eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Dostawa łóżek i szafek w ramach zadania/ projektu: Poprawa komfort leczenia pacjentów oddziału dziecięcego i chirurgicznego poprzez wyposażenie w łóżka szpitalne

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa łóżek i szafek w ramach zadania/ projektu: Poprawa komfort leczenia pacjentów oddziału dziecięcego i chirurgicznego poprzez wyposażenie w łóżka szpitalne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego W Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 723 040 272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szpitalopoczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa łóżek i szafek w ramach zadania/ projektu: Poprawa komfort leczenia pacjentów oddziału dziecięcego i chirurgicznego poprzez wyposażenie w łóżka szpitalne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dacb8528-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00104872/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa łóżek i szafek w ramach projektu: Poprawa komfortu leczenia pacjentów oddziału dziecięcego i chirurgicznego poprzez wyposażenie w łóżka szpitalne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja” lub elektronicznie
na adres e-mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: „Dostawa łóżek i szafek w ramach zadania/ projektu: Poprawa komfort leczenia pacjentów oddziału dziecięcego i chirurgicznego poprzez wyposażenie w łóżka szpitalne dla  SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
znak sprawy 4/2024
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM.
EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE: https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl lub na https://oneplace.marketplanet.pl
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Po wybraniu opcji ,,Przystąp do
postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się”
7. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
8. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Za dzień przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja”.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu ( godziny pracy Zamawiającego: 07:30 –
15:05 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail
Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy
za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
10. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zaufanego i osobistego.
11. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i pr ......................................................................

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa łóżek i szafek w ramach zadania/ projektu: Poprawa  komfort
leczenia pacjentów oddziału dziecięcego i chirurgicznego poprzez wyposażenie w łóżka szpitalne
dla  SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
– Łóżko dla rodzica – 5 szt.
– Łóżko szpitalne  – 18 szt.
– Szafka przyłóżkowa – 18 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - najniższa cena – 60 %
- termin gwarancji - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w
art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu– zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu– zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada wymagane i ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim przewidziane przez przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy, m.in. certyfikaty, pozwolenia, dopuszczenia, paszporty techniczne, wpis lub zgłoszenie od Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i dostarczy je, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.
b) Raporty techniczne, karty charakterystyki potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa ,
c) Deklaracja zgodności producenta na oferowany sprzęt zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
c) W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów należy załączyć wypełniony załącznik nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada wymagane i ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim przewidziane przez przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy, m.in. certyfikaty, pozwolenia, dopuszczenia, paszporty techniczne, wpis lub zgłoszenie od Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i dostarczy je, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.
b) Raporty techniczne, karty charakterystyki potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa ,
c) Deklaracja zgodności producenta na oferowany sprzęt zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
c) W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów należy załączyć wypełniony załącznik nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.
VII.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 12
Zmiana treści umowy
1. Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w art. 454 i 455 ustawy PZP, dopuszcza następujące możliwości zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia tych zmian,
c) w przypadku wystąpienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, okoliczności mającej bezpośredni wpływ na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy (w tym opóźnień, przeszkód, utrudnień), przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni trwania ww. okoliczności,
d) w związku ze zmianą umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp o okres niezbędny do realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy,
e) w przypadku wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę opóźnień lub braków dostaw materiałów/części/podzespołów/urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, przerwane łańcuchy dostaw) o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na termin wykonania umowy, przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o liczbę dni trwania ww. okoliczności,
2) zmiany w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w czasie realizacji umowy wycofany ze sprzedaży/produkcji albo pojawią się na rynku technologie, części, materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii, części, materiałów lub urządzenia stanowiącego przedmiot umowy spełniającego co najmniej parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w §2 niniejszej umowy został wycofany ze sprzedaży/produkcji lub pojawiły się na rynku technologie, części, materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, jednocześnie proponując zakres zmiany;
3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa, w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
wynikającym z tych przepisów.
2. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i ................................UWAGA - więcej informacji w umowie projekt

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.