eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Budowa żłobka w Strzyżowie",

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa żłobka w Strzyżowie”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przecławczyka

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strzyzow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa żłobka w Strzyżowie”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e72b1bf0-d168-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa żłobka w Strzyżowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Kom w post o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zam a Wyk, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ust świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga:
1) akceptacji warunków korzystania z platformy zakupowej określonych w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznania go za wiążący,
2) zapoznania się i stosowania instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres:gmina@strzyzow.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres:gmina@strzyzow.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga:
1) akceptacji warunków korzystania z platformy zakupowej określonych w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznania go za wiążący,
2) zapoznania się i stosowania instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, e-mail: gmina@strzyzow.pl telefon kontaktowy: 172761354
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@strzyzow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy ZP. 271.6.2024.TB „Budowa żłobka w Strzyżowie”;
3) prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2024.TB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa żłobka w Strzyżowie”, realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” na lata 2022-2029”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
2) pozyskanie zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów,
3) wykonanie robót budowlano – montażowych,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie dokumentacji budowalnej a po zakończeniu inwestycji przekazanie jej Zamawiającemu.
Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego, koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. Budowa żłobka przy ul. Zawale w Strzyżowie.
Kompletna Dokumentacja Projektowa żłobka obejmować będzie rozwiązania i opracowania właściwe dla specyfiki żłobka i obiektów, urządzeń współtowarzyszących w warunkach lokalnych Zamawiającego, w szczególności:
1. Projekt budowlany zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, w tym:
1) Projekt zagospodarowania terenu.
2) Projekt architektoniczno – budowlany.
3) Projekt techniczny.
2. Projekty wykonawcze wielobranżowe, w tym:
1) Projekt wykonawczy urządzeń ochrony przeciwpożarowej.
2) Projekt wykonawczy konstrukcyjny.
3) Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji.
4) Projekt wykonawczy branży sanitarnej dla wod.-kan., c.o. c.w.u., ciepła technologicznego.
5) Projekt wykonawczy branży elektrycznej.
6) Projekt sieci i instalacji teletechnicznych, IT, AKPiA.
7) Projekt dróg, parkingów i placów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

39161000-8 - Meble przedszkolne

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

44411000-4 - Wyroby sanitarne

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niemniejszą niż 5 000 000,00 PLN.
b) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zadania w kwocie co najmniej 2 000 000,00 PLN.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wyjątek – firma działa krócej – bierzemy pod uwagę okres jej istnienia) wykonał: min. 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego oraz min. 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów wielkokubaturowych w konstrukcji z prefabrykatów żelbetowych, tradycyjnej murowanej, modułowej lub prefabrykowanej o kubaturze co najmniej 1000 m3 i wartości minimum 3 500 000,00 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania tych robót oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.
b) Dysponuje minimum po 1 osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk projektanta:
- projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
- projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
- projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
- projektant w specjalności drogowej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności drogowej.
c) Dysponuje minimum po 1 osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk robót budowlanych:
- kierownik budowy, posiadający stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
- kierownik robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
- kierownik robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
- kierownik robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy p.z.p.:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 08.03.2024 r. o godzinie 9:00;
4. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie nr: 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040;
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem platformy zakupowej – Zamawiający wymaga załączenia do oferty w oryginale w postaci dokumentu w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow - z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwa-lifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia i powinno zawierać następujące elementy:
 nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaran-ta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Strzyżów ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów,
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczania bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy p.z.p.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy p.z.p.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa Rozdziale IX pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców w zakresie w jakim oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia natomiast w odniesieniu do spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.