eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ DZIERŻAWA SYSTEMÓW PABX DLA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE I PODLEGŁYCH JEDNOSTEKOgłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ DZIERŻAWA SYSTEMÓW PABX DLA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Felińskiego 2b

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.warszawa@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ DZIERŻAWA SYSTEMÓW PABX DLA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b95e02c0-cf0b-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068269/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Publiczne usługi telefoniczne - telefonia stacjonarna (rozmowy) i dzierżawa central telefonicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wwarszawie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej.
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2.
4. Włączona obsługa JavaScript.
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
6. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Kodowanie i czas odbioru danych:
8.1. Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
8.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Informacje dodatkowe:
9.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.2. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
9.3. Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem,
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem);
9.4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
9.5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego „Platforma zakupowa” tel. +48 22 257 22 23 (infolinia
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ - Ochrona danych
osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz dzierżawa central telefonicznych wraz z aparatami telefonicznymi (Systemy PABX) dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych Jednostek”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32551200-2 - Centrale telefoniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu umowy z ramach prawa opcji
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podstawowego odpowiednio:
1) OPCJA nr 1 – zwiększenia wartości zamówienia podstawowego do 50 % wartości umowy o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
projektowanych postanowień umowy (wzoru umowy) stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ jako zamówienie w ramach
prawa opcji. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał, gdy zajdzie taka konieczność, w zależności od potrzeb jedynie w
przypadku wykorzystania całości zamówienia podstawowego w czasie obowiązywania umowy. Realizacja prawa opcji
będzie następowała w ramach usług określonych w umowie jako zamówienie podstawowe. Zamówienia realizowane w
ramach opcji będą tożsame z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego;
2) OPCJA NR 2 – wydłużenie terminu realizacji umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umowy
(wzoru umowy) stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ o maksymalnie 6 miesięcy w przypadku, gdy w pierwotnie określonym
terminie realizacji umowy nie zostanie wykorzystana kwota zamówienia podstawowego lub kwota zamówienia
podstawowego powiększona o wartość Opcji nr 1. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach usług określonych
w umowie jako zamówienie podstawowe. Zamówienia realizowane w ramach opcji będą tożsame z opisem przedmiotu
zamówienia podstawowego;
3) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji nr 1 – wartość umowy zwiększy się do 50% wartości umowy w stosunku do
zamówienia podstawowego, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji
nr 2 – przedłużona umowa będzie obowiązywała dodatkowo przez okres do 6 miesięcy. Zamawiający może skorzystać z
prawa opcji (opcja nr 1 i opcja nr 2) osobno lub jednocześnie. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach
warunków usługi określonych w umowie jako zamówienie podstawowe, w szczególności w zakresie terminów realizacji,
jakości usług
oraz płatności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 34 ze zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz dzierżawie central telefonicznych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną na podstawie jednej odrębnej umowy zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia niniejszego warunku, gdy wykonawca wykaże, że świadczy nieprzerwanie usługi na rzecz tego samego zamawiającego na podstawie kilku umów następujących po sobie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 2) rozdziału 7 SWZ, część 3: Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowe informacje
zostały zawarte w pkt 1) rozdziału 7 SWZ, część 3: Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale 7 SWZ, część 2: Etap składania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia są wskazane w § 12 i w § 13
projektowanych postanowień umowy – wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.