”.
8. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty, oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
9. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
10. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.
11. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Joanna Pawlicka, Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego, tel. 61 8506466, kom. 605 605 378.
12. Zamawiający informuje, że adres e-mail: aleksandra.melcer@tvp.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń przez Zamawiającego i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO – informuje się, iż:
1 . Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w likwidacji, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca” ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania,
a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
4.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem,
że w przypadku, gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji:
4.1.1 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
4.1.2 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4.2 prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.3 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4.4 prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. w likwidacji, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z przepisów tej ustawy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji z zakresu pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO – informuje się, iż:
1 . Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w likwidacji, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca” ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania,
a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
4.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem,
że w przypadku, gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji:
4.1.1 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
4.1.2 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4.2 prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.3 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4.4 prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. w likwidacji, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z przepisów tej ustawy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji z zakresu pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TXPP/1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 263400,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, technicznych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych Oddziału TVP S.A. w Poznaniu w likwidacji, przy ul. Serafitek 8, zlokalizowanych w następujących budynkach:
a) pawilonie wielofunkcyjnym (budynek 3-kondygnacyjny) – ilość powierzchni wewnętrznej do sprzątania: 3 493,00 m2,
b) pawilonie wielofunkcyjnym – ilość powierzchni zewnętrznej do sprzątania (balkony): 214,00 m2,
c) hali magazynowo-garażowej (budynek 1-kondygnacyjny) – ilość powierzchni wewnętrznej do sprzątania: 179,00 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ – zwanych dalej „Wzorem umowy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: – Zamawiający wyznacza następujące warunki:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi sprzątania pomieszczeń, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługa była świadczona oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa powyżej mogą być np. referencje bądź dokumenty inne (np. protokoły odbioru usługi z oświadczeniem o ich należytym wykonaniu) wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były lub są wykonywane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa wypełnione oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ (art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 PZP).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP składa oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2a do SWZ.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – według Załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie ustawy Pzp oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie ustawy sankcyjnej składane wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zgodne w treści z Załącznikiem
nr 2 do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i ustawy sankcyjnej i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ustalonych przez Zamawiającego w SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określne w SWZ w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (zgodne z treścią Załącznika nr 2 do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodne z treścią Załącznika nr 2a do SWZ), dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert, braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tvp.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.