eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › "Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na budynek kancelarii leśnictwa Zagórki"Ogłoszenie z dnia 2023-05-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
“Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na budynek kancelarii leśnictwa Zagórki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Puławy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430517701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żyrzyńska 8

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 886 42 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pulawy@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pulawy.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

“Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na budynek kancelarii leśnictwa Zagórki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86fde581-c7ce-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142606/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 “Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na budynek kancelarii leśnictwa Zagórki”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145982

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 479731,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (wraz z rozbudową) budynku gospodarczo – garażowego na kancelarię leśnictwa Zagórki. Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 433/1, obr. ewid. Cezaryn, gm. Żyrzyn. Prace obejmą przebudowę i adaptację istniejących pomieszczeń gospodarczych do celów usługowo – administracyjnych przez dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, higieniczna – sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Do obiektu zostanie
dobudowany wiatrołap. W budynku należy wykonać nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Budynek parterowy, zostanie
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano pięć pomieszczeń: wiatrołap, poczekalnia, łazienka z prysznicem, kancelaria leśniczego oraz pomieszczenie socjalne. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi: 43,76 m2. Prace obejmą wykonanie zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, ogrodzenie, parkingi oraz zjazd) oraz wykonanie przyłączy wodociągowego (kanalizacja – zbiornik bezodpływowy) oraz elektrycznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421132-8 - Instalowanie okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 472428,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 558540,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 472428,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGA Grzegorz Cieszko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121900108

7.3.3) Ulica: Uniszowice 74A

7.3.4) Miejscowość: Motycz

7.3.5) Kod pocztowy: 21-030

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 472428,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.