eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Przebudowa budynku Przedszkola nr 2 na pom. SP nr 6 - I etap w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Przedszkola nr 2 na pom. SP nr 6 – I etap w ramach zadania pn.: ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Przedszkola nr 2 na pom. SP nr 6 – I etap w ramach zadania pn.: ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5299086-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041191/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5299086-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości)
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina
Miejska Ostrów Wielkopolski), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-
Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).
11. Jeżeli dokumenty składane w postępowaniu wymagają podpisu, podpisuje się je w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Przedszkola nr 2 na pom. SP nr 6 – I etap w ramach zadania pn.: ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy budynku przedszkola na pomieszczenia szkolne. Zakres zakłada wykonanie zespołu węzłów sanitarnych damskich / męskich na parterze i piętrze budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku. W ramach zadania będą wykonywane: roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, murowe, montażowe, wykończeniowe, roboty odtworzeniowe, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w ww. zakresie, wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku.
2. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9,
2) Zakres etapu I – załącznik nr 10.
3) Projekt architektura w tym: projekt budowlany – zagospodarowanie terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny – załącznik nr 11,
4) Projekt konstrukcja - załącznik nr 12,
5) Projekt branża sanitarna - załącznik nr 13,
6) Projekt branża elektryczna - załącznik nr 14,
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża budowlana - załącznik nr 15,
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna - załącznik nr 16,
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna - załącznik nr 17,
10) Przedmiar robót _branża budowlana - załącznik nr 18,
11) Przedmiar robót _branża sanitarna - załącznik nr 19,
12) Przedmiar robót _branża elektryczna - załącznik nr 20,
13) Przedmiar robót _branża elektryczna_budynek stara część szkoły - załącznik nr 21.
UWAGA!
Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz zakresu etapu I – stanowiących załączniki do SWZ.

3. INNE WYMAGANIA I UWAGI.
3.1. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
3.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3.3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3.4. Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były osoby wykonujące:
1) prace budowlane polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót montażowych i wykończeniowych
2) prace elektryczne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wraz z osprzętem.
3) prace sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej wraz z osprzętem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonanie robót:
1) budowlanych polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót montażowych i wykończeniowych,
2) elektrycznych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wraz z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej
3) sanitarnych polegających na instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej klimatyzacyjnej i wentylacyjnej wraz z osprzętem, gazowej
łącznie do 400 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał budowę, przebudowę lub rozbudowę minimum dwóch budynków użyteczności publicznej pozostających w trakcie realizacji robót w użytkowaniu, których wartość wykonanych robót to minimum 900.000 zł brutto każdy.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 6 ppkt 4 lit. a musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek ten musi być spełniony w całości wyłącznie przez jeden podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą wykonać roboty będące przedmiotem niniejszego postępowania.
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
­- instalacyjnej w branży elektrycznej,
­- instalacyjnej w branży sanitarnej.
Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona robota jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. b SWZ ),
Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz sposób dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości
8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Niezłożenie przedmiotowego załącznika wraz z ofertą będzie uznane przez zamawiającego, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie powierzą podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą:
1) dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
e) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) zmiany terminu będącego następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
h) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.),
i) zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:
a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
4) być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
5) być związane ze zmianą uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
6) być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.