eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pabianicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 225 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 42 215 91 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.pabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecd5a05f-d09d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031893/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zalecenia dotyczące stosowanych formatów przekazywanych plików, kompresji danych, zasad dotyczących stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego określono w rozdziale XXV - Zalecenia Zamawiającego SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DM.272.20.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”.
2. Zamówienie podzielone jest na cztery (4) części.
Część nr 1 - Pielęgnacja terenów zielonych w pasie dróg powiatowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn. „Pielęgnacja terenów zielonych w pasie dróg powiatowych”. Prace obejmują wybrane tereny zielone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E w Pabianicach tj.:
- w ul. Nawrockiego (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania
z ul. Warszawską) – po obu stronach ulicy,
- w ul. Grota Roweckiego (od skrzyżowania z ul. Nawrockiego do skrzyżowania
z ul. Kilińskiego) - po obu stronach ulicy,
- w ul. Grota Roweckiego/Orla (od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania
z ul. Mariańską) – po obu stronach ulicy.
Zakres prac obejmuje pielęgnację rabat z nasadzeniami krzewów (berberys purpurowy, tawuła japońska) i trawników w pasie drogowym wskazanym powyżej.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dla części nr 1, części nr 3, części nr 4
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) – waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
Termin rozpoczęcia wykonywania usługi (T) – waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Kryterium nr 2 – Termin rozpoczęcia wykonywania usługi:
Oferta z terminem rozpoczęcia wykonywania usługi 3 dni i krócej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40.
Oferta z terminem rozpoczęcia wykonywania usługi 7 dni otrzyma 0 punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

Tmax - Tof
Termin (T) = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
Tmax - Tmin

Gdzie:
T - liczba punktów oferty ocenianej
Tof - wartość parametru oferty ocenianej
Tmin - stała minimalna wartość parametru – 3
Tmax - stała optymalna wartość parametru – 7
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia wykonywania usługi krótszy niż 3 dni – zamawiający do obliczeń przyjmie termin rozpoczęcia wykonywania usługi wynoszący 3 dni (skrócony termin rozpoczęcia wykonywania usługi poniżej 3 dni nie będzie dodatkowo punktowany), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem krótszego terminu rozpoczęcia wykonywania usługi zadeklarowanego w ofercie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, termin rozpoczęcia wykonywania usługi dłuższy niż 7 dni jest niezgodny z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:

O = C + T
O – ogólna liczba punktów oferty
C – liczba punktów za kryterium cena
T – liczba punktów za kryterium termin rozpoczęcia wykonywania usługi

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Ocena dokonywana będzie dla poszczególnych części zamówienia oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”.
2. Zamówienie podzielone jest na cztery (4) części.
Część nr 2 - Wycinka drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Wycinka drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych”. Zakres prac obejmuje wycinkę drzew oraz krzewów, krzaków i samosiejek w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu pabianickiego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługę wycinki w okresie trwania umowy. Zakres zamówienia obejmuje również frezowanie lub karczowanie pozostałego pnia min. 15 cm poniżej gruntu.
Wykonawca zobowiązany jest zakupić drewno pozyskane z wycinki. Drewno z wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy po dokonaniu zapłaty za pozyskane drewno na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dla części nr 2
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) – waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
Cena zakupu drewna pozyskanego z wycinki (D) – waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Kryterium nr 2 – Cena zakupu drewna pozyskanego z wycinki:
Oferta z najwyższą ceną zakupu drewna pozyskanego z wycinki otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

cena zakupu drewna badanej oferty
D = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
najwyższa cena zakupu drewna

Ceny netto zakupu drewna wskazane przez wykonawcę w ofercie nie mogą być niższe niż ceny jednostkowe netto ustalone w Uchwale nr 158/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Oferta z najwyższą ceną zakupu drewna otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:

O = C + D
O – ogólna liczba punktów oferty
C – liczba punktów za kryterium cena
D – liczba punktów za kryterium cena zakupu drewna pozyskanego z wycinki

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Ocena dokonywana będzie dla poszczególnych części zamówienia oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena zakupu drewna pozyskanego z wycinki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”.
2. Zamówienie podzielone jest na cztery (4) części.
Część nr 3 - Pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych”. Przez pielęgnację rozumie się w tym przypadku: wykonywanie cięć prześwietlających, sanitarnych, korygujących, formujących, technicznych, likwidacji odrostów przy pniu i korzeniach wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i utylizacją odpadów. Miejsce prowadzenia prac: pas drogowy dróg powiatowych na terenie powiatu pabianickiego. Lokalizacja przeznaczonych do pielęgnacji drzew i ich ilość zostanie wskazane każdorazowo w zleceniu wykonania prac. Szacowana ilość drzew podlegających pielęgnacji: 200 szt.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dla części nr 1, części nr 3, części nr 4
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) – waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
Termin rozpoczęcia wykonywania usługi (T) – waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Kryterium nr 2 – Termin rozpoczęcia wykonywania usługi:
Oferta z terminem rozpoczęcia wykonywania usługi 3 dni i krócej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40.
Oferta z terminem rozpoczęcia wykonywania usługi 7 dni otrzyma 0 punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

Tmax - Tof
Termin (T) = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
Tmax - Tmin

Gdzie:
T - liczba punktów oferty ocenianej
Tof - wartość parametru oferty ocenianej
Tmin - stała minimalna wartość parametru – 3
Tmax - stała optymalna wartość parametru – 7
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia wykonywania usługi krótszy niż 3 dni – zamawiający do obliczeń przyjmie termin rozpoczęcia wykonywania usługi wynoszący 3 dni (skrócony termin rozpoczęcia wykonywania usługi poniżej 3 dni nie będzie dodatkowo punktowany), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem krótszego terminu rozpoczęcia wykonywania usługi zadeklarowanego w ofercie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, termin rozpoczęcia wykonywania usługi dłuższy niż 7 dni jest niezgodny z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:

O = C + T
O – ogólna liczba punktów oferty
C – liczba punktów za kryterium cena
T – liczba punktów za kryterium termin rozpoczęcia wykonywania usługi

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Ocena dokonywana będzie dla poszczególnych części zamówienia oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”.
2. Zamówienie podzielone jest na cztery (4) części.
Część nr 4 - Wycinka traw przy drogach powiatowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach realizacji zadania pn.: „Wycinka traw przy drogach powiatowych”. Zakres prac obejmuje mechaniczne wykoszenie traw i chwastów oraz samosiejek rosnących na poboczach dróg, rowach przydrożnych (w tym skarpa i przeciwskarpa rowu), pasach zieleni, łukach w obrębie skrzyżowań wraz z ręcznym wykoszeniem wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dla części nr 1, części nr 3, części nr 4
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) – waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
Termin rozpoczęcia wykonywania usługi (T) – waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Kryterium nr 2 – Termin rozpoczęcia wykonywania usługi:
Oferta z terminem rozpoczęcia wykonywania usługi 3 dni i krócej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40.
Oferta z terminem rozpoczęcia wykonywania usługi 7 dni otrzyma 0 punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

Tmax - Tof
Termin (T) = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
Tmax - Tmin

Gdzie:
T - liczba punktów oferty ocenianej
Tof - wartość parametru oferty ocenianej
Tmin - stała minimalna wartość parametru – 3
Tmax - stała optymalna wartość parametru – 7
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia wykonywania usługi krótszy niż 3 dni – zamawiający do obliczeń przyjmie termin rozpoczęcia wykonywania usługi wynoszący 3 dni (skrócony termin rozpoczęcia wykonywania usługi poniżej 3 dni nie będzie dodatkowo punktowany), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem krótszego terminu rozpoczęcia wykonywania usługi zadeklarowanego w ofercie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, termin rozpoczęcia wykonywania usługi dłuższy niż 7 dni jest niezgodny z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:

O = C + T
O – ogólna liczba punktów oferty
C – liczba punktów za kryterium cena
T – liczba punktów za kryterium termin rozpoczęcia wykonywania usługi

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Ocena dokonywana będzie dla poszczególnych części zamówienia oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
dla części nr 1
2.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu pielęgnacji lub utrzymania lub zagospodarowania terenów zieleni w pasie dróg publicznych o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

dla części nr 2
2.4.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi polegające na wycince drzew w pasie dróg publicznych.

dla części nr 3
2.4.3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi polegające na pielęgnacji drzew w pasie dróg publicznych. Przez pielęgnację rozumie się w tym przypadku: wykonywanie cięć prześwietlających lub sanitarnych lub korygujących lub formujących lub technicznych.

W przypadku składania oferty na część nr 2 i część nr 3 zamówienia dla spełnienia warunku wystarczy wskazać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu wycinki drzew w pasie dróg publicznych oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na pielęgnacji drzew w pasie dróg publicznych. Przez pielęgnację rozumie się w tym przypadku: wykonywanie cięć prześwietlających lub sanitarnych lub korygujących lub formujących lub technicznych.

dla części nr 4
2.4.4. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykaszaniu lub wycince lub koszeniu traw w pasie dróg publicznych.
2.4.5. Wykonawca musi posiadać urządzenia techniczne w postaci:
2.4.5.1. Kosiarka tylno-boczna wyposażona w bijaki ciężkie do traw i zarośli o szerokości koszenia 1,8m - co najmniej 3 szt.
2.4.5.2. Kosiarka bijakowa na wysięgniku wyposażona w bijaki ciężkie do traw i zarośli o szerokości koszenia 1,4m - co najmniej 2 szt.
2.4.5.3. Kosiarka bijakowa na wysięgniku wyposażona w bijaki ciężkie do traw i zarośli o szerokości koszenia 1,2m - co najmniej 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt. 1.1., 1.2. i 1.3. – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ – dla części nr 1;
2. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ – dla części nr 2, części nr 3 i części nr 4.
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na druku zgodnym z treścią Załącznika nr 6 do SWZ (dotyczy warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 2.4. ppkt 2.4.5. SWZ) – dla części nr 4.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (propozycję treści zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale X pkt 4 ppkt 4.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy dotyczące części nr 1, części nr 2, części nr 3 i części nr 4.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) dopuszczalna jest zmiana zakresu usług poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych usług okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych usług nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 (dotyczy części nr 1 i części nr 2), ust. 3 (dotyczy części nr 3) i ust. 5 (dotyczy części nr 4) umowy.
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w § 8 (dotyczy części nr 1) wzoru umowy; zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie wskazanym w § 9 (dotyczy części nr 2, części nr 3 i części nr 4) umowy.
1.2. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego.
1.3. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
1.4. Zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej (wizja lokalna nieobowiązkowa).
2. Odbycie wizji lokalnej możliwe jest w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00-15.00 po wcześniejszym tj. z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, zgłoszeniu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Pabianicach pod nr telefonów 42 225 40 48 lub 42 225 40 54 zamiaru przeprowadzenia wizji lokalnej.
3. Ostatnim dniem, w którym można przeprowadzić wizję lokalną jest dzień roboczy poprzedzający dzień składania ofert.
4. Pracownik Zamawiającego, w obecności którego wykonawca dokonał wizji lokalnej potwierdza ten fakt na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ - Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, które zostanie sporządzone w dwóch egzemplarzach (jeden dla wykonawcy, jeden dla zamawiającego). Kopię potwierdzenia wykonawca może dołączyć do oferty.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 1 w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienia publiczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 2 w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 3 w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 4 w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienia publiczne.
5. W przypadku składania przez jednego wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia wykonawcę obowiązują terminy ustalone oddzielnie dla każdej części zamówienia.
6. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.