eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostosowanie budynku Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b do wymagań przeciwpożarowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i malowaniem części pomieszczeńOgłoszenie z dnia 2023-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b do wymagań przeciwpożarowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i malowaniem części pomieszczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000222640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 244

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-314

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 520 68 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@GZSSS.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gokf.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/756468

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynku Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b do wymagań przeciwpożarowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i malowaniem części pomieszczeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc34d748-d8f7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035452/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostosowanie budynku GZSiSS w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b do wymagań przeciwpożarowych, wymiana stolarki drzwiowej i prace malarskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00186022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180643,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b:
1) dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych
2) wymiana stolarki drzwiowej
3) malowanie części pomieszczeń
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych :
a) likwidację świetlików nad korytarzem ewakuacyjnym, przeszklenie szkłem klasy EI30
b) oddzielenie pomieszczenia jadalni od kubatury drogi ewakuacyjnej drzwiami oraz przeszkleniami,
c) likwidacja bezklasowej witryny oddzielającej recepcję od głównej klatki schodowej
d) wykonanie witryny recepcji o klasie odporności EI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30,
e) likwidacja 2 warstw świetlików z tworzywa sztucznego (poliwęglan) wraz z podkonstrukcją, nad główną klatka schodową, oraz w pomieszczeniu przyległym,
f) wykonanie nowych świetlików przeciwpożarowych o odporności ogniowej RE 30,
2) wymiana stolarki drzwiowej,
3) malowanie części pomieszczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta o cenie 397.440,00 zł. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: wynosi 195.096,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 397440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397440,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.