eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dw鏎 Mazowiecki › SVA/U/4620-9/2024: Przebudowa kot這wni gazowej w budynku nr 90 na terenie kompleksu wojskowego w m. 真rawica.

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-22

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
SVA/U/4620-9/2024: Przebudowa kot這wni gazowej w budynku nr 90
na terenie kompleksu wojskowego w m. 真rawica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: AMW SINEVIA SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowo嗆: Nowy Dw鏎 Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

SVA/U/4620-9/2024: Przebudowa kot這wni gazowej w budynku nr 90
na terenie kompleksu wojskowego w m. 真rawica.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1478a3d0-d0c1-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00214953

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W zwi您ku z korzystaniem ze 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne informacje wynikaj帷e z Rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚
elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie:
1) specyfikacja po陰czenia - wymagania sprz皻owo – aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej tj.:
- Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- W陰czona obs逝ga JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytuj帷y pliki pdf.
2) Format przesy豉nych danych:
a) w zakresie wielko軼i i formatu plik闚:
• pliki o wielko軼i do 50 MB w og鏊nie dost瘼nych formatach.
b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• dokumenty w formacie „pdf” zaleca si podpisywa formatem PAdES,
• dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, wtedy nale篡 u篡 formatu XAdES.
c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nale篡 u篡wa podpisu zaufanego lub osobistego.
3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesy豉nych danych, w tym sk豉danych ofert:
• plik za陰czony przez Wykonawc na elektronicznej Platformie Zakupowej i • zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przypi皻 do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas
(hh:mm:ss), znajduj帷 si po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przes豉nia”.
2. Dokumenty zam闚ienia i og這szenia dost瘼na s na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl/.
3. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert oraz o鈍iadcze, w tym o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Za陰czniku nr 2, 2a 3 i 3a odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiaj帷y korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl.
4. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si wy陰cznie za pomoc elektronicznej Platformy Zakupowej,
poprzez wykorzystanie do tego celu zak豉dki „Pytania/ Informacje” (nie dotyczy sk豉dania ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawc postanowie SWZ w tym zakresie (inny spos鏏 lub narz璠zia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawc w inny spos鏏 mog nie zosta uwzgl璠nione przez Zamawiaj帷ego, co w konsekwencji b璠zie r闚noznaczne z uznaniem, 瞠 nie zosta造 przekazane.
5. Ofert, pod rygorem niewa積o軼i, nale篡 sporz康zi w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/U/4620-9/2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na przebudowie kot這wni gazowej w budynku nr 90 na terenie kompleksu wojskowego w m. 真rawica.

Zakres rob鏒 obejmuje:
• demonta istniej帷ych urz康ze i instalacji;
• rozbi鏎ka istniej帷ych komin闚;
• roboty budowlane (remont pomieszczenia kot這wni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej);
• wykonanie technologii kot這wni (monta kot堯w, zasobnik闚 c.w.u., komin闚, ruroci庵闚, armatury);
• wykonanie instalacji gazowej do kot豉 wraz z systemem detekcji gazu;
• wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA;
• wykonanie niezb璠nych pr鏏, pomiar闚, bada i sprawdze;
• rozruch i uruchomienie kot這wni;
• wyw霩 z這mu (Faktura VAT);
• wyw霩 gruzu oraz starej izolacji (karty odpadu);

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne wzakresie urz康ze sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421100-5 - Instalowanie drzwi iokien, ipodobnych element闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

zdolno嗆 techniczna lub zawodowa– Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 si 瞠:
1. wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegaj帷ej na budowie, przebudowie lub remoncie kot這wni gazowej na kwot co najmniej 500 000,00 z brutto.
2. dysponuje lub b璠zie dysponowa:
a) co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych;
b) co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej;
d) co najmniej jedn osob posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze instalacji i sieci na stanowisku DOZORU I EKSPLOATACJI – grupa 1.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym
terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych dokument闚:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiaj帷y nie wezwie je瞠li uzyska je za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych; 2) Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszcz璚ia tej procedury. Dokument, o kt鏎ym mowa powy瞠j, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed
jego z這瞠niem. 3) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2, zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument mia dotyczy, nie ma przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy. Przepis ust. 2 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje si odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych dokument闚:
1) wykazu rob鏒 budowlanych obejmuj帷ego wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegaj帷ej na budowie, przebudowie lub remoncie kot這wni gazowej na kwot co najmniej 500 000,00 z brutto;
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty zosta造 wykonana nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonana, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty – wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ;
Uwaga!
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywa robot budowlan wsp鏊nie z innym wykonawc (np. w ramach konsorcjum) w ramach wykazania spe軟ienia powy窺zego warunku udzia逝 w post瘼owaniu musi powo豉 si tylko na te roboty budowlane kt鏎e wykonywa samodzielnie. Nie mo瞠 powo造wa si na roboty, kt鏎e faktycznie nie by造 przez niego wykonywane.
2) wykazu os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, tj.:
a) co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych;
b) co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robota budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej;
d) co najmniej jedn osob posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze instalacji i sieci na stanowisku DOZORU I EKSPLOATACJI – grupa 1;
wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/鏏 oraz informacjami na temat jej/ich uprawnie (numer, rodzaj i zakres), zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, a tak瞠 informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Przyst瘼uj帷 do post瘼owania, Wykonawca ma obowi您ek wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 18 000,00 z (s這wnie: osiemna軼ie tysi璚y z這tych 00/100);
2. Wykonawca mo瞠 wnie嗆 wadium w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) w pieni康zu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
3. Wadium musi by z這穎ne lub wp造n望 na rachunek Zamawiaj帷ego przez up造wem terminu sk豉dania ofert.
4. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium, co najmniej na okres zwi您ania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie pieni篹nej nale篡 wp豉ca na rachunek Zamawiaj帷ego w Banku PKO SA O/ Jaros豉w nr 45 1240 6292 1111 0010 4929 6416, z adnotacj:
„SVA/U/4620-9/2024: Przebudowa kot這wni gazowej w budynku nr 90 na terenie kompleksu wojskowego w m. 真rawica”, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej przyjmuje si termin uznania na rachunku Zamawiaj帷ego. Kopi dokumentu potwierdzaj帷ego dokonanie przelewu pieni篹nego Wykonawca winien do陰czy do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozosta造ch dopuszczalnych formach (formie niepieni篹nej), o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium powinno by oznaczone w nast瘼uj帷y spos鏏: WADIUM – nr zam闚ienia – nazwa post瘼owania lub w inny spos鏏 umo磧iwiaj帷y identyfikacj post瘼owania, kt鏎ego dotyczy.
8. Wadium wnoszone w formach innych ni w pieni康zu, winno gwarantowa Zamawiaj帷emu wyp豉t pe軟ej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczno軼i wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo i nieodwo豉lnie, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego
w terminie zwi您ania ofert.
9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunk闚 ograniczaj帷ych Zamawiaj帷emu wyp豉cenie wadium.
10. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o zam闚ienie, w闚czas maj obowi您ek ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowyw sprawie zam闚ienia publicznego. Przedmiotowe pe軟omocnictwo nale篡 za陰czy do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y zastrzega sobie
prawo 膨dania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego, kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚 po鈍iadczon ”za zgodno嗆 z orygina貫m”. Umowa taka zaleca si aby zawiera豉:
oznaczenie stron umowy, cel i spos鏏 wsp馧dzia豉nia, zakres prac przewidzianych do wykonania przez ka盥ego z Wykonawc闚, solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie zam闚ienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj帷y okres realizacji przedmiotu zam闚ienia, gwarancji, r瘯ojmi).
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenia w zakresie wskazanym w za陰cznikach nr 2 i nr 3 do SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te maj potwierdza spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie do oferty sk豉daj o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty, wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. W sytuacji nie wpisania
informacji, o kt鏎ych mowa powy瞠j Zamawiaj帷y na podstawie art. 128 ustawy odpowiednio wezwie Wykonawc闚 do uzupe軟ienia lub wyja郾ienia tre軼i o鈍iadczenia w wyznaczonym terminie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1) dzia豉nia si造 wy窺zej, maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na termin wykonania rob鏒 (np. kl瘰ki 篡wio這we, strajki) lub wyst瘼owania niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie rob鏒 w takim stopniu, 瞠 termin wykonania mo瞠 by zagro穎ny – Wykonawca dopuszcza mo磧iwo嗆 czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej cz窷ci lub zmian terminu realizacji umowy o czas dzia豉nia si造 wy窺zej lub czas potrzebny do usuni璚ia jej dzia豉nia lub usuni璚ia przeszk鏚,
2) wyst徙ienia zmiany w dokumentacji projektowej na skutek stwierdzenia b喚d闚 projektowych lub zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, Polskich Norm lub innych dokument闚 normalizacyjnych, w tym norm obronnych – Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆:
a. zmiany terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia o okres niezb璠ny dla zako鎍zenia rob鏒 na podstawie zmienionej dokumentacji projektowej,
b. zmiany materia堯w, urz康ze lub zmian technologii w taki spos鏏, aby mo磧iwe by這 zako鎍zenie realizowanej inwestycji zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa oraz ze sztuk budowlan – po uzyskaniu zgody Inwestora i akceptacji projektanta dla rozwi您a zamiennych i zaakceptowaniu przez Zamawiaj帷ego dokumentacji i kosztorys闚, nie powoduj帷ych rozszerzenia przedmiotu zam闚ienia,
c. zmiany wynagrodzenia umownego polegaj帷ej na zwi瘯szeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia na skutek zmian w dokumentacji projektowej o 50% warto軼i pierwotnej umowy,
3) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie zmiany przepis闚 dotycz帷ych podatku od towar闚 i us逝g – Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie podatku.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za pomoc Platformy Zakupowej w zak豉dce Z堯 ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Zamawiaj帷y na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), zwanej dalej ustaw o ochronie bezpiecze雟twa, wykluczy Wykonawc:
a) wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpiecze雟twa;
b) kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpiecze雟twa;
c) kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu
2. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 w odniesieniu do przedmiotowego zam闚ienia pozostaje on generalnym wykonawc w rozumieniu przepis闚 kodeksu cywilnego. Nazewnictwo u篡te w SWZ oraz w za陰cznikach (Wykonawca, Zamawiaj帷y) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepis闚 ustawy.
3. Termin realizacji: do 90 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze郾iej ni od 08.04.2024 r. z zastrze瞠niem, 瞠:
 realizacja rob鏒 dot. cz窷ci budowlanej na zewn徠rz budynku od 08.04.2024 r.
 realizacja robot dot. cz窷ci sanitarnej, eklektycznej i budowlanej wewn徠rz budynku nie wcze郾iej ni od 06.05.2024 r.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.