eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Remonty cząstkowe awaryjne na drogach powiatowych powiatu pilskiego w 2024 r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe awaryjne na drogach powiatowych powiatu pilskiego w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300579545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodych, 78

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiat Pilski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7642611565

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.11.4.) Miejscowość: Piła

1.11.5.) Kod pocztowy: 64-920

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.11.9.) Numer telefonu: 672109442

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.powiat.pila.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe awaryjne na drogach powiatowych powiatu pilskiego w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65f0b3ef-d17b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030675/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty awaryjne na drogach powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/891878

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/891878.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zalecenia:
1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”;
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z ;
4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
nie za pośrednictwem adresu email.
11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego
się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty
na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Pilski z siedzibą przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła;
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych następujący sposób:
− drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl;
− pisemnie: adres siedziby Administratora danych;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego o nr sprawy WZP.272.12.2024.III, zawarcia i wykonania umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.12.2024.III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Remonty cząstkowe awaryjne na drogach powiatowych powiatu pilskiego w 2024 r.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych na terenie dziewięciu gmin w Powiecie Pilskim, w tym dróg zamiejskich i dróg miejskich.
3. Pierwsze remonty tzw. awaryjne remonty po okresie zimowym ubytków na wszystkich drogach powiatowych winny być wykonane w okresie 3 tygodni od wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych, jednak nie później niż do końca kwietnia 2024 r. Pozostałe remonty będą zlecane na bieżąco, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi remont ubytku nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm przy użyciu masy mineralno – bitumicznej metodą "na gorąco" z recyklera lub termosu wraz z cięciem i rozbiórką uszkodzonej nawierzchni oraz uszczelnieniem miejsc cięcia (zgodnie z SST). Wykonanie powyższych prac wiąże się jednocześnie z uporządkowaniem terenu, na którym zostały wykonane.
5. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej.
6. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane każdorazowo na zlecenie w miarę potrzeb. Przewidywany zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz OFERTA. Wskazane ilości w formularzu OFERTA są ilościami szacunkowymi i służą jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy.
7. Wszystkie roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile lub upoważnionego pracownika, w których każdorazowo będzie wskazane miejsce wykonania robót, ich zakres i termin realizacji. Podstawą rozliczenia prac będą ceny jednostkowe brutto określone w umowie.
8. W sytuacjach awaryjnych, w przypadku zgłoszenia zaistnienia stanu zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowym dopuszcza się zlecenia ustne, które muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.8. SWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia do zabezpieczenia miejsca stwarzającego niebezpieczeństwo, a w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia do wykonania robót naprawczych.
10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić książkę obmiaru w której Wykonawca będzie prowadzić szczegółowy obmiar robót. Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego remontu cząstkowego zgodnie z pomiarem w terenie.
11. Zakres robót określony każdorazowym zleceniem podlega protokolarnemu odbiorowi. Gotowość do odbioru wykonanych robót należy zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile pisemnie poprzez przedłożenie książki obmiaru przez Wykonawcę, obejmującego rodzaj wykonanych prac oraz ich obmiar. Podstawą wynagrodzenia będą ceny jednostkowe brutto określone w umowie. Obmiar każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez komisję. Odbioru wykonanych robót dokona komisja w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
12. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem.
13. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
14. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
15. Zgłoszone przez dyrektora lub upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Pile uwagi, co do jakości wykonywanych robót winny być usuwane na bieżąco jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
16. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: osoby wykonujące roboty drogowe w tym obsługa sprzętu przeznaczonego do przeprowadzenia remontów cząstkowych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
17. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca dysponuje następującym sprawnym sprzętem:
1) samochód ciężarowy z termosem do masy bitumicznej o załadunku masy min. 5 t – min. 1 szt.,
2) piła do cięcia nawierzchni wraz z wózkiem jezdnym – min. 1 szt.,
3) młot pneumatyczny – min. 1 szt.,
4) sprężarka powietrza – min. 1 szt.,
5) dmuchawa spalinowa – min. 1 szt.,
6) skrapiarka – min. 1 szt.,
7) palnik gazowy – min. 1 szt.,
8) zagęszczarka płytowa – min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.4 SWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy;
4) Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, określonych w ust. 1 uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi od 10%.
3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny komunikatu w sprawie cen produkcji budowlano - montażowej.
4. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa stosuje się odpowiednio
do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
5. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od wartości wskaźnika, o którym mowa w ust. 2.
6. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić gdy zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania umowy oraz dotyczyć będzie wynagrodzenia za roboty niewykonane.
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia strony nawzajem są wobec siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie części wynagrodzenia którego ma dotyczyć waloryzacja. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne wraz z wskaźnikiem
GUS będącego podstawą takiego żądania z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Z wnioskiem należy złożyć dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności wskazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. W przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia należy przestawić dowody ich poniesienie w zwiększonej wysokości.
8. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie takiej zmiany zawierającego szczegółowe uzasadnienie.
9. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/891878 na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.