eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZP 8/24 Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP 8/24 Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471219736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kniaziewicza 1/5

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-347

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@bieganski.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bieganski.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP 8/24 Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb0f98c-d0a6-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00075507/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_bieganskiego/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_bieganskiego/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
-podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 8/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z udostępnieniem aparatu do odczytu OB. z wirówką oraz skanerem żył

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakościowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony/-a nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ze względu na okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DzU z 2023r. poz. 1497), - wg wzoru zał. nr 5 do SWZ
4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w świadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w
oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry graniczne
2) Załącznik nr 4 do SWZ – Parametry oceniane
3) Dokumenty określające dane techniczne (np. katalogi, prospekty, ulotki) nt. parametrów oferowanego produktu, potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach numer 2, 3 oraz 4 do SWZ
4) opis sposobu utylizacji przedmiotu zamówienia (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz oświadczenia, iż utylizacja wyrobów może się odbywać wraz z utylizacją odpadów medycznych
5) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzone przez producenta Laboratoryjnego Systemu Informatycznego „CENTRUM”, tj. firmę Marcel SA, o możliwości współpracy oferowanych aparatów z systemem „CENTRUM”
6) próbki – wzory oferowanego asortymentu, w ilości:
- po 10 szt. probówek z poz. 1, 4, 6, 9, 10, 11
- po 10 szt. akcesoriów z poz. 1, 2, 3, 4, 6, 8
Próbki należy złożyć w siedzibie Szpitala – Dział Zamówień Publicznych- budynek administracji pok. 31.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokumenty określające dane techniczne (np. katalogi, prospekty, ulotki) nt. parametrów oferowanego produktu, potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach numer 2, 3 oraz 4 do SWZ
2) opis sposobu utylizacji przedmiotu zamówienia (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz oświadczenia, iż utylizacja wyrobów może się odbywać wraz z utylizacją odpadów medycznych
3) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzone przez producenta Laboratoryjnego Systemu Informatycznego „CENTRUM”, tj. firmę Marcel SA, o możliwości współpracy oferowanych aparatów z systemem „CENTRUM”

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferta
2. Formularz cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 445 ustawy PZP Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w następującym zakresie:
1) obniżenia ceny jednostkowej towaru,
2) zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentowych pod warunkiem nie przekroczenia kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2,
3) zmiany wysokości stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejścia w życie aktów prawnych zmieniających te stawki,
4) przedłużenia okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w okresie na jaki została zawarta,
5) zmiany polegające na obniżeniu procentowych wskaźników ilości towaru, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, jeżeli realizacja ilości wskazanych w tym postanowieniu umowy będzie niecelowa ze względu potrzeby leczenia pacjentów Zamawiającego,
6) zmiany dotyczące nieistotnych postanowień umowy, tj. zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego,
7) zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy) przy pomocy, których Zamawiający i Wykonawca realizują przedmiot umowy,
8) zmiany umowy, w sytuacji zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
- zmiana danych w umowie, związana ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
- zmiana danych teleadresowych,
9) zmiany w zakresie:
1) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
2) numeru katalogowego produktów przy zachowaniu parametrów i właściwości
3) przedmiotowym (produkt zamienny)
4) sposobu konfekcjonowania
5) wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury,
w sytuacji, gdy:
1. wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony,
2. wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn lezących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
3. zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego,
4. nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego,
5. zaistnieje konieczność wymiany / uzupełnienia składowych elementów aparatury w związku z postępem technologicznym.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w sposób odpowiedni do udziału liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w stosunku do liczby całego personelu, jak również udziału wynagrodzeń osób zatrudnionych z wynagrodzeniem niższym niż wynagrodzenie minimalne wprowadzone nową regulacją prawną w stosunku do sumy wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w ogóle, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, utworzonych u Wykonawcy stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
4. W przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stronom umowy przysługuje prawo żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, na zasadach wskazanych w treści ust. 5 poniżej
Szczegółowe warunki zmian określone zostały w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/szpital_bieganskiego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.