eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2024 roku - zadania nr 1 i 2

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2024 roku – zadania nr 1 i 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.3.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 324382200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tzuk.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miasta Tychy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Niepodległości 49

1.11.4.) Miejscowość: Tychy

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-100

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.9.) Numer telefonu: +48 327763808

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: bip.umtychy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2024 roku – zadania nr 1 i 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8f51dff-d0af-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033474/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2024 roku - zadania nr 1 i 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157327,b5cb91bfa8a093cd7ddf6f1317eb701e.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157327,b5cb91bfa8a093cd7ddf6f1317eb701e.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej (https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) z zastrzeżeniem pkt 6.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3. Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się posiadanie konta na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową lub odpowiednio na pocztę elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
6.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej zamowienia@umtychy.pl.
7. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: DO.261.4.2024
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
22.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy oraz Dyrektor TZUK.
22.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- iod@umtychy.pl (w zakresie UM);
- iod@tzuk.tychy.pl; (w zakresie TZUK);
- pisemnie na adres siedziby Administratora
22.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
22.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
22.5 Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
22.6 Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
22.7 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
22.8 W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
22.9 Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
22.10 Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
22.11 Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.261.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - „Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2024 roku”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
- utrzymanie i pielęgnację rabat stałych zlokalizowanych w pasach drogowych,
- darniowanie pierścieni z kostki - dotyczy rond i rabat na skrzyżowaniach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
• załączniku nr 3a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
• załączniku nr 4a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
• załączniku nr 5a do SWZ - Kosztorys ofertowy,
• załączniku nr 6a do SWZ - Wykaz wszystkich terenów.


Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w ramach przedmiotu zamówienia:
a) odkrycie wiosenne,
b) odchwaszczanie rabaty wraz z usuwaniem przerostów traw,
c) pielęgnacja rabaty poprzez usunięcie suchych liści, patyków, gałęzi,
d) spulchnianie gleby,
e) usuwanie przekwitłych kwiatostanów, obumarłych pędów lub całych roślin,
f) wykonanie cięć pielęgnacyjnych,
g) usunięcie pędów suchych i złamanych roślin,
h) wycięcie u podstawy pędów martwych, zbędnych i uszkodzonych,
i) usunięcie odrostów korzeniowych i pniowych,
j) podlewanie w miarę potrzeb i warunków pogodowych roślin,
k) nawożenie roślin,
l) opryski roślin,
m) rozsadzanie roślin,
n) uzupełnianie, sadzenie roślin,
o) poprawianie ekobordów,
p) poprawianie geowłókniny,
q) uzupełnianie kory lub żwiru,
r) przygotowanie rabaty na okres zimy,
s) wykaszanie trawy wokół rabat znajdujących się w trawnikach,
t) sadzenie cebulek kwiatowych,
u) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z nawierzchni wykonanych z kamyczków ogrodowych,
v) usuwanie i wywóz na bieżąco usuniętych resztek roślinnych, ściętych pędów i chwastów, śmieci,
w) poprawa palików,
x) darniowanie powierzchni z kostki wokół rond i na rondach oraz powierzchni z bruku i kostki przy rabatach na skrzyżowaniach.
Osoba wykonująca w ramach przedmiotu zamówienia czynności kierownicze, tj. koordynator (kierownik robót ogrodniczych) nie musi być zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy przez okres do 8 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2024 r. i nie później niż do 30 listopada 2024 r.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Ciąg dalszy z SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
7. Jeśli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 6, względem wskaźnika ceny materiał lub kosztów obowiązującego w miesiącu, w którym była składana oferta, zmieni się o co najmniej 5 %, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. Waloryzacji podlegać będzie zakres usług niewykonanych na dzień złożenia wniosku waloryzacyjnego. Stopień zaawansowania realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
8. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, ustalona będzie na podstawie wskaźników kosztów wybranych usług telekomunikacyjnych określonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, narastająco w okresie od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia wniosku. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o połowę obliczonej w ten sposób różnicy cen.
9. Strona może wystąpić z pierwszym wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6-9 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy) określonego w § 8 ust. 1 umowy.
11. Zmiany wynagrodzenia wprowadzone zostaną w formie stosownego aneksu do umowy.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 11 zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym, do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
13. Wykonawca, w sytuacji, o której mowa w ust. 12, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.
14. Zmiana umowy, o której mowa w niniejszym paragrafie skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - „Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2024 roku”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
- utrzymanie i pielęgnację rabat stałych zlokalizowanych w parkach i skwerach,
- utrzymanie i pielęgnację rabat stałych zlokalizowanych na pozostałych terenach administrowanych przez TZUK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
• załączniku nr 3b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
• załączniku nr 4b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
• załączniku nr 5b do SWZ - Kosztorys ofertowy,
• załączniku nr 6b do SWZ - Wykaz wszystkich terenów.


Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w ramach przedmiotu zamówienia:
a) odkrycie wiosenne,
b) odchwaszczanie rabaty wraz z usuwaniem przerostów traw,
c) pielęgnacja rabaty poprzez usunięcie suchych liści, patyków, gałęzi,
d) spulchnianie gleby,
e) usuwanie przekwitłych kwiatostanów, obumarłych pędów lub całych roślin,
f) wykonanie cięć pielęgnacyjnych,
g) usunięcie pędów suchych i złamanych roślin,
h) wycięcie u podstawy pędów martwych, zbędnych i uszkodzonych,
i) usunięcie odrostów korzeniowych i pniowych,
j) podlewanie w miarę potrzeb i warunków pogodowych roślin,
k) nawożenie roślin,
l) opryski roślin,
m) rozsadzanie roślin,
n) uzupełnianie, sadzenie roślin,
o) poprawianie ekobordów,
p) poprawianie geowłókniny,
q) uzupełnianie kory lub żwiru,
r) przygotowanie rabaty na okres zimy,
s) wykaszanie trawy wokół rabat znajdujących się w trawnikach,
t) sadzenie cebulek kwiatowych,
u) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z nawierzchni wykonanych z kamyczków ogrodowych,
v) usuwanie i wywóz na bieżąco usuniętych resztek roślinnych, ściętych pędów i chwastów, śmieci,
w) poprawa palików.
Osoba wykonująca w ramach przedmiotu zamówienia czynności kierownicze, tj. koordynator (kierownik robót ogrodniczych) nie musi być zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy przez okres do 8 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2024 r. i nie później niż do 30 listopada 2024 r.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;
• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wymagane jest (niezależnie od ilości zadań, do których wykonawca przystąpi) wykonanie/wykonywanie jednej usługi obejmującej pielęgnację rabat stałych obsadzonych krzewami i/lub trawami ozdobnymi i/lub bylinami (roślinami wieloletnimi) na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto – usługa ta powinna być realizowana przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ramach jednej umowy.

Na potrzeby niniejszego postępowania zamawiający dookreśla ww. warunek:
- Za usługę należy rozumieć całość zrealizowanych prac polegających na pielęgnacji rabat stałych obsadzonych krzewami i/lub trawami ozdobnymi i/lub bylinami (roślinami wieloletnimi) na podstawie umowy.
- W przypadku usług nadal wykonywanych okres zrealizowanej umowy nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz wartość nie może być mniejsza niż wskazano powyżej.
- W sytuacji składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 PZP, warunek, o którym mowa wyżej, musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca.

UWAGA:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest (niezależnie od ilości zadań, do których wykonawca przystąpi) skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osoby nadzorującej prace ogrodnicze z utrzymaniem zieleni (koordynator/kierownik robót ogrodniczych), posiadającej:
- wykształcenie minimum średnie o profilu ogrodniczym lub architektury krajobrazu lub rolniczym lub leśnym oraz minimum 2-letnie doświadczenie ogrodnicze w terenach zieleni miejskiej lub
- minimum 3-letnie doświadczenie ogrodnicze w terenach zieleni miejskiej.

Na potrzeby niniejszego postępowania zamawiający dookreśla ww. warunek:
- Osoba, o której mowa powyżej musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy przedstawicielem zamawiającego, a osobą, o której mowa powyżej.
- Wymienioną powyżej osobę ze strony wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków wykonawcy.


Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.


Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, tj. na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.8. SWZ.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wymagane jest (niezależnie od ilości zadań, do których wykonawca przystąpi) wykonanie/wykonywanie jednej usługi obejmującej pielęgnację rabat stałych obsadzonych krzewami i/lub trawami ozdobnymi i/lub bylinami (roślinami wieloletnimi) na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto – usługa ta powinna być realizowana przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ramach jednej umowy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest (niezależnie od ilości zadań, do których wykonawca przystąpi) skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osoby nadzorującej prace ogrodnicze z utrzymaniem zieleni (koordynator/kierownik robót ogrodniczych), posiadającej:
- wykształcenie minimum średnie o profilu ogrodniczym lub architektury krajobrazu lub rolniczym lub leśnym oraz minimum 2-letnie doświadczenie ogrodnicze w terenach zieleni miejskiej lub
- minimum 3-letnie doświadczenie ogrodnicze w terenach zieleni miejskiej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 5a/5b do SWZ);
3. Oświadczenie (załącznik nr 2/2a do SWZ);
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr NIP).
5. JEŻELI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2b do SWZ);
6. JEŻELI DOTYCZY – Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ).
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami wskazanymi w 6.2.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach (dotyczy zadania nr 1 i 2):
1. – § 1 ust. 5 projektowanych postanowień umownych – Postanowienia ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, zmniejszenia zakresu prac z przyczyn wynikających z potrzeb bieżących (m in. wyłączenie określonych terenów z powodu prowadzonych inwestycji lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego), a także w związku z późniejszym zawarciem umowy niż 1 kwietnia 2024 r. Zakres powyższych zmian nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń.
2. – § 14 projektowanych postanowień umownych – Osoby do koordynacji obowiązków:
1. Istnieje możliwość dokonania zmiany Koordynatora zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10).
2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę ww. osoby w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla tej funkcji.
3. – § 18 projektowanych postanowień umownych – Zmiana postanowień umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 w razie wystąpienia siły wyższej lub losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np.: intensywne opady atmosferyczne, huragan, a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
3) wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia;
4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT;
5) ograniczenia lub rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia
z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
6) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec;
7) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
8) zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy;
9) w przypadku istotnego wydłużenia toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wydłużenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, o ile wydłużenie to miało wpływ na wykonanie terminu realizacji umowy;
10) zaistniała konieczność zmiany osób do koordynacji obowiązków wskazanych w § 14 ust. 1 i 2.
2. W odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 pkt 9) termin może zostać zmieniony o ilość dni wydłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w stosunku do normalnego, przewidywalnego lub wynikającego z przepisów prawa czasu trwania tych postępowań.
3. Zmiany określone w ust. 1 wymagają sporządzenia do umowy aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem:
a) zmiany klasyfikacji budżetowej, określonej w § 8 ust. 4 umowy, która nie wymaga zgody Wykonawcy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157327,b5cb91bfa8a093cd7ddf6f1317eb701e.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.).

Ciąg dalszy z SEKCJI VII
b) zmiany rachunku bankowego w sytuacji opisanej w § 8 ust. 13 lit. e) i ust. 14.
4. W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących, na które umowa się powołuje, a w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, postanowienia niniejszej umowy ulegają automatycznie zmianie.
4. – § 19 projektowanych postanowień umownych - Klauzula waloryzacyjna:
1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) Prawa Zamówień Publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego - o różnicę w wysokości stawki VAT;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracy albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia lub stawki a nową wysokością wynagrodzenia lub stawki, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek, a nową wysokością odprowadzanych składek, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - o różnicę w wypłatach wynikającą z tych zmian.
3. Zmiany mogą obejmować jedną lub więcej okoliczności, o których mowa uprzednio i wpływać na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie poniesionego przez niego kosztu działań, o których mowa uprzednio oraz racjonalnego zysku, którego zasadny poziom zostanie ustalony podczas negocjacji.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego.
5. Strona zainteresowana zmianą postanowień Umowy przedstawia drugiej stronie na piśmie udokumentowany wniosek wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym podstawy do negocjacji.
6. Niezależnie od postanowień określonych w ust. 2 — 5 zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy innych niż wskazanych w ust 2. Przez zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.